Ferie og fridage

Fridage, friweekender og søgnedage

Er du ansat som præst, har du ret til 1 fast ugentlig fridag og 6 friweekender årligt. En friweekend omfatter en sammenhængende lørdag og søndag. Herudover har du ret til frihed på yderligere 7 søgnedage årligt, som kan placeres på de kirkelige hverdage og kan gives sammenhængende eller delt.

Dine ønsker om fridage og friweekender fremsættes over for provsten og skal imødekommes, såfremt dette er foreneligt med tjenestens tarv. Du skal underrette dit menighedsråd om fastlagte fridage.

Hvis du skal udføre tjeneste på din faste ugentlige fridag, erstattes fridagen med en anden fridag inden for samme eller efterfølgende måned under forudsætning af, at provsten er underrettet om den ordinære fridags bortfald og årsagen hertil – om muligt inden den ordinære fridags begyndelse.

Bortfalder en af de 7 årlige fridage på grund af tjeneste, erstattes den af en anden fridag inden for samme kalenderår under forudsætning af, at provsten er underrettet om fridagens bortfald og årsagen hertil, helst inden fridagens begyndelse.

Erstatningsfridage for den faste ugentlige fridag kan ikke gives i sammenhæng, hvilket derimod er muligt for så vidt angår erstatningsfridage for de 7 årlige fridage.

Fridage og friweekender, der ikke er afviklet inden kalenderårets udgang, bortfalder.

Nadver

Optjening af ferie

Der udarbejdes aktuelt en ny ferieaftale på statens område, da ferieloven ændres med virkning fra 1. september 2020 og dette får betydning for den ferie med løn, der optjenes efter 1. september 2019.

Vejledningen opdateres, når den nye ferieaftale foreligger.

Ansatte i folkekirken er omfattet af statens ferieaftale. Alle har ret til mindst 5 ugers ferie med eller uden løn. Optjeningsåret følger ansættelsen i kalenderåret. Der optjenes 2,5 dages ferie med løn for hver måneds ansættelse. Den optjente ferie kan afvikles i ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april året efter. Der optjenes også ret til ferie med løn under tjenestefrihedsperiode uden løn i op til 6 måneder.

Særlige feriedage

Præster optjener 6 særlige feriedage i kalenderåret. Dagene optjenes forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesperioden, dvs. at der optjenes 0,5 feriedag pr. måneds ansættelse for sognepræster. De optjente særlige feriedage kan afvikles i det følgende ferieår og eventuelle overskydende dage skal godtgøres ved ferieårets udløb, medmindre der træffes aftale om overførsel til følgende ferieår.

Den kontante godtgørelse for de 6 særlige feriedage udgør 2,5% af de løndele, der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden.

Tilrettelæggelse af ferie

Tilrettelæggelse af ferien administreres af provsten. Hovedferien – 18 dage/3 uger – skal så vidt muligt gives samlet i perioden 1. maj til 30. september. Hovedferie skal som hovedregel varsles 3 måneder før feriens påbegyndelse. Restferie varsles som hovedregel 1 måned før feriens påbegyndelse. Varsling er ikke relevant, hvis der er enighed om ferietidspunkterne.

Præster, som på grund af tjenstlige forhold pålægges ikke at afvikle ferie i perioden 1. maj til 30. september, er berettiget til 1,5 times betalt frihed for hver feriedag, som placeres uden for hovedferien. Omlægges ferie efter feriens påbegyndelse kompenseres med 3 timers betalt frihed pr. omlagt feriedag.

Præster kan, efter aftale med provsten, overføre op til en uges ferie pr. ferieår til kommende ferieår. Aftalen skal indgås inden 30. september i det følgende ferieår. Vilkårene for afvikling af den sammensparede ferie skal aftales. Præster kan overføre indtil 6 dage til det følgende ferieår, når særlige tjenstlige forhold har bevirket, at ferie ikke har kunnet afvikles. Alternativt kan der anmodes om godtgørelse herfor inden 30. september (se herunder).

Ferie, der ikke har kunnet afvikles på grund af feriehindringer som barsel, sygdom, værnepligt eller lignende forhold, kan aftales overført til følgende ferieår.

Alternativt kan den løn godtgøres, som skulle have været udbetalt under ferie. Det bemærkes, at orlov i forbindelse med børnepasning og uddannelsesorlov ikke giver ret til overførelse af ferie til det næste ferieår.

