Delforeninger og interessegrupper

Under Præsteforeningen eksisterer en række delforeninger og interessegrupper, der efter visse retningslinier har mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet. Følgende kan vælge en repræsentant med stemmeret for hver begyndt 50 medlemmer:

 • Privatansatte i Danmark
 • Offentligt ansatte, som ikke er i præsteembede
 • Provster
 • Biskopper
 • Færøerne

 • Grønland
 • Sydslesvig
 • Øvrige udland
 • Fuldtidsledige
 • Valg- og frimenighedspræster

Herudover kan hovedbestyrelsen tillade, at nedenstående grupper (p.t.) vælger en repræsentant til præsentantmødet uden stemmeret:

 • Fængsels- og arresthuspræster
 • Værnspræster
 • Præster i sundhedssektoren
 • Tunghøre- og døvepræster
 • Universitets- og studenterpræster

 • Ungdoms- og gadepræster
 • Ansatte under Folkekirkens udd- og videnscenter
 • Studerende
 • Emeriti
 • Sammenslutningen af Supervisorer

Tilskud til delforeninger

Der afsættes årligt i alt 50.000 kr. i Præsteforeningens budget til delforeninger.

Hent ansøgningsskema og retningslinjer for tilskud til delforeninger og interessegrupper her (Word)

Biskopper

Bispeforeningen udgøres af de danske biskopper.

Bestyrelse

Biskop Elof Westergaard (formand)
Biskop Peter Skov-Jacobsen
Biskop Henrik Stubkjær

Provster

Provsteforeningen er en faglig sammenslutning, som har til formål at være provsterne til hjælp i deres embede.

Provsterne deltager i Præsteforeningens medlemsmøder i deres respektive stifter, ligesom de deltager i drøftelsen og behandlingen af stiftsbestyrelsens og hovedbestyrelsens årsberetning samt de forslag, der i øvrigt måtte blive behandlet på mødet.

Provsterne vælger tre provsterepræsentanter til Præsteforeningens repræsentantskabsmøde. De tre repræsentanter deltager med stemmeret.

Bestyrelse

Formand: Annette B. Bennedsgaard, Horsens Provsti
Næstformand: Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti
Kasserer: Per Vibskov Nielsen, Nørrebro Provsti
Sekretær: Søren Nolsøe, Høje Taastrup Provsti
Menigt medlem:  Line Skovgaard Pedersen, Sydthy Provsti
Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen, Vejle Provsti

Danmarks Provsteforenings vedtægter

På Provsteforeningens generalforsamling den 22. september 2020 i Maribo revideredes foreningens vedtægter fra 1960 med tilføjelser fra generalforsamlingen senest i 2011.

§ 1

Formål – Danmarks Provsteforening er en faglig sammenslutning, som har til formål at være provsterne til hjælp i deres embede.

§ 2

Medlemskab – Som medlemmer optages fungerende provster. Medlemskab kan bevares efter fratrædelse fra provstestillingen

§ 3

Generalforsamling – Generalforsamlingen er øverste myndighed for Danmarks Provsteforening.

Ordinært årsmøde med generalforsamling afholdes hvert år i september og indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen omfatter dagsorden for generalforsamlingen. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes formandens skriftlige beretning samt revideret regnskab og de indkomne forslag til medlemmerne.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer af Danmarks Provsteforening. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valg sker ved skriftlig afstemning.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Beretning v/ formanden
   4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Indkomne forslag
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   8. Valg af suppleanter
   9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
   10. Måske

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer ønsker det, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden.

§ 4

Bestyrelse – Danmarks Provsteforening ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges blandt medlemmerne. Der vælges desuden hvert år 2 suppleanter som henholdsvis 1. og 2. suppleant efter stemmetal. Ved stemmelighed trækkes lod. En suppleant indtræder i bestyrelsen for resten af valgperioden, når et medlem udtræder.

Valgperioden er 2 år, således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Valg til ledige bestyrelsespladser foregår under ét. Afstemning foregår skriftligt med anvendelse af 1 stemmeseddel og med anførelse af navnene på de opstillede kandidater.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand kan ikke samtidig bestride hvervet som kasserer.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som underskrives af alle tilstedeværende medlemmer og udsendes til foreningens medlemmer efter mødet.

Alle beslutninger, herunder beslutninger om driftskapital, træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte, mens dispositioner over formue, herunder fast ejendom, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder efter behov med mindst 8 dages varsel, dog mindst 4 gange årligt og når mindst to medlemmer forlanger det.

Danmarks Provsteforening tegnes ved 2 underskrifter, formandens og kassererens. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden.

§ 5

Regnskab og revision – Over indtægter og udgifter for Danmarks Provsteforening føres et regnskab, som revideres af de to revisorer. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Det påhviler Danmarks Provsteforening i sine økonomiske dispositioner at følge de almindelige regler for regnskab og revision.

Kassereren opkræver kontingent. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni

§ 6

Vedtægtsændringer – Vedtægtsændringer vedtages på den ordinære generalforsamling ved almindeligt flertal.

§ 7

Ophør – Ophør af foreningen sker ved afstemning blandt foreningens medlemmer mindst 2 måneder efter, at beslutning om ophør er truffet ved den ordinære generalforsamling. I forbindelse med beslutning om ophør træffes også beslutning om anvendelse af foreningens formue.

 

Vedtaget på Provsteforeningens årsmøde, 22. september 2020

Grønland

Medlemmer af Præsteforeningen, ansat og bosat i Grønland. Formand er Ivalo Reimer.

Bestyrelse for Palasit Peqatigiiffiat

Ivalo Reimer (formand)
Ane Debora Andreassen (kasserer)
Thala Samuelsen (sekretær)

Palasit Peqatigiiffiat vedtægter

Palasit Peqatigiiffiat vedtægter iht. Den danske Præsteforeningens vedtægter §5

§1 Den grønlandske Præsteforening er en delforening under den danske Præsteforening. Hvorfor dens forretningsgang er lavet iht. Den danske Præsteforeningens vedtægter, §5. Til dagligt er delforeningen kaldt Palasit Peqatigiiffiat (Præsteforeningen).

Stk. 2 Den grønlandske bestyrelse består af tre medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på medlemsmødet. Bestyrelse konstituerer sig med en formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ansvar for daglig interessevaretagelse af medlemmernes forhold/vilkår i Grønland.

Stk. 3 På medlemsmødet vælges tre tillidsrepræsentanter én fra hvert provsti for en 2-årig periode. Er tillidsrepræsentanten (TR) ikke medlem af bestyrelsen, kan denne indtræde som observatør i bestyrelsen. Provster og biskop kan ikke deltage og afgive stemme ved valg af TR.

