Delforeninger og interessegrupper

Under Præsteforeningen eksisterer en række delforeninger og interessegrupper, der efter visse retningslinier har mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet. Følgende kan vælge en repræsentant med stemmeret for hver begyndt 50 medlemmer:

 • Privatansatte i Danmark
 • Offentligt ansatte, som ikke er i præsteembede
 • Provster
 • Biskopper
 • Færøerne

 • Grønland
 • Sydslesvig
 • Øvrige udland
 • Fuldtidsledige
 • Valg- og frimenighedspræster

Herudover kan hovedbestyrelsen tillade, at nedenstående grupper (p.t.) vælger en repræsentant til præsentantmødet uden stemmeret:

 • Fængsels- og arresthuspræster
 • Værnspræster
 • Præster i sundhedssektoren
 • Tunghøre- og døvepræster
 • Universitets- og studenterpræster

 • Ungdoms- og gadepræster
 • Ansatte under Folkekirkens udd- og videnscenter
 • Studerende
 • Emeriti
 • Sammenslutningen af Supervisorer

Tilskud til delforeninger

Der afsættes årligt i alt 50.000 kr. i Præsteforeningens budget til delforeninger.

Hent ansøgningsskema og retningslinjer for tilskud til delforeninger og interessegrupper her (Word)

Biskopper

Bispeforeningen udgøres af de danske biskopper.

Bestyrelse

Biskop Peter Fischer-Møller (formand)
Biskop Peter Skov-Jacobsen
Biskop Henrik Stubkjær

Årsberetning

Læs årsberetning 2018 (PDF)

Provster

Provsteforeningen er en faglig sammenslutning, som har til formål at være provsterne til hjælp i deres embede.

Provsterne deltager i Præsteforeningens medlemsmøder i deres respektive stifter, ligesom de deltager i drøftelsen og behandlingen af stiftsbestyrelsens og hovedbestyrelsens årsberetning, samt de forslag der i øvrigt måtte blive behandlet på mødet.

Provsterne vælger tre provsterepræsentanter til Præsteforeningens repræsentantskabsmøde. De tre repræsentanter deltager med stemmeret.

Bestyrelse

Formand: Annette B. Bennedsgaard, Horsens Provsti
Næstformand: Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti
Kasserer: Kirsten K. Sønderby, Aabenraa Provsti
Sekretær: Betty G. Ahrenfeldt, Skive Provsti
Menigt medlem:  Line Skovgaard Pedersen, Sydthy Provsti
Menigt medlem: Per Vibskov Nielsen, Nørrebro Provsti

Danmarks Provsteforenings vedtægter

Ved Provsteforeningens årsmøde og generalforsamling d. 20. og 21. september 1960 i København blev nedenstående ”Vedtægt for Danmarks Provsteforening” enstemmigt vedtaget med senere tilføjelse til § 4 ved tilsvarende møde i Lemvig den 10. september 1996:

§ 1

Danmarks Provsteforening er en faglig sammenslutning, som har til formål at være provsterne til hjælp i deres embede.

§ 2

Som medlemmer kan optages fungerende provster. Medlemskab kan bevares efter afgang.

§ 3

Ordinært årsmøde med generalforsamling afholdes i september. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer ønsker det.
Indkaldelse til ordinært årsmøde med generalforsamling sker ved udsendelse af program med dagsorden og regnskabsoversigt senest 1 måned før årsmødet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden senest 14 dage før mødet. Den ordinære generalforsamling vælger bestyrelse og revisorer, godkender regnskabet og fastsætter kontingent og godtgørelse for formands og kasserers repræsentations- og kontorudgifter. Valg sker ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år, skiftevis 2 og 3. Valg til ledige bestyrelsespladser foretages under et. I tilfælde af afstemning skal denne foregå skriftligt med anvendelse af én stemmeseddel og med anførelse af et antal navne på opstillede kandidater svarende til det antal, der skal vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassereren opkræver kontingent. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.

§ 5

Vedtægtsændringer vedtages på den ordinære generalforsamling med almindelig ajoritet.

§ 6

Ophævelse af foreningen sker ved afstemning blandt foreningens medlemmer mindst 2 måneder efter, at beslutning om ophævelse er truffet ved den ordinære generalforsamling. I forbindelse med ophævelsen vedtages beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Årsberetning

Læs årsberetning 2021 (PDF)

Grønland

Medlemmer af Præsteforeningen, ansat og bosat i Grønland. Formand er Henriette Didriksen.

