Medlemskab

Dine arbejdsforhold er vores speciale

I Præsteforeningen sidder medarbejdere med specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold.

Vi står parat til at rådgive dig i såvel de almindelige som de særlige emner, der optræder i et arbejdsliv. Det kan være om løn, bolig, uddannelse, barsel, orlov og pension, men det kan også være spørgsmål, der opstår, hvis dit arbejdsliv ændrer sig, eller hvis du kommer ud for uforudsete hændelser, der på godt eller ondt griber ind i dit arbejdsliv.

Det gælder, hvad enten du er tjenestemandsansat, overenskomstansat, organisations- eller privat ansat, nyuddannet, ledig, studerende eller emeritus.

Præsteforeningen er en forhandlingsberettiget organisation

Præsteforenings formål er at varetage de faglige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for Den danske Folkekirkes præster samt for medlemmer, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret.

Foreningen er uafhængig af kirkelige retningers indbyrdes forhold.

Præsteforeningen er som præsternes forhandlingsberettigede organisation tilsluttet Akademikerne (AC)

Akademikerne er hovedorganisation for de akademiske fagforeninger.

Som forhandlingsorganisation udøver Akademikerne forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer i medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til Akademikerne.

Ikke-medlemmer

I det omfang Præsteforeningen har forhandlings-/aftaleretten i relation til lønaftaler, er foreningen forpligtet til at forhandle og aftale løn også for ikke-medlemmer.

Ikke-medlemmer kan dog ikke forvente foreningens service i form af rådgivning og vejledning om løn.

Ved de årlige hovedforhandlinger indhenter Præsteforeningen således eksempelvis ikke lønindstillinger fra ikke-medlemmer. Såfremt et ikke-medlem selv har indsendt lønindstilling, forhandles det loyalt. Det gælder også, hvis biskoppen bringer et ikke-medlem i forslag under forhandlingen.

Biskoppen skal orientere alle præster i stiftet om de årlige lønforhandlinger.

Ved nyansættelser/stillingsskift, vil Præsteforeningen loyalt videreformidle lønønske til biskoppen, men yder ikke rådgivning og sagsbehandling i den forbindelse mv.
Såfremt ikke-medlemmet Indmelder sig i Præsteforeningen senest samtidig med behovet for rådgivning, vil foreningen foretage en egentlig sagsbehandling i relation til lønspørgsmålet.

Din tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten står klar til at vejlede og hjælpe dig med ansættelsesmæssige spørgsmål. Tillidsrepræsentanten indkalder mindst én gang årligt til et fagligt møde, hvor du vil blive orienteret om Præsteforeningens arbejde, få mulighed for at stille spørgsmål og debattere aktuelle fagpolitiske emner.

Du kan se din tillidsrepræsentant her

To præster i kirke