Stk. 4 Palasit Peqatigiiffiat er født medlem afAkademikers Sammenslutning Grønland, ASG. Forhandlingsretten for hvad angår Tjenestemænd og tjenestemandslignede ansættelser, ligger hos ASG.

§2 Palasit Peqatigiiffiat har adresse der hvor formanden bor. Sager til drøftelse eller forslag til ændringsforslag sendes til formanden.

Stk. 2 Bestyrelse laver nyhedsbrev til medlemmerne. Disse nyhedsbreve kan gælde som 2-årige årsberetninger til medlemsmødet.

§3 Medlemsmøder afholdes iht. Den danske Præsteforeningens vedtægter §6 i forbindelse med afholdelse af konvent i Grønland.

§4 Medlemmerne betaler kontingent til Den danske Præsteforening, der hvert år indbetaler et mellem parterne aftalt beløb til Palasit Peqatigiiffiat. Dette forudsætter dog forlæggelse af godkendt regnskab.

Stk. 2 Til det ordinære medlemsmøde fremlægges regnskab til godkendelse, for de sidste to år (fra konvent til konvent).

Stk. 3 Der skal være to underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer ved brug af foreningens konto i Grønland.

 

Nuuk 8. oktober 2021

Færøerne

Færøerne stiftede i 2008 Den færøske Præsteforening. De færøske præster har fortsat mulighed for medlemsskab af Præsteforeningen.

Bestyrelse

Theodor Eli Dam Olsen (formand)

DSUK

-Præster ansat i Sydslesvig og øvrige udland

Præsteforeningen har indgået overenskomst med DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker. Overenskomsten definerer således de overenskomstmæssige ansættelsesretlige vilkår, når man ansættes i en stilling under DSUK i udlandet, herunder i Sydslesvig.

Det er derudover dansk lovgivning, der er gældende.

Der er tale om en varig ansættelse, men aftalen signalerer en tidsbegrænset ansættelse forstået på den måde, at ansættelsen forlænges automatisk, såfremt præsten ønsker dette. Det er således op til den enkelte præst selv at vælge, om man ønsker ansættelsen forlænget.

Ansættelsen sker i henhold til den mellem DSUK og Præsteforeningen indgåede overenskomst.

Som ansat præst i DSUK er man underlagt tilsyn af en dansk biskop.

Præsteforeningen opfordrer til, at man gør sig bekendt med overenskomsten og øvrige regler, der gælder, såfremt man overvejer ansættelse i DSUK.

 

Præster samt emeriti i Sydslesvig stiftede i maj 2009 egen delforening.

Tillidsrepræsentant i Sydslesvig er Preben Mogensen

Tillidsrepræsentant i øvrige udland er Mogens Bering Rasmussen

Foreningen af Fængsels- og Arresthuspræster

Hér finder du forskellige informationer, som vi mener må være relevante at kende til for dig, som enten er fængsels- og arresthuspræst eller som ønsker at vide mere om vores arbejde. Vi har samlet alle informationerne i en håndbog, hvor du blandt andet finder foreningens vedtægter, hvem der udgør bestyrelsen, hvem der er arresthus- eller fængselspræster hvor samt diverse jura på vores område.

Kontakt:
Formand Thomas Munk Rønberg
Vibevej 4, 3600 Frederikssund
Tlf. 26 70 68 13
Mail: tmr@km.dk

Årsberetning 2023

Håndbog for fængsels- og arresthuspræster

Bestyrelsen for Foreningen af fængsels- og arresthuspræster har udgivet en håndbog for fængsels- og arresthuspræster med relevant information (PDF).

PRIS – Præster i Sundhedssektoren

PRIS er med sine godt 100 medlemmer en af Præsteforeningens største delforeninger. Foreningen deltager med observatørstatus til repræsentantmødet.

Bestyrelse

Annette Vinter Hedensted (formand, repræsentant for Region Midtjylland)
Tlf. 21 46 21 39
Mail: avh@km.dk

Jens Buchwald Andersen (næstformand, repræsentant for Region Syddanmark)
Tlf. 65 41 32 08
Mail: jba@km.dk

Majbritt Grund Kristensen (repræsentant for Region Nord)
Tlf. 61 50 22 00
Mail: mgkr@km.dk

Linda Ishøj Frederiksen (repræsentant for Region Sjælland)
Halfdansgade 49, 3., 2300 København S
Tlf. 51 85 59 36
Mail: lif@km.dk

Anne Boye (repræsentant for Region Hovedstaden)
Tlf. 21 34 66 20
Mail: abbe@km.dk

Natalia Packert Andresen (valgt af generalforsamlingen)
Tlf. 20 16 75 33
Mail: npa@km.dk

Vedtægter for PRIS (Præster i Sundhedssektoren)

Formål

§ 1
PRIS, der er en del af Den danske Præsteforening, har til formål at fungere som fagligt forum for og at fremme interesserne hos de af Den danske Præsteforenings medlemmer, der arbejder i sundhedssektoren.

Medlemmer

§2
Adgang til at blive medlem af PRIS har ethvert medlem af Den danske Præsteforening, der er ansat ved et hospital, sygehus, hospice eller lignende institution, eller hvis arbejde gennem ansættelsesbrev eller regulativ er henlagt til en af ovennævnte institutioner med mindst 25 % af en fuldtidsstilling. Generalforsamlingen kan dispensere fra denne regel efter indstilling fra landsbestyrelsen.

Stk.2
Medlemmerne bevarer deres hidtidige tilknytning til de respektive provstikredse og medlemsmøder i Den danske Præsteforening, hvor de også i præsteforeningssager udøver deres stemmeret.

Stk. 3
Adgang til at få del i PRIS’ midler til deltagelse i relevante konferencer og lignende er forbeholdt medlemmer, der har betalt kontingent.

Stk. 4
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til PRIS’ kasserer. Medlemmer, der i to på hinanden følgende år ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldt.

Stk. 5
Hvis et medlem overgår til en ansættelse, der ikke umiddelbart giver adgang til medlemskab af PRIS, bevares medlemskabet indtil førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling

§3
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle PRIS’ anliggender.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. juni og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Det godkendte generalforsamlingsreferat tages til
efterretning med eventuelle kommentarer
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab for PRIS.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag.
7. Nedsættelse af og/eller orientering fra grupper og udvalg
8. Valg
a. Valg af observatør til Den danske Præsteforenings
repræsentantmøde.
b. Valg af revisor.
c. I lige år desuden: Valg af 1 medlem og 1 suppleant til
PRIS’ landsbestyrelse.
9. Eventuelt.

