Løn

Generelt

Din løn afhænger af, om du er ansat som tjenestemand eller efter overenskomsten på enten nyt eller gammelt lønsystem.

Overvejer du et stillingsskifte, skal du forholde dig til dine nuværende lønmæssige forhold. Er du for eksempel i LG2 eller har du et kvalifikationstillæg, så følger det ikke automatisk med. Er du overenskomstansat og søger en tjenestemandsstilling, har det også betydning for din løn. Læs mere i Præsteforeningens tjekliste, før du søger nyt embede.

Lønsatserne er pr. 1. april 2020.
Læs om: Tjenestemandsløn | Overenskomstløn | BachelorsatserAndre ansatte

Tjenestemandsløn

Indplacering sker som udgangspunkt i løngruppe 1 efter anciennitet, hvor slutløntrin 4 opnås efter 4 års ansættelse. Ancienniteten kan ved nyansættelse forhøjes på baggrund af tidligere beskæftigelse. Se cirkulære herom.

Visse stillinger er aftalt indplaceret i løngruppe 2, og der kan aftales personlig oprykning hertil.

Særlige præstestillinger kan aftales indplaceret i løngruppe 3. Se også aftalen om indplacering i LG3 fra 30. oktober 2020

Se endvidere aftalen om aflønning af tjenestemandsansatte præster og notat om det nye lønsystems muligheder.

Nyt lønsystem

(ansat fra eller overgået efter d. 1. oktober 2012)
Løngruppe 1
Løntrin Basisløn
1 (2 år) 26.223,92
2 28.262,83
3 30.122,33
4 31.954,42
Løngruppe 2
Sats Basisløn
I 37.994,42
Løngruppe 3
Løntrin Basisløn
I 40.546,42
II 43.373,83

Der ydes rådighedstillæg til stillinger i løngruppe 1 og 2. Rådighedstillægget er på 3.953,26 kr. månedligt (pensionsgivende med 3,9%)

Til visse præstestillinger er der aftalt et belastningstillæg på 36.186,14 årligt/ 3.015,51 kr. månedligt.

For ansatte på nye lønsystemer er der mulighed for, at der kan forhandles og aftales varige tillæg.

Gammelt lønsystem

(ophører 1. oktober 2022)

Præstestillinger var som udgangspunkt klassificeret i lønrammeforløbet 16/21/29/31, skalatrin 21 til 44. Nogle præstestillinger er aftalt klassificeret i LR 34 og LR 35, skalatrin 47 og 48 (efter 1. oktober 2012 overført til løngruppe 2 og 3 i det nye lønsystem). Til visse præstestillinger ydes der et belastningstillæg på 36.186,14 årligt/ 3.015,51 kr. månedligt. Rådighedstillægget er på 3.953,26 kr. månedligt (pensionsgivende med 3,9%). Præstetillægget er på 1.020,49 kr. månedligt. Indplacering i LR 16/21 varer 1 år, de øvrige løntrin er 2-årige. Stedtillægssatsen afhænger af, i hvilken kommune ens tjenested er placeret.

Sats II III IV V VI
16/21 23.369,50 23.888,83 24.248,42 24.767,75 25.127,33
21/26 25.294,50 25.753,50 26.071,33 26.530,33 26.848,08
21/28 26.135,92 26.558,67 26.851,33 27.273,92 27.566,67
21/30 27.015,75 27.397,08 27.661,08 28.042,25 28.306,25
21/32 27.935,00 28.269,50 28.501,08 28.835,75 29.067,25
29/38 30.964,92 31.124,17 31.234,33 31.393,58 31.504,00
29/40 32.082,67 32.166,50 32.224,58 32.308,42 32.366,58
29/42 33.249,67 33.249,67 33.249,67 33.249,67 33.249,67
31/44 34.746,17 34.746,17 34.746,17 34.746,17 34.746,17
34/47 37.994,42 37.994,42 37.994,42 37.994,42 37.994,42
35/48 40.546,42 40.546,42 40.546,42 40.546,42 40.546,42

