”Hvor er Præsteforeningen henne?” eller ”Hvorfor gør Præsteforeningen ikke noget?”

”Hvor er Præsteforeningen henne?” eller ”Hvorfor gør Præsteforeningen ikke noget?”

Sådanne spørgsmål stilles med mellemrum ud i det åbne i medierne, blandt andet når det gælder præsters arbejdsmiljø. Debatten i forlængelse af initiativet ”Bryd tavsheden” har også budt på eksempler. Spørgsmålene er helt legitime, naturligvis har man ret til at spørge ind til sin fagforenings rolle. Dog er de ofte svære at besvare, dels fordi de kan være diffuse, dels fordi tavshedspligten umuliggør udtalelser. Hér følger et forsøg på en generel replik.

Præsteforeningen er der og gør noget, når den bliver inddraget

Vær forvissede om, at sager om arbejdsmiljø udgør en væsentlig del af dagligdagen i Præsteforeningen, herunder også for Præsteforeningens tillidsrepræsentanter. Det er en kerneydelse at sætte hurtigt ind med hjælp til medlemmer, og vi sætter en stor ære i professionel rådgivning. Men foreningens ageren forudsætter naturligvis, at det enkelte medlem henvender sig.

Den seneste tids fokus på tavshed har tydeliggjort væsentlige delproblematikker, nemlig situationer hvor tillidsrepræsentanter og sekretariat slet ikke bliver inddraget af præsten, måske bliver det på et uhensigtsmæssigt sent tidspunkt i forløbet, eller bliver inddraget uden medlemmets ønske om, at foreningen agerer. Det kan der være forskellige grunde til. Fra Præsteforeningens side vil vi gøre vores til eliminere disse problematikker ved tydeligere at informere om mulighederne for hjælp og rådgivning, ved at opfordre til åbenhed, og ved at opfordre til, at medlemmets situation håndteres. Men det er vigtigt at understrege, at Præsteforeningen altså ikke kender til sagerne, hvis medlemmerne ikke henvender sig. Præsteforeningen kan heller ikke foretage sig noget i sagerne, hvis det enkelte medlem ikke ønsker det.

Præstesager i medierne

Når konkrete sager om f.eks. arbejdsmiljø i folkekirken kommer frem i medierne, har Præsteforeningen imidlertid ikke mulighed for at udtale sig. Det er medierne (TV2, DR, dagblade mv.), der vælger vinklingen af sagerne, desværre. Først som sidst er det som bekendt gefundenes fressen for medierne, når der strides i Guds hus.  Men uanset om medierne henvender sig til Præsteforeningen eller ej, kan foreningen ikke offentligt udtale sig om enkeltsager, eller for den sags skyld om et medlem har henvendt sig i det hele taget. Foreningen har tavshedspligt i de sager, der varetages, ligesom også GDPR-reglerne bevirker, at Præsteforeningen end ikke må signalere, om en præst er medlem af foreningen eller ej, da fagforeningsmedlemsskab er en personfølsom information. Hvor meget man end kunne ønske at tage til orde og nuancere en sag for at bakke præsten op, kan der ikke svares på, hvad Præsteforeningen har gjort i enkeltsager. Men vid, at Præsteforeningen behandler alle sager, der kommer ind. Hver sag er vigtig. Hvert medlem er vigtigt.

Hvad en fagforening kan og ikke kan

En fagforening kan gøre meget og være til stor støtte, men kan ikke nødvendigvis få de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som et medlem møder, til at gå væk. Præsteforeningen kan fra sekretariat og tillidsrepræsentanter bistå med råd, sparring og vejledning til medlemmet om, hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre i konkrete situationer. Foreningen kan tillige bidrage til at skabe overblik over sagen og vurdere, hvilke ansættelsesretlige muligheder medlemmet har.

Præsteforeningen kan også optage egentlige forhandlinger med biskopperne og tage drøftelser med provsterne for at sikre det bedst mulige udfald i en given situation. Men Præsteforeningen kan i sagens natur ikke altid få eksempelvis en konflikt til at gå væk. Det er også ude af Præsteforeningens hænder, hvorledes en biskop ser på en sag eller i sidste ende vælger at håndtere den. Men Præsteforeningen kan arbejde for det bedst mulige resultat i en given situation, og det gør vi! Dette resulterer som oftest i et for medlemmerne bedre resultat, end hvad der var udgangspunktet.

Så Præsteforeningen er der, og den handler! Vi arbejder intenst for præsters arbejdsmiljø såvel som for løn- og ansættelsesforhold – og der er nok at tage fat på.

Ole Bjerglund Thomsen
Formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg


Kategorier:
Præsteforeningen