Stk. 3
Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til medlemmerne, så de er disse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed; kun medlemmer har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5
Referatet udsendes senest 2 måneder efter generalforsamlingen. Rettelser skal være bestyrelsen i hænde senest efter yderligere 1 måned. Referatet tages til efterretning med evt. rettelser på den efterfølgende generalforsamling.

Regionerne

§4
I hver region afholdes der mindst et årligt møde for de af PRIS’ medlemmer, der arbejder i regionen.
Hvert andet år vælges der på et regionsmøde 1 regionsrepræsentant og 1 vicerepræsentant. Disse vælges af og blandt de i regionen ansatte medlemmer af sammenslutningen, idet det tilstræbes, at de ikke er fra samme stift.
Regionsrepræsentanten er regionens medlem af landsbestyrelsen.

§5
Regionsrepræsentanten og vicerepræsentanten fordeler arbejdet i regionen mellem sig. De indkalder til regionsmøderne og kan desuden være talsmand for PRIS’ medlemmer og fungere som bisidder i sager, der vedrører gejstlig betjening af sundhedssektoren i regionen.
Andre medlemmer kan efter nærmere aftale i de enkelte regioner inddrages i arbejdet.

Landsbestyrelsen

§6
Landsbestyrelsen består af 6 personer: De 5 regionsrepræsentanter valgt på de respektive regionsmøder (jvf § 4) og 1 bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen (jvf § 3, stk. 2).
Landsbestyrelsen konstituerer sig ved det første møde med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden.

§7
Landsbestyrelsen står til ansvar over for generalforsamlingen for forvaltningen af midler og aktiviteter, herunder bladudgivelse og legatmidler, der er knyttet til PRIS.

Valg til landsbestyrelsen

§8
Landsbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen efter følgende mønster:
I lige år: Region Midt og Region Sjælland vælger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant hver. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
I ulige år: Region Nord, Region Syd og Region Hovedstaden vælger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant hver.

Stk. 2
Valgbare til landsbestyrelsen er alle medlemmer.

Ændring af vedtægter

§9
Ændringer i vedtægterne kan ske med ¾ majoritet på en generalforsamling.

PRIS’ opløsning

§10
Til vedtagelse af opløsning af PRIS kræves ¾ majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2.
Ved PRIS’ eventuelle opløsning skal der træffes beslutning om formuens anvendelse i samråd med Den danske Præsteforening.

Ikrafttrædelse

§11
Disse vedtægter er vedtaget af PRIS’ generalforsamling den 22. maj 2012.

Dirigent: Svend Erik Søgaard
Referent: Jens Rasmussen
Revideret af PRIS’ generalforsamling den 2. juni 2015.
Revideret af PRIS’ generalforsamling den 16. maj 2018.

Liturgisk vejledning
Standardregulativer for hospitalspræstestillinger
Nødvielser
Nyttig viden og inspiration for hospitalspræster

En arbejdsgruppe under Præsteforeningen bestående af foreningens formand Per Bucholdt Andreasen og repræsentanterne for PRIS Anna Bojsen-Møller, Inger Marie Bojesen, Ingeborg Kastberg Nielsen og Christian Juul Busch har indgående drøftet hospitals- og hospicepræsters arbejdsforhold. Arbejdet har mundet ud i fem dokumenter til brug og inspiration i forbindelse med ansættelse af en hospitalspræst eller en præst på en lignende institution.

Dokumenterne består af en standard for hospitalspræster, der forholdsvis detaljeret beskriver, hvad en hospitalspræstestilling kan omfatte. Standarden kan forhåbentlig give institutionsledelsen og andre, der involveres i hospitalspræstens arbejde, et indblik i hospitalspræstens arbejde. Der ud over er der udarbejdet et udkast til stillingsbeskrivelse, som kan anvendes, såfremt institutionen stiller krav om en sådan. Ligeledes er der en liste over nødvendige hjælpemidler, der må være tilgængelige, når hospitalspræsten skal udføre sit arbejde. Endelig er udarbejdet udkast til regulativer for hospitalspræstens arbejde, afhængig af præstens kvote på institutionen.

Det er arbejdsgruppens håb, at dokumenterne kan være til nytte og inspiration for nuværende og kommende hospitalspræster, hospitalsledelser, tillidsrepræsentanter, provster og biskopper.

Standarder
Detaljeret beskrivelse af, hvad en hospitalspræstestilling kan omfatte.
Standard for hospitalspræster (PDF)

Stillingsbeskrivelse
Stiller institutionen krav om en sådan, kan du finde et udkast her.
Stillingsbeskrivelse for hospitalspræsten (PDF)

Hjælpemidler
Liste over de nødvendige hjælpemidler, der må være tilgængelige for hospitalspræsten.
Nødvendige ressourcer og hjælpemedler (PDF)

Standardregulativer for hospitalspræstestillinger
Udkast til regulativer for hospitalspræstens arbejde, afhængig af præstens kvote på institutionerne.
Standardregulativ A (PDF)
Standardregulativ B (PDF)

Rapport om hospitalspræsternes arbejde
Rapport om hospitalspræsters arbejde (PDF)

Nødvielser
Procedurevejledning om nødvielse og vielse på sygelejet (PDF)
Procedurevejledning om nødvielse og vielse på sygelejet – Bilag (Word)

Kompetenceprofiler
Årsberetning
PRIS - Frederiksberg Hospital

Meld dig ind i PRIS

Skriv til Majbritt Grund Kristensen på mgkr@km.dk

Universitets- og studenterpræster

Foreningen af Universitets- og Studenterpræster i Danmark er en delforening under Præsteforeningen med formand og bestyrelse. Universitetspræsterne deltager i repræsentantmødet. Medlemmerne – samt tilknyttede medarbejdere mødes to gange om året til arbejdskonvent.

Bestyrelse

Lene Crone Nielsen, Odense (formand)
Mail: lecn@km.dk
Tlf. 29 27 87 13

Charlotte Cappi Grunnet, København/Frederiksberg (næstformand)
Mail: ccg@km.dk
Tlf. 30 30 64 94

Nicolai Halvorsen, København (sekretær/medlem af FU)
Mail: praest@sund.ku.dk
Tlf. 28 75 70 94

Vedtægter

– for Foreningen af Universitets- og Studenterpræster i Danmark

§ l. Foreningen af Universitets- og Studenterpræster, der er en del af Den danske Præsteforening, har til formål at fremme universitets- og studenterpræsternes interesser.