Planlægning

Ikke-afholdt ferie

Optjent ferie udover 24 feriedage (5. ferieuge), som ikke afholdes i ferieåret, kan anmodes udbetalt af stiftsøvrigheden. Anmodning herom skal fremsættes inden 30. september efter ferieårets udløb, hvorefter muligheden for godtgørelse fortabes.

Endvidere er der mulighed for at få udbetalt al ikke-afholdt ferie, hvis man er blevet afskediget i ferieåret. Der vil dog ske modregning af dage på dagpenge, kontanthjælp eller børnepasningsorlov i ferieåret.

Vikardækning under ferie

Tjenestemandsansatte præster er i henhold til tjenestemandsloven forpligtet på at afløse hinanden under ferie. Forpligtelsen til afløsning gælder derfor uanset om den tjenestemandsansatte præst er under rådighedsordningen eller ej.

En tilsvarende forpligtelse gælder ikke for de overenskomstansatte præster. Eventuel dækning af ferie kan defineres som rådighedsarbejde. Omfanget af ferieafløsning skal stå i forhold til den overenskomstansattes kvote.

Feriegodtgørelse

Ansatte, som får løn under ferie, har ret til en særlig feriegodtgørelse som udgør 1 % af lønnen, jf. ferieloven §23. Præster har som ansatte i staten ret til en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,5 % af lønnen.

Tjenestemandsansatte præster, som afskediges med pension, kan helt eller delvist afvikle tilgodehavende ferie i det ferieår, pensioneringen finder sted, og få udbetalt feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie. Ferie, optjent i det år, pensionering finder sted, udbetales som feriegodtgørelse og kan ikke afvikles

Sygdom før og under ferie

Bliver du syg før ferien, og er du fortsat sygemeldt, når ferien skal begynde, har du ikke pligt til at holde ferien. Ferien kan i stedet efter aftale med provsten afvikles på et senere tidspunkt, når du er blevet rask.

Ferie regnes for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse på den første feriedag.

Hvis du bliver syg, mens du holder ferie, skal du være opmærksom på følgende betingelser for at få erstatningsferie:

 • Du skal med det samme sygemelde dig til provsten.
 • Du skal være sygemeldt mere end fem dage.
 • Du skal kunne fremlægge dokumentation for sygdommen fra første sygedag.

Du kan altså først få erstatningsferie efter fem sygedage, selvom der skal foreligge lægeerklæring fra første sygedag. Får du ikke en lægeerklæring før fx den tredje sygedag, vil erstatningsferie først gives efter otte sygedage.

Du skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen.

Bliver du rask inden udløbet af ferien, skal du meddele provsten, om du holder den resterende del af ferien, eller om du genoptager arbejdet.

Du kan ikke få erstatningsferie med tilbagevirkende kraft, med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, såsom ulykkestilfælde eller svær tilskadekomst.

Du kan læse Ankestyrelsens gennemgang af praksis her

Ferie under sygemelding – kan man det?

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål om borgeres mulighed for at holde ferie, mens de er sygemeldte.

Læs mere her

Ferie for nyansatte

Nyansatte præster, som ikke har optjent ferie med løn, kan få udbetalt feriedagpenge. A-kassen kan rådgive om dette.

Nyansatte præster har desuden mulighed for at holde fri med løn efter reglerne om friweekender og søgnedage.

Feriedagpenge

For at have ret til udbetaling af feriedagpenge skal du:

 • være medlem af Akademikernes A-kasse (eller en anden a-kasse)
 • have ret til dagpenge, hvis du er ledig
 • have bopæl og ophold i Danmark (man har fx ikke ret til feriedagpenge, hvis man bor i udlandet og kun tager til Danmark for at holde ferie. Hvis man bor i Danmark og vil holde ferie i udlandet, må man ikke rejse ud af landet forud for feriens start.)
 • have holdt evt. optjent ferie fra arbejdsgiver
 • rent faktisk holde ferie og ikke arbejde.

Du skal ansøge a-kassen om feriedagpenge senest første feriedag. Husk at give jobcentret besked om ferien senest 14 dage før afholdelse.

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du er:

 • selvstændig (ved selvstændig bibeskæftigelse skal du have din dagpengeret godkendt af os)
 • tilmeldt en uddannelse uden dagpengeret
 • sygemeldt, på barsel eller på børnepasningsorlov
 • i flexjob
 • på efterløn eller overgangsydelse.

Lydia og Pernille