Vedrørende lønforhandling ved besættelse af tjenestemandsstilling

I forbindelse med stillingsansøgning skal man være opmærksom på muligheden for forhandling af kvalifikationstillæg. Allerede ansatte tjenestemænd har ret til at vælge at blive på det gamle lønsystem og kan derved bevare hidtidig løn, der ikke har været betinget af selve stillingen. Alle ansøgere kan betinge ansøgningen af, at der ydes en given løn ved ansættelse under det nye lønsystem. Selvom ansættelsesmyndigheden er bundet af menighedsrådets/-rådenes indstilling, så er biskoppen ikke dermed bundet af ansøgerens lønønsker. Udgangspunktet er lønindplacering i.h.t opslaget. Ansøgere kan søge at afstemme lønønsker med biskoppen forud for indgivelse af ansøgning. Kontakt sekretariatet, når der ønskes optaget reelle forhandlinger om lønnen med biskoppen.

Præsteforeningens sekretariat forhandler og aftaler tillæg med biskoppen herefter. Forhandlinger vil normalt placeres efter, at der foreligger indstilling fra menighedsrådet/-rådene og førend Kirkeministeriets udnævnelse. Ansøgeren kan trække ansøgningen, såfremt lønønsker ikke kan opfyldes.

Lønønsker, der først er fremsat efter, at der er sket ansættelse, vil blive behandlet på førstkommende hovedforhandling i stiftet.

Kontakt sekretariatet, såfremt du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder.

Løn for provster og biskopper

Provster
Sats Basisløn
36/49 43.373,83
37/50 47.907,50
Domprovster
Sats Basisløn
38/51 54.510,08
Tillæg til provster
Sats Basisløn
Provstetillæg 1 2.960,35
Provstetillæg 2 1.204,37
Chefløntillæg (LR38) 1.774,37
Omklassificeringstillæg (LR38) 1.939,86
Domprovstetillæg     855,01
Uddannelsestillæg 1.388,24

Tillæggene er, bortset fra chefløntillægget, pensionsgivende med 16,6%

Biskopper
Sats Basisløn
39/52 59.849,92

Herudover ydes differentierede tillæg efter stiftets størrelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55

Smilende medarbejdere

Overenskomstløn

Konstituerede sognepræster og overenskomstansatte præster i øvrigt aflønnes efter indgået overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne/Den danske Præsteforening.

Nyt lønsystem

Overenskomstansatte præster ansat efter 1. januar 1998 er indplaceret i det nye lønsystem.

Startløntrin 4 er 2-årigt og trin 5 og 6 er 1-årige. Dermed vil ansatte med 4 års anciennitet være på slutløntrin 8.

Løntrin Nettoløn Pensions-
bidrag (Eget)
Pensions-
bidrag (Samlet)
Samlet løn inkl. pension
4 (2 år) 26.223,92 1.494,75 4.484,25 30.708,17
5 28.262,83 1.611,00 4.832,92 33.095,75
6 30.122,33 1.717,00 5.150,92 35.273,25
8 31.954,42 1.821,42 5.464,17 37.418,59

  • Rådighedstillæg: Overenskomstansatte præster får samme rådighedstillæg som tjenestemandsansatte sognepræster, der er på 3.953,26 kr. månedligt (pensionsgivende) og gives kvoteret efter beskæftigelsesgrad. (pensionsgivende)
  • Præstetillæg: Præstetillægget for overenskomstansatte er på 1.020,49 kr. månedligt (ikke pensionsgivende).
  • Mobilitetstillæg: For overenskomstansatte præster ansat i nyt lønsystem er der mulighed for et mobilitetstillæg på 34.751,93 kr. årligt, 2.895,99 kr. månedligt ved fuld beskæftigelse. Dette kan opnås efter ansættelse i 3 forskellige pastorater af mindst 3 måneders varighed eller ved ansættelse i geografisk yderområde ved lokal forhandlet aftale. (pensionsgivende)
  • For ansatte på nye lønsystemer er der mulighed for, at der kan forhandles og aftales varige tillæg. (Som hovedregel aftales varige tillæg pensionsgivende).
  • Pensionsforhold: Den samlede pension beregnes som 17,1% af nettolønnen (basisløntrin og tillæg som hovedregel), hvoraf 1/3 er egenbetaling. 0,3% kan udbetales som løn efter anmodning.