§ 2. Adgang til at blive medlem af foreningen har ethvert medlem af Den danske Præsteforening, der er ansat som præst i folkekirken med særligt henblik på betjening af studerende ved universitetet og de højere læreanstalter på det pågældende sted, samt de øvrige medarbejdere, der er medlemmer af Den danske Præsteforening.

§ 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 4. Foreningen kan af Den danske Præsteforening bemyndiges til på præsteforeningens vegne at føre forhandlinger med de myndigheder, der er omfattet af forhandlingsretten. Herudover kan foreningen indtræde som bisidder i forhandlinger, der føres af præsteforeningens hovedbestyrelse ved drøftelser, der vedrører universitets- og studenterpræstearbejdet.

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4) Formandens beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt valg af bestyrelse.
7) Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved. almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges varsel.

§ 6. Ændringer i vedtægter kan ske med 3/4 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling og skal godkendes af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse.

Stk. 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves 3/4 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Foreningen er stiftet i januar 1987, og disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. august 1990 med senere ændringer på ordinær generalforsamling den 13. januar 2004.

Christen Staghøj Sinding
Formand for Foreningen af universitets- og studenterpræster i Danmark

Universitets- og studenterpræsternes arbejde

Målsætning og rammer for Universitets- og Studenterpræsternes arbejde.

Indledning

Universitets- og Studenterpræsterne er ansat af Den danske folkekirke og er tilknyttet de videregående uddannelsesinstitutioner.

Overordnet tilhører Universitets- og Studenterpræsterne gruppen af funktions- og institutionspræster.

Arbejdet retter sig mod de studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner og er karakteriseret ved at tage udgangspunkt i de studerendes livssituation. Aldersmæssig befinder de fleste studerende sig i overgangen mellem ungdom og voksentilværelse. Kendetegnende for denne gruppe er et liv præget af opbrud og nyorientering i flere henseender blandt andet i forhold til mobilitet, deres sociale liv og et liv som studerende generelt. Endvidere er der mange, som ikke har en traditionsbetinget tilknytning til kirkens liv og sprog.

Universitets- og Studenterpræsternes tilbud retter sig mod alle studerende uafhængig af køn, nationalitet og religion.

 

Arbejdsopgaver

Universitets- og Studenterpræsternes primære funktion er at stå til rådighed som en ressource for de studerende herunder at skabe en tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, som indgyder tillid og tryghed.

Dette sker gennem en række forskellige tilbud som personlige, eksistentielle samtaler/sjælesorg og diverse arrangementer for eksempel: foredrag, studiekredse, debatarrangementer, samtalegrupper, sorggrupper, sociale tiltag, studierejser med videre. Visse steder indgår præsterne også i institutionens kriseberedskab, for eksempel omkring studerendes pludselige død.

Universitets- og Studenterpræsterne holder endvidere gudstjenester og står til rådighed for kirkelige handlinger.

Arbejdet på uddannelsesinstitutionerne udformes forskelligt afhængig af blandt andet lokale forhold, ansættelsesforhold og de ressourcer, der er til rådighed.

Arbejdet som Universitets- og Studenterpræst forudsætter, at institutionernes sekulære grundlag respekteres. Det centrale arbejde, som finder sted på uddannelsesinstitutionen, foregår i så nært et samarbejde med institutionens ledelse og ansatte som muligt. Arbejdet forudsætter blandt andet, at den enkelte uddannelsesinstitution skaber rammerne for præstens arbejde ved at stille lokaler og diverse kontorfaciliteter til rådighed.

Universitets- og Studenterpræsterne kan endvidere arbejde sammen med lokale organisationer, medarbejdere og institutioner om at skabe meningsbærende møder med og mellem de studerende

 

Ansættelse af Universitets- og Studenterpræsterne

Universitets- og Studenterpræsterne kan ansættes med tilknytning til en egnet kirke således, at studenterpræstearbejdet udgør en del af eller hele ansættelseskvoten. Der kan udarbejdes et regulativ for stillingen, som godkendes af biskoppen.

I samarbejde med FKUV deltager Universitets- og Studenterpræsterne i et særligt tilrettelagt efteruddannelses-program med relevant fagligt indhold.

Det tilstræbes, at alle Universitets- og Studenterpræsterne deltager i løbende supervision.

Gruppen af Universitets- og Studenterpræster afholder årligt 1-3 møder med udveksling af erfaringer og faglige drøftelser.

Universitets- og Studenterpræsterne er underlagt det almindelige gejstlige tilsyn.

 

Ansættelse af andre medarbejdere

Der kan tilknyttes én eller flere medarbejdere til Universitets- og Studenterpræsternes arbejde.

Medarbejderenes ansættelseskvoter og arbejdsområder tilpasses de lokale muligheder og behov. De kan være akademiske medarbejdere eller have en anden relevant baggrund.

Medarbejdere kan ansættes af stiftsadministrationen efter indstilling fra præsten(erne) eller efter lokal finansiering ved et eller flere menighedsråd.

Medarbejdernes opgave er at indgå i Universitets- og Studenterpræsternes samlede virke. Alt efter kvalifikationer, rammer og behov varetager de opgaver såsom kontorarbejde, økonomi, PR, arrangementsplanlægning og -afvikling, koordination med samarbejdspartnere og relationsarbejde med den tilknyttede uddannelsesinstitution. Medarbejderne fungerer endvidere som sparringspartnere til eksempelvis idéudvikling og vurdering af relevante aktiviteter og tilbud rettet mod de studerende.

 

Økonomi

Udgifterne afholdes delvist af Fællesfonden efter reglerne herom og delvist af lokal finansiering.

Der er betragtelig forskel i financieringen de forskellige steder, både hvad angår midler og finansieringsmodeller. Det tilstræbes, at der findes en mere ensartet model for Universitets- og Studenterpræsternes økonomi, som kan sikre den tilstrækkelige økonomi til såvel lønninger som øvrige driftsudgifter.

Udgifter til særlige formål kan søges dækket af eksterne tilskud, for eksempel fondsmidler.

 

Vedtaget af Universitets- og studenterpræsterne den 21. januar 202

Medlemmer

STUDENTERPRÆSTER OG ØVRIGE MEDARBEJDERE

(Januar 2023)

JYLLAND:

ÅLBORG: Lene Graarup,100 % studenterpræst Aalborg Universitet og UCN, University College Nordjylland, med tilknytning til Aalborg Budolfi sogn.