Bestyrelse

Parma Andersen (formand)
Ludvig Fleischer (næstformand)
Dorthe Therkelsen Petersen (kasser)

Palasit Peqatigiiffiat vedtægter

Palasit Peqatigiiffiat vedtægter iht. Den danske Præsteforeningens vedtægter §3 aamma §4

§1 Den grønlandske præsteforening er en delforening under den danske Præsteforening. Hvorfor dens forretningsgang er lavet iht. Den danske Præsteforeningens vedtægt §4. Til dagligt er delforeningen kaldt Palasit Peqatigiiffiat (Præsteforeningen).

Stk. 2 Den grønlandske bestyrelse består af tre medlemmer, der vælges for en 2årige periode på medlemsmødet. Bestyrelse konstituerer sig med en formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 På medlemsmødet vælges tre tillidsrepræsentanter én fra hvert provsti for en 2årige periode.

Er tillidsrepræsentanten ikke medlem af bestyrelsen, kan denne indtræde som observatør i bestyrelsen.

Stk. 4 Palasit Peqatigiiffiat er født medlem af den grønlandske Akademikers Sammenslutning, herfra kaldet ASG. Lønforhandlingsretten ligger hos ASG.

§2 Palasit Peqatigiiffiat har adresse der hvor formanden bor. Sager til drøftelse eller forslag til ændringsforslag sendes til formanden.

Stk. 2 Bestyrelse laver nyhedsbrev til medlemmerne. Disse nyhedsbreve kan gælde som toårige årsberetninger til medlemsmødet.

§3 Medlemsmøder afholdes iht. Den danske Præsteforeningens vedtægter §6 i forbindelse med afholdelse af konvent.

§4 Kontingenter til Palasit Peqatigiiffiat sendes til Den danske Præsteforening, der hvert år indbetaler et mellem parterne aftalt beløb til Den grønlandske Fond.

Stk. 2 Til de ordinære medlemsmøde fremlægges regnskab til godkendelse, for de sidste to år (fra konvent til konvent).

Stk. 3 Der skal være to underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer ved brug af foreningens konto.

 

Nanortalik ulloq

14. september 2014

Årsberetning

Læs årsberetning 2018 (PDF)

Bestyrelse_Groenland

Bestyrelsen for Palasit Peqatigiiffiat (den grønlandske Præsteforening)

Færøerne

Færøerne stiftede i 2008 Den færøske Præsteforening. De færøske præster har fortsat mulighed for medlemsskab af Præsteforeningen.

Bestyrelse

Theodor Eli Dam Olsen (formand)

Årsberetning

Læs årsberetning 2019 (PDF)

Sydslesvig

Præster samt emeriti i Sydslesvig stiftede i maj 2009 egen delforening.

Bestyrelse

Preben Kortnum Mogensen (formand)
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Susanne Bramsen Böll (TR)
Jon Hardon Hansen (suppleant til bestyrelsen)

Vedtægter og arbejdsområder

I Vedtægter

§ 1. Navn og medlemsgrundlag.
Sydslesvigs Præsteforening (herefter forkortet SP) er en delforening under Den danske Præsteforening, svarende til den hidtidige kreds 29. Den omfatter alle Præsteforeningens medlemmer, der bor og/eller arbejder i Sydslesvig.

§ 2. Arbejdsområde.
SP varetager alle medlemmernes lokale interesser, deltager i overenskomstforhandlinger og formidler kontakt til Den danske Præsteforening og dens sekretariat i andre sager. SPs bestyrelse indkalder efter aftale med Præsteforeningens hovedbestyrelse til et ordinært årligt foreningsmøde, som svarer til både provstipræstemødet og medlemsmødet i Præsteforeninges folkekirkestruktur. SPs bestyrelse kan derudover arrangere ekstraordinære temamøder, og tillidsrepræsentanten kan indkalde til ekstraordinært provstipræstemøde.

§ 3. Ledelse.
SP ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Tillidsrepræsentanten er født medlem af bestyrelsen. De to andre medlemmer og en suppleant vælges for to år på det ordinære foreningsmøde, der også vælger, hvem der skal være formand for bestyrelsen. Tillidsrepræsentanten vælges af og blandt de tjenstegørende præster i Dansk Kirke i Sydslesvig, med undtagelse af provsten.

§ 4. Indkaldelse
Det ordinære foreningsmøde indkaldes af SPs bestyrelse gennem Præsteforeningens Blad, pr. mail eller post med mindst 14 dages varsel. Mødet skal indeholde de samme punkter som medlemsmøderne i Præsteforeningen i Danmark, jf. Den danske Præsteforeninigs