Gammelt lønsystem

Overenskomstansatte præster ansat før 1. januar 1998 er indplaceret i det gamle lønsystem, hvis de ikke har valgt overgang til ny løn.

Løntrin Nettoløn Pensions-
bidrag (Eget)
Pensions-
bidrag (Samlet)
Samlet løn inkl. pension
3 23.733,67 1.352,83 4.058,42 27.792,09
4 24.592,33 1.401,75 4.205,25 28.797,58
5 25.420,25 1.448,92 4.346,83 29.767,08
6 26.232,83 1.495,25 4.485,83 30.718,66
7 27.152,75 1.547,67 4.643,08 31.795,83
8 27.949,92 1.593,17 4.779,42 32.729,34
9 28.808,58 1.642,08 4.926,25 33.734,83
10 29.575,08 1.685,75 5.057,33 34.632,41
11 30.433,75 1.734,75 5.204,17 35.637,92
12 31.031,67 1.768,83 5.306,42 36.338,09
13 31.890,33 1.817,75 5.453,25 37.343,58
14 32.718,08 1.864,92 5.594,83 38.312,91
15 33.653,50 1.918,25 5.754,75 39.408,25
16 34.880,00 1.988,17 5.964,50 40.844,50
Præster i Grundtvigskirken

Bachelorsatser

Løntrin Månedsløn Pensions-
bidrag (Eget)
Pensions-
bidrag (Samlet)
Samlet løn inkl. pension
1 22.561,08 1.286,00 3.857,92 26.419,00
2 23.087,00 1.316,00 3.947,92 27.034,92
4 (2 år) 26.223,92 1.494,75 4.8484,25 30.708,17
5 28.262,83 1.611,00 4.832,92 33.095,75

Andre ansatte

Pensionerede præster er ikke omfattet af overenskomsten, men kan efter individuel aftale med biskoppen påtage sig at betjene et embede helt eller delvist. Aftale om løn indgås mellem den pensionerede præst og biskoppen.

Den pensionerede præst skal aflønnes svarende til slutlønnen for overenskomstansatte præster.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansættelse efter pensionering kan rettes til Præsteforeningens sekretariat.

Diverse honorarer og satser

Honorar til arbejdsledig teolog, der opfylder Ansættelseslovens § 1 pr. 1. april 2020:

  • Varetagelse af enkeltstående gudstjeneste eller kirkelig handling:  2.771,33 kr.

Vederlag til teologer for konfirmandundervisning pr. 1. april 2020:

  • Undervisningstime: 353,05 kr.

AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor (takster pr. 1. april 2020):

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger á 45-60 min. 2.777,00
Minimumshonorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time    833,00

Folkeuniversitetsvirksomhed

Ved forelæsninger og kurser beregnes lønnen pr. undervisnings- henholdsvis forelæsningstime, idet en time regnes som 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan anvendes til pause. Timelønnen ydes for forelæsning/undervisning og den dertil knyttede forberedelse, efterbehandling og diskussion. Satserne for undervisning og forelæsning er:

Undervisning
Grundbeløb mar. 2012 1.095,96
Timesats pr. 1. apr. 2020    604,55
Pr. dobbelttime pr. 1. apr. 2020 1.209,10
Forelæsning
Grundbeløb mar. 2012 1.754,06
Timesats pr. 1. apr. 2020    967,57
Pr. dobbelttime pr. 1. apr. 2020 1.935,14

Til alle ovenstående lønninger ydes feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, for tiden 12,5%.

Bemærk, at for pastor emeriti afregnes feriepengene sammen med honoraret direkte og ikke gennem Feriekonto.

To medarbejdere som arbejder