Mail: legr@km.dk, tlf. 23 28 06 63, www.praesten.aau.dk, facebook.com/studenterpræsterne


ÅLBORG
: Nanna Holm, 100 % studenterpræst Aalborg Universitet og UCN, University College Nordjylland, med tilknytning til Aalborg Budolfi sogn.

Mail: naeh@km.dk, tlf. 24 98 46 70, www.praesten.aau.dk, facebook.com/studenterpræsterne


VAKANT: HJØRRING:
50 % studenterpræst UCN, University College Nordjylland,

50% sognepræst Hjørring pastorat.


HERNING:
Mikael Grønhøj Skovgård, 25% studenterpræst Via Design og Handel og Ingeniørhøjskolen (Birkområdet) og 75% sognepræst Gjellerup sogn.

Mail: studenterpraest@gmail.com, tlf.40 21 20 25


IKAST:
Valdemar Mahon Ringsmose, 40% studenterpræst ved uddannelsesinstitutionerne i Ikast by, 60 % Sogne- og ungdomspræst i Fonnesbæk Pastorat

Mail: vmr@km.dk, tlf.60 47 39 63


SILKEBORG: 
Majbritt Fabech Skoch Christensen, 20% studenterpræst Via UC Silkeborg og 80% sognepræst Gjern-Skannerup pastorat.

Mail: mfsc@km.dk / xtmfsc@via.dk, tlf.86 87 50 27 / 29 36 73 77


ÅRHUS:
Loa Mortensen, 90% studenterpræst Aarhus Universitet, 10% sognepræst Møllevang sogn

Mail: pastor@au.dk, tlf. 21 68 55 95, www.studenterpraest-au.dk Facebook.com/studenterpraesterne.aarhus


ÅRHUS:
Jens Munk, 90% studenterpræst Aarhus Universitet, 10% sognepræst Gellerup sogn

Mail: studenterpraest@au.dk, tlf. 60 20 26 40, www.studenterpraest-au.dk Facebook.com/studenterpraesterne.aarhus


ÅRHUS:
Kirstine Hansen, 100 % studenterpræst, VIA University College Århus, Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus

Mail: kir@via.dk, tlf. 87 55 30 21


ÅRHUS:
Ninni Schaldemose, akademisk medarbejder, Århus Universitet, studenterpræsterne i Århus

Mail: studenterpraestaarhus@gmail.com, tlf.61 66 56 97


HORSENS:
Anette Foged Schulz, 80% studenterpræst VIA University College Horsens, 20% pilgrimspræst Horsens.

Mail: anfs@via.dk, tlf.87 55 43 36


VEJLE:
Anders Michael Raaby Grønfeldt, ungdomspræst v/Ungdomspræsteriet Vejle og

studenterpræst UCL Vejle/Jelling

Mail: am@ungpraest.dk eller amgr@km.dk, tlf.61 20 18 48 – www.ungdomspræsteriet.dk


VEJLE:
Marianne Thorsen, ungkirke-kulturmedarbejder v/Ungdomspræsteriet Vejle

Mail: m@ungpraest.dk, tlf.61 20 11 12


KOLDING
: Benjamin Thomas König, sogne- og ungdomspræst, Sankt Nikolai Kirke, Kolding, Studenterpræst SDU, Kolding

Mail: btk@km.dk, tlf:21 61 76 74

Facebook: @UngdomspraestenIKolding


HADERSLEV:
Julie Aulkær Glöe, 25% studenterpræst i Haderslev Domsogn UC-Syd og Haderslev Handelsskole, samt EUC-Syd), 75% sognepræst i Hammelev, Haderslev domprovsti

Mail: juag@km.dk, tlf. 20266513/74507112

 

FYN

ODENSE: Lene Crone Nielsen, 90 % studenterpræst SDU, 10% Odense domsogn.

Mail: lecn@km.dk, tlf.29 27 87 13, www.studenterpraest-odense.dk,

Facebook: studenterpraest-odense


ODENSE:
Thomas Rune Frederichsen Hårbøl: 50 % studenterpræst University College Lillebælt, UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense, 50% sognepræst Ansgars Kirke, Odense.

Mail: trh@km.dk, tlf.25 53 14 36, www.studenterpraest-odense.dk,

 

SJÆLLAND

ROSKILDE: Ulla Pierri Enevoldsen, 90% studenterpræst RUC og Campus Absalon, 10% sognepræst Himmelev sogn

Mail: upe@ruc.dk, tlf.41 58 05 11, www.pastor.ruc.dk


LYNGBY:
Jørgen Bo Christensen, 75% studenterpræst DTU, 25% sognepræst i Lundtofte kirke.

Mail: pastor@pf.dk, tlf.24 42 59 75


KØBENHAVN/FREDERIKSBERG:
Dorte Thomsen, 95% studenterpræst Frederiksberg Campus, CBS, Sundhedsvidenskabelig ’Landbohøjskolen’, Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen, Musikkonservatoriet, socialrådgiveruddannelsen Metropol (sidstnævnte er vi endnu ikke etablerede på), 5% sognepræst Sct. Thomas Kirke.

Mail: doth@km.dk, tlf.61 22 26 54


KØBENHAVN/FREDERIKSBERG:
Charlotte Cappi Grunnet, 90% studenterpræst Frederiksberg Campus, CBS, Sundhedsvidenskabelig ’Landbohøjskolen’, Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen, Musikkonservatoriet, socialrådgiveruddannelsen Metropol (sidstnævnte er vi endnu ikke etablerede på), 10% sognepræst Sct. Thomas Kirke.

Mail: ccg@km.dk, tlf.30 30 64 94


KØBENHAVN:
Helene Ferslev, 25 % studenterpræst, Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, 75% sognepræst i Jesuskirken i Valby sogn

Mail: hfe@km.dk, tlf.20 18 39 95


KØBENHAVN:
Camilla Just Aggersbjerg, 90% studenterpræst, Københavns Universitet, City Campus og Søndre Campus, juridisk, teologisk og samfundsvidenskabeligt Fakulteter, 10% sognepræst Islands Brygges Sogn.

Mail: caag@km.dk, tlf.51 41 10 50

www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku


KØBENHAVN
: Inger Lundager, 90% studenterpræst, Københavns Universitet, Søndre Campus, Humaniora, 10% sognepræst Islands Brygges sogn.
Mail: ilk@km.dk, tlf.40 14 64 26

www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku


KØBENHAVN:
Nicolai Halvorsen, 75% Studenterpræst, Københavns Universitet, Nørre Campus, Natur- og sundhedsvidenskab, 25% sognepræst Simeon-Sankt Johannes sogn, Nørrebro.

