Løn

Generelt

Din løn afhænger af, om du er ansat som tjenestemand eller efter overenskomsten på enten nyt eller gammelt lønsystem.

Overvejer du et stillingsskifte, skal du forholde dig til dine nuværende lønmæssige forhold. Er du for eksempel i LG2 eller har du et kvalifikationstillæg, så følger det ikke automatisk med. Er du overenskomstansat og søger en tjenestemandsstilling, har det også betydning for din løn. Læs mere i Præsteforeningens tjekliste, før du søger nyt embede.

Der er med virkning fra 1. januar 2021 indgået aftale om lønpolitik for præster med Kirkeministeriet. Lønpolitikken omfatter alle ansatte præster i folkekirken. Der er i 2022 indgået aftale om en tilsvarende lønpolitik for provster.

Lønsatserne er gældende pr. 1. april 2024.

FLØS vil effektuere lønstigningerne inklusive efterregulering med lønudbetalingen d. 31. maj.

Læs om: Tjenestemandsløn | Overenskomstløn | BachelorsatserAndre ansatte

Tjenestemandsløn

Indplacering sker som udgangspunkt i løngruppe 1 efter anciennitet, hvor slutløntrin 4 opnås efter 4 års ansættelse. Ancienniteten kan ved nyansættelse forhøjes på baggrund af tidligere beskæftigelse. Se cirkulære herom.

Visse stillinger er aftalt indplaceret i løngruppe 2, og der kan aftales personlig oprykning hertil.

Særlige præstestillinger kan aftales indplaceret i løngruppe 3. Se også aftalen om indplacering i LG3 fra 30. oktober 2020

Se endvidere aftalen om aflønning af tjenestemandsansatte præster

Ansatte på nyt lønsystem

Indplacering sker som udgangspunkt i løngruppe 1 efter anciennitet, hvor slutløntrin 4 opnås efter 4 års ansættelse. Ancienniteten kan ved nyansættelse forhøjes på baggrund af tidligere beskæftigelse.

Visse stillinger er aftalt indplaceret i løngruppe 2, og der kan aftales personlig oprykning hertil.

Særlige præstestillinger kan aftales indplaceret i løngruppe 3.

Løngruppe 1
Løntrin Basisløn
1 (2 år) 29.191,17 kr.
2 31.460,75 kr.
3 33.530,67 kr.
4 35.570,00 kr.
Løngruppe 2
Sats Basisløn
I 42.293,50 kr.
Løngruppe 3
Løntrin Basisløn
I 45.134,25 kr.
II 48.281,58 kr.

Der ydes rådighedstillæg til stillinger i løngruppe 1 og 2 samt stillinger i løngruppe 3, der er aftalt omfattet af rådighedsforpligtelse. Rådighedstillægget andrager 4.400,57 kr. månedligt. Til visse præstestillinger ydes der et tillæg på 40.280,60 årligt/ 3.356,72 kr. månedligt.

Det gamle lønsystem

Du kan finde de aktuelle satser her: Lønsatser.

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

Vedrørende lønforhandling ved besættelse af tjenestemandsstilling

I forbindelse med stillingsansøgning skal man være opmærksom på muligheden for forhandling af kvalifikationstillæg. Allerede ansatte tjenestemænd har ret til at vælge at blive på det gamle lønsystem og kan derved bevare hidtidig løn, der ikke har været betinget af selve stillingen. Alle ansøgere kan betinge ansøgningen af, at der ydes en given løn ved ansættelse under det nye lønsystem. Selvom ansættelsesmyndigheden er bundet af menighedsrådets/-rådenes indstilling, så er biskoppen ikke dermed bundet af ansøgerens lønønsker. Udgangspunktet er lønindplacering i.h.t opslaget. Ansøgere kan søge at afstemme lønønsker med biskoppen forud for indgivelse af ansøgning. Kontakt sekretariatet, når der ønskes optaget reelle forhandlinger om lønnen med biskoppen.

Præsteforeningens sekretariat forhandler og aftaler tillæg med biskoppen herefter. Forhandlinger vil normalt placeres efter, at der foreligger indstilling fra menighedsrådet/-rådene og førend Kirkeministeriets udnævnelse. Ansøgeren kan trække ansøgningen, såfremt lønønsker ikke kan opfyldes.

Lønønsker, der først er fremsat efter, at der er sket ansættelse, vil blive behandlet på førstkommende hovedforhandling i stiftet.

Kontakt sekretariatet, såfremt du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder.

Løn for provster og biskopper

Provster
Sats Basisløn
36/49 48.281,58 kr. (ophører)
37/50 53.328,17 kr.
Domprovster
Sats Basisløn
38/51 60.677,83 kr.
Tillæg til provster
Sats Basisløn
Provstetillæg 1 3.295,31 kr.
Provstetillæg 2 1.340,64 kr.
Chefløntillæg (LR38) 1.975,14 kr.
Omklassificeringstillæg (LR38) 2.159,35 kr.
Domprovstetillæg 951,75 kr.
Uddannelsestillæg 1.545,32 kr.
Biskopper
Sats Basisløn
39/52 66.621,92 kr.

