Studieorlov

Studieorlov

Studieorlover til tjenestemands- og overenskomstansatte præster

x
I 2020 er et antal studieorlover åbne for ansøgere under forbehold for stifternes bevilling.

Til studieorlov kan der ydes tjenestefrihed i en periode på tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution.

Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater.

I studieorlovsperioden optjener præsten ikke løn- og pensionsanciennitet. Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

  • Bredde i studieemner og orlovsformål
  • Ligelig fordeling af køn
  • Hensyn til at tilgodese kollegaer og i bredere forstand folkekirkens satsningsområder
  • Præstens tjenestealder
  • Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser
  • Personlige forhold
  • Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov

x
Det er en forudsætning, at præsten efter afholdt studieorlov sender en kort redegørelse af studieforløbet til biskoppen.

Ansøgning vedlagt redegørelse for det faglige formål med studieorloven samt sidste lønseddel stiles til biskoppen og sendes ad tjenestevejen med kopi til Præsteforeningen. Ansøgningen skal være provsten i hænde senest fredag den 30. august 2019, kl. 12.00.

Bemærk, at ansøgningen kun tages i betragtning, såfremt at ansøgningen også er Præsteforeningen i hænde inden udløbet af ansøgningsfristen fredag den 30. august 2019, kl. 12.00.

x


Kategorier:
Præsteforeningen