Mail: praest@sund.ku.dk, tlf.28 75 70 94

www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku


KØBENHAVN:
Christine Tind Johannessen-Henry, lektor, ph.d. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, ulønnet hjælpestudenterpræst ved studentermenigheden i København, tilknyttet Simeon-Sankt Johannes sogn, Nørrebro

Mail: ctj@km.dk tlf.20 41 0115

www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku


KØBENHAVN:
Jannik Lindegaard, antropolog, ph.d., 100% Kirke- og kulturmedarbejder, studentermenigheden i København.

Mail: jfl@studenterpraesterne.dk, tlf. 61 18 00 49

www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

 

Forretningsudvalg:

 • Lene Crone Nielsen, Odense, formand, FU
 • Charlotte Cappi Grunnet, København/Frederiksberg, næstformand, FU
 • Nicolai Halvorsen, København, sekretær, FU
 • Nanna Holm, Aalborg, bestyrelsesmedlem, FU
Årsberetning

Beretning vedr. årets arbejde 2020

Læs årsberetningen her (PDF)

Emeriti

Delforeningen for emeriti under Præsteforeningen.

Bestyrelse

Nils Christensen Roland (formand)
Horsevænget 22, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 24 96 85 65
Mail: ncr@mail.dk

Per Bucholdt Andreasen (næstformand)
Sætervej 26, 9520 Skørping
Mail: pba@mail.dk

Karen Elise Nabe-Nielsen (sekretær)
Kirkebakken 70, 4621 Gadstrup
Mail: karenelise52@gmail.com

Christen Staghøj Sinding (kasserer)
Furrebyvej 12, 9480 Løkken
Mail: christen.s.sinding@gmail.com

Jan-Ulrik Dyrkjøb (medlem)
Kræmmervej 10, 3100 Hornbæk
Mail: hjukd44@gmail.com

Litten Hjorth (medlem)
Hans Tausens Gade 4B, 1., 5000 Odense C
Tlf. 65 48 18 18
Mail: littenhj@mail.dk

Generalforsamling

Emeritiforeningens årsmøde 2024 med generalforsamling afholdes i Odense, Vor Frue kirkes menighedslokaler, mandag den 18. marts kl. 10:30.

Se venligst nærmere i programmet her:
Emeriti årsmøde program 2024 (PDF)

Emeriti generalforsamlings referat 2024 (PDF)

Vedtægter

1. Formål

Som delforeningen under Den danske Præsteforening er det foreningens formål at være et forum for afgåede og pensionerede præster i den danske folkekirke med henblik på at fastholde og styrke den faglige bevidsthed og tilhørsforholdet til præstestanden og kirken som helhed.

Herved kan emeriti være til stede i kirken som en synlig og kompetent ressource, ligesom man i det ønskede omfang kan støtte hinanden i en meningsfuld udnyttelse af tid og kræfter på en faglig baggrund.

1a. Medlemmer
Medlemskab i foreningen står åbent for alle afgåede og pensionerede præster, som opfylder betingelserne for medlemskab af Den danske Præsteforening.

2. Struktur

Foreningen af emeriti arbejder i tilknytning til Den danske Præsteforening og med støtte fra denne. Foreningen kan i større eller mindre grad organisere sig i de enkelte stifter. Der tilstræbes repræsentation i alle stifter. Der lægges vægt på en god forbindelse til stiftsadministration og provstier.

Foreningen er uafhængig af kirkelige og teologiske retninger og tilsigter bredde og alsidighed i sit virke.

3. Økonomi

Foreningen baserer sin virksomhed primært på medlemmernes kontingentbetaling og er åben overfor alle former for sponsorering af initiativer. Stiftsarrangementer for emeriti kan støttes af foreningens midler.

4. Virksomhed

Foreningen sammenkalder regelmæssigt til møder, stiftsvis og på landsplan. Her lægges vægt på faglig opdatering, i første række af teologisk karakter, men også af tjenstlig art med henblik på emeritis virke som vikarer. I den forbindelse kan samarbejdes med TPC og de teologiske uddannelsessteder. Foreningen kan støtte og stimulere emeriti til fortsat teologisk arbejde, herunder foredragsvirksomhed og artikler.

5. Ledelse

Foreningen ledes af et landsudvalg på 6 medlemmer, valgt for to år ad gangen. Udvalget kan supplere sig, hvis forholdene taler derfor, evt. så der opnås repræsentation fra alle stifter. Udvalget vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ledelsen tilstræber at være opmærksom på emeriti, særligt medlemmer, der har vanskeligheder af personlig eller faglig art.

Ledelsen kan forhandle med Den danske Præsteforening omkring løn og honorarer etc. i forbindelse med emeritis virke som vikarer. I enkelttilfælde kan foreningen tiltræde som bisidder.

6. Årsmøde

Foreningen afholder senest udgangen af marts et årsmøde med generalforsamling, hvor virksomheden drøftes og der vælges medlemmer til landsudvalget. Halvdelen af udvalget er på valg hvert år. Ændring af vedtægter sker på dette møde. Indkaldelse til årsmøde sker med 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes 2 uger før mødet. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer. Alle andre beslutninger træffes med almindeligt flertal.

7. Kommunikation

Foreningen kommunikerer med sine medlemmer gennem ”Præsteforeningens Blad” og via e-mail eller anden elektronisk kommunikation.

8. Medlemsansvar

Foreningens medlemmer påtager sig i kraft af medlemskabet intet folkekirkeligt, tjenstligt ansvar, som f.eks. at stå til rådighed som afløsere.

8. Opløsning

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Den danske Præsteforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Løgumkloster 27.marts 2012

Årsberetning
Nyt fra bestyrelsen

2024

Emeritiforeningen

en delforening under Den danske Præsteforening

Nykøbing F., Nytår 2023-24

Kære medlem af Emeritiforeningen!

67 emeriti og ægtefæller var samlet til det efterhånden traditionsrige adventskonvent på Løgumkloster Refugium først i december. Der var gode foredrag og meget andet godt.

Mange flere havde været tilmeldt konventet, men havde af forskellige grunde fået forfald. Men til sidst viste det sig, at Refugiet + to værelser hos FUV kunne rumme alle tilbageværende deltagere.

Der fremkom flere gode ideer til foredragsholdere ved næste konvent, og bestyrelsen er allerede så småt i gang med forberedelserne.