Herudover ydes differentierede tillæg efter stiftets størrelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55

smil ved dør (3)

Overenskomstløn

Konstituerede sognepræster og overenskomstansatte præster i øvrigt aflønnes efter indgået overenskomst mellem Finansministeriet og Den danske Præsteforening. Overenskomstansatte præster ansat efter 1. januar 1998 er indplaceret i det nye lønsystem. Pr. 1. oktober 2008 er det hidtidige startløntrin 3 bortfaldet og nyt start løntrin 4 er blevet 2-årigt. De resterende løntrin er 1-årige, således at en præst med 4 års anciennitet indplaceres på slutløntrin 8.

Ansatte på nyt lønsystem

Løntrin Nettoløn Pensions-
bidrag (Eget)
Pensions-
bidrag (Samlet)
Samlet løn inkl. pension
4 (2 år) 29.191,17 kr. 1.663,92 kr. 4.991,67 kr. 34.182,84 kr.
5 31.460,75 kr. 1.793,25 kr. 5.379,75 kr. 36.840,50 kr.
6 33.530,67 kr. 1.911,25 kr. 5.733,75 kr. 39.264,42 kr.
8 35.570,00 kr. 2.027,50 kr. 6.082,50 kr. 41.652,50 kr.
Den samlede pension beregnes som 17,1 % af nettolønnen, hvoraf 1/3 er egenbetaling.

Overenskomstansatte præster kan få samme rådighedstillæg som tjenestemandsansatte sognepræster, der andrager 4.400,57 kr. månedligt (pensionsgivende) og gives kvoteret efter beskæftigelsesgrad.

Præstetillægget andrager 1.135,96 kr. månedligt (ikke pensionsgivende).

For præster ansat i nyt lønsystem er der mulighed for et mobilitetstillæg på 38.684,11 kr. årligt/ 3.223,68 kr. månedligt ved fuld beskæftigelse. Dette kan opnås efter ansættelse i 3 forskellige pastorater af mindst 3 måneders varighed eller ved ansættelse i geografisk yderområde.

Præster i Grundtvigskirken

Bachelorsatser

Løntrin Månedsløn Pensions-
bidrag (Eget)
Pensions-
bidrag (Samlet)
Samlet løn inkl. pension
1 25.113,83 kr. 1.431,50 kr. 4.294,50 kr. 29.408,33 kr.
2 25.699,25 kr. 1.464,83 kr. 4.394,58 kr. 30.093,83 kr.
4 (2 år) 29.191,17 kr. 1.663,92 kr. 4.991,67 kr. 34.182,84 kr.
5 31.460,75 kr. 1.793,25 kr. 5.379,75 kr. 36.840,50 kr.

Lønforløbet anvendes til præstekadetter og akademikere med en bachelorgrad i øvrigt.

Andre ansatte

Pensionerede præster er blevet omfattet af akademikernes overenskomst i staten fra 1. juni 2022. Allerede ansatte på individuelt aftalte vilkår skal overføres til overenskomstens vilkår senest 1. januar 2023.

Nedenstående honorarer er derfor kun relevante for enkeltstående tjenester.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ansættelse efter pensionering kan rettes til Præsteforeningens sekretariat.

Vejledende honorar til emeriti, der varetager enkelttjenester:

  • Højmesser og øvrige kirkelige handlinger: 1.900 kr. pr. gang.
  • Efterfølgende gudstjenester med samme prædikentekst aflønnes med 600 kr. pr. gang

Diverse honorarer og satser

Vederlag til teologer for konfirmandundervisning pr. 1. april 2024:

Honorering sker pr. lektion/time inkl. pause og honorering af forberedelsestid anses for inkluderet heri:

  • Høj sats: 393,01 kr. pr. undervisningstime
  • Lav sats: 267,23 kr. pr. undervisningstime

Den lave sats ydes til medhjælp uden uddannelse, herunder stud.theol på bachelordelen. Den høje sats ydes til kandidater og bachelorer samt seminarieuddannede eller efter gennemførelse af diakonuddannelsens pædagogiske linje. Befordringsudgifter dækkes efter praksis.

AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor (takster pr. 1. april 2024):

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger á 45-60 min. 3.167,00
Minimumshonorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time    950,00

Folkeuniversitetsvirksomhed

Ved forelæsninger og kurser beregnes lønnen pr. undervisnings- henholdsvis forelæsningstime, idet en time regnes som 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan anvendes til pause. Timelønnen ydes for forelæsning/undervisning og den dertil knyttede forberedelse, efterbehandling og diskussion. Satserne for undervisning og forelæsning er:

Undervisning
Grundbeløb mar. 2012 1.095,96
Timesats pr. 1. apr. 2024    672,96
Pr. dobbelttime pr. 1. apr. 2024 1.345,91
Forelæsning
Grundbeløb mar. 2012 1.754,06
Timesats pr. 1. apr. 2024 1.o77,05
Pr. dobbelttime pr. 1. apr. 2024 2.154,10

Til alle ovenstående lønninger ydes feriegodtgørelse efter reglerne i Ferieloven, for tiden 12,5%.

mirian og charlotte