Årsmødet i 2024 er fastsat til mandag den 18. marts med start kl. 10,30 i Vor Frue kirkes menighedslokaler i Odense. Programmet vil omfatte to foredrag samt generalforsamlingen og vil blive fremsendt en måned før årsmødet, ligesom det offentliggøres i Præsten og på hjemmesiden.

Emeritikonventet 2024 afholdes på Løgumkloster Refugium i dagene 6. – 9. december 2024. Vi håber at kunne præsentere konventsprogrammet ved årsmødet – i det mindste i hovedtræk.

Man kan tilmelde sig fra 1. januar (ikke før!), også selv om programmet ikke er færdigt endnu. Send en mail til tilmelding.emeriti@gmail.com

Man vil altid kunne melde fra igen senere – til samme mailadresse.

Bemærk mailadressen, den skal skrives korrekt, ellers får vi ikke tilmeldingen!

Hvis man ikke har mail, så ring til undertegnede på 24968565.

De tilmeldte får en opkrævning på beløbet fra kassereren omkring 1. november.

Vi vil helst have mails til ovennævnte mailadresse, da vi så samtidig har en fortegnelse over tilmeldte med tilmeldingstidspunkt m.m. Det er også grunden til, at vi ikke kan tage tilmeldinger indgået før 1.1. i betragtning.

Kontingent:

Efter generalforsamlingens vedtagelse i 2023 er kontingentet for 2024 forhøjet med 50 kr. til i alt 250 kr.

GODT NYTÅR!

Med venlig hilsen
På Emeritiforeningens vegne
Nils Christensen Roland

Introbrev ved pensionering

Bliv medlem

Indmeldelse i foreningen sker på:
prfemeriti@gmail.com eller ved at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Medlemskontingentet er 250 kr. årligt.

For at du kan blive medlem af emeritiforeningen er det en forudsætning, at du er medlem af Præsteforeningen.

Emeritikonvent

Emeritiforeningens konvent afholdes 6. – 9. december 2024 på Løgumkloster Refugium. Programmet offentliggøres her, når det er klar.

Se i øvrigt bestyrelsens nytårshilsen under Nyt fra bestyrelsen om tilmelding m.m.

Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken

Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken

SSiF er en interesseforening under Præsteforeningen, der varetager interesserne for supervisorer i folkekirken, primært uddannet fra FKUV (se vedtægterne herunder).

Supervision ydes til grupper af sognepræster i de forskellige stifter, hvor grupperne oprettes på initiativ af stifterne. (Se stifternes hjemmesider) Ligesom der gives supervision til institutionspræster og præster, der er i gang med sjælesorgsuddannelse på FKUV. Derudover tilbyder mange supervisorer enkelt-supervision typisk efter henvisning fra stifterne. Ønsker man supervision individuelt eller i gruppe, sker det gennem aftale med provst og/eller biskop.

SSIF arbejder for at udbrede kendskabet til supervision som en frugtbar arbejdsmetode til professionel refleksion over arbejdsmæssige problemstillinger, udvikling af det gode præstearbejde samt forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Ligesom SSiF er sammenslutning for supervisorer, der arbejder med den pastorale vinkel på supervision, så der gives mulighed for at netværke, erfaringsudveksle, dygtiggøre sig og udvikle supervisions særlige felt.

Se listen over supervisorer i folkekirken på FKUV’ s hjemmeside. Spørgsmål? Kontakt os!

Medlemmer af bestyrelsen i SSiF

Christina Feddersen (formand)
Tlf. 29 31 91 22
Mail: cfe@km.dk

Anne-Marie Nybo Mehlsen (næstformand)
Tlf. 57 52 52 35
Mail: amnm@km.dk

Gitte Thorsøe (Kasserer)
Tlf. 53 76 13 32
Mail: gtb@km.dk

Anni Albæk (Sekretær)
Tlf. 24 27 81 54
Mail: alal@km.dk

Jesper Engholm (Suppleant)
Tlf. 31 53 94 00
Mail: jee@km.dk

Hanne Bang (Suppleant)
Tlf. 24 85 06 35
Mail: haba@km.dk

Fokuspunkter
 1. At arbejde på, at supervision som fagligt funderet arbejdsmetode vinder stadig større anerkendelse blandt folkekirkens præster og ledelse.
 2. At arbejde for, at supervision bliver en naturlig del af arbejdslivet for præster i refleksionen over egen praksis, i et trygt kollegialt fællesskab.
 3. At gøre opmærksom på, at supervision er et tilbud, som er med til at vedligeholde og videreudvikle faglige kompetencer og arbejdsglæde, samt forebygge stress. Og derfor er en naturlig del af en livsfasepolitik, som den Præsteforeningen offentliggjorde i februar 2021: Præstearbejdet indebærer uundgåeligt følelsesmæssige belastninger gennem møder med mennesker i sorg og krise. De følelsesmæssige belastninger kan ramme forskelligt i de forskellige livsfaser, og erfaringen viser, at de kan ophobes gennem arbejdslivet. Der kan imidlertid konstateres et vist behov for (selv)erkendelse af, at præster som alle andre kan rammes af noget, der belaster vores arbejdsevne. Præsteforeningen anbefaler supervision som et tilbud til alle præster i alle livsfaser, ikke mindst i kraft af sin proaktive betydning.
 4. At tydeliggøre, at supervision er væsensforskellig fra erfa-grupper og arbejdskonventer, som ellers på hver deres felter tjener et godt formål.
 5. At være en aktiv medspiller og medtænker på den nye supervisoruddannelse, som udbydes via FUV, samt sikre, at de supervisorer, som påtager sig en opgave i forbindelse med uddannelsen af de nye supervisorer aflønnes herfor i overensstemmelse med deres kvalifikationer og uddannelse.
 6. At tilbyde særlig vederlagsfri supervision i undtagelsessituationer, hvor præster pludseligt kastes ud i nødvendige nye opgaver, der ikke omfattes af katastrofeberedskabet. Eksempelvis under pandemier, hvor ikke-sygehuspræster får opgaver på sygehuse, som det er sket under coronakrisen.
Årsberetning 2022

Beretning fra Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken

Bestyrelsen har arbejdet fulgt uddannelsen af nye supervisorer i FUV regi og noterer med glæde, at skiftet af kursusleder er på plads og at pandemien ikke længere sætter sin begrænsning på formen. Alle studerende følger både en teoretisk del af uddannelsen og deltager som trainees i supervisionsgrupper med en allerede uddannet supervisor. Bestyrelsen ser frem til at byde de nye supervisorer velkommen i arbejdsfællesskabet.

Bestyrelsen har arrangeret en faglig dag den 28. marts 2022, hvor både foreningens medlemmer og præster under uddannelse til supervisor i FUV regi var inviteret.

Kyrre Klevberg og Paul Andreas Haug fra Norge gav oplæg bl.a. om teologisk refleksion som nødvendig praksis for sjælesørgere og vejledere.

Ligesom Karen Marie Sø Leth-Nissen, postdoc KU, vidensmedarbejder FUV, fortalte om paraplyprojektet og om præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger, og den overbygningsuddannelse, som man vil tilbyde supervisorerne. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem videnscentret og medlemmer af bestyrelsen for SSiF

Uddannelsen er et pilotprojekt med formål at forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø ved at: – udbrede ny viden om håndtering af præsters følelsesmæssige belastninger blandt præster og provster i stifterne, styrke arbejdsmiljøorganisationens synlighed blandt præsterne, samt styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljøorganisationen og stiftets uddannede supervisorer og derigennem bidrage til at løfte det psykiske arbejdsmiljø blandt præsterne. Det er et meget spændende projekt som bestyrelsen opfordrer supervisorerne til at gå ind i og som bestyrelsen ser frem til at følge.

Sluttelig vil kan nævnes at bestyrelsesmedlem og hospicepræst Ingeborg Kastberg Nielsen har lavet en kortlægning af supervisionen for præster i Danmark.

Vedtægter

Se SSiF’s vedtægter her

Ungdomspræster – UP

UP er en delforening under Præsteforeningen, der varetager interesserne for ungdomspræster i folkekirken (se vedtægterne herunder).

UP er også et netværk af ungdomspræster, hvis formål er, at ungdomspræster kan netværke, erfaringsudveksle, dygtiggøre sig og udvikle den særlige faglighed, der kendetegner ungdomspræstefunktionen.

Hvis du er nyansat ungdomspræst eller overvejer at oprette en stilling som ungdomspræst, eller du har andre spørgsmål, så kontakt os endelig.

Bestyrelse

Ungdomspræst i Vejle
Anders Michael Grønfeldt (formand)
Tlf. 61 20 18 48
Mail: am@ungpraest.dk

Ungdomspræst i Aarhus
Marie Pedersen (næstformand)
Tlf. 23 10 40 11
Mail: praest@ungk.dk

Ungdomspræst i Horsens
Sognepræst Sarah Høgh Lodberg (medlem)
Tlf. 20 58 58 26
Mail: shlo@km.dk

Ungdomspræst i Kolding
Benjamin König (medlem)
Tlf. 21 61 76 74
Mail: btk@km.dk

Vedtægter

§ l. Foreningen af Ungdoms- og gadepræster (UP) har til formål at fremme ungdoms- og gadepræsternes interesser.

§ 2. Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der helt eller delvist er ansat eller har virke i folkekirken som ungdoms- og/eller gadepræst med særligt fokus på unge.

§ 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4) Formandens beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt valg af bestyrelse.
7) Eventuelt.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt en fjerdedel af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne kræver det, så vidt muligt med mindst en uges varsel.

§ 5. Ændringer i vedtægter kan ske med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Stk. 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt forslag efter stk. 1 og 2 uden at være vedtaget har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningen er stiftet på generalforsamling den 10. oktober 2013 i Vejle.

Værnspræsteforeningen

Som værnspræst eller feltpræst har man den særlige opgave, at man er knyttet til en enhed eller et tjenestested indenfor et af forsvarets tre værn: Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Der findes omkring 90 værnspræster rundt omkring i Danmark.

Bestyrelse

Værnepræsteforeningens konstituering efter valget ved generalforsamlingen den 21/8 2019:

 

Formand:

OPR Frank Bjørn Christensen
e-mail:             fbc@km.dk
mobil:               30341685

Næstformand:

FPR Ole Bach Piekut
e-mail:             obp@km.dk
mobil:              29218780

Kasserer:

FPR Marie-Louise Bork Winther
e-mail:             mlbw@km.dk
mobil:              30222199

Sekretær:

FLPR Kåre Egholm Pedersen
e-mail:             kep@km.dk
mobil:              50744437

Medlem

FPR Mads Callesen
e-mail:             mhc@km.dk
mobil:              24219909

—————————————

Suppleanter:

FPR Jens Christian Rothmann
e-mail:             jcr@km.dk
mobil:              64461120

FLPR Peter Kiel Nielsen
e-mail:             pkni@km.dk
mobil:              24248209

OPR Ulrik H. L. Pilemand
e-mail:             up@km.dk
mobil:              23406226

Årsberetning

Beredskabspræster

Teologistuderende

Teologistuderende ved Københavns og Aarhus Universiteter, der er medlemmer af præsteforeningen. Ved begge uddannelsessteder er der udpeget studenterambassadører blandt studentermedlemmerne

Studenterambassadører

Københavns Universitet
Andrea Larsen
Jonas Due

Aarhus Universitet
Adrian Kvist
Kristine Hansen

Beretning inkl. idékatalog

De teologistuderende ved Københavns Universitet organiserer sig i Det Teologiske Fagråd. Udover den sædvanlige repræsentation af de teologistuderende overfor ledelse, undervisere og administration på studiet, har Det Teologiske Fagråd i det forgangne år i særdeleshed arbejdet for at skabe en bedre kontakt til folkekirken – en kommende arbejdsplads for de fleste cand.theol’er. De studerende har således slået til lyd for at de primære folkekirkelige aktører (det være sig bl.a. biskopperne, provsterne, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menigehedsråd, Kirkeministeriet, FUV) arbejder for bedre, flere og mere koordinerede muligheder for praktik – kort som lang – relevante studiejob, fyraftens- og netværksmøder, ekskursioner, prædikenværksteder m.m.

Den 25. februar 2020 inviterede Det Teologiske Fagråd derfor en række repræsentanter fra folkekirken til et møde på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med mødet var i fællesskab at udvikle en række idéer og forslag til, hvordan der kan skabes bedre muligheder for øget kontakt mellem folkekirken og de teologistuderende. Målet var, at idéer og forslag ikke skulle være hverken økonomisk eller administrativt tunge og samtidig lette at implementere. Vi var meget glade for at opleve deltagernes positive tilgang og konstruktive inputs. De teologistuderende håber derfor, at mange af de idéer, som i fællesskab blev skabt på mødet, i den kommende tid vil blive implementeret – til glæde og gavn for folkekirken såvel som de teologistuderende.

Læs Idékatalog 2020 (PDF) her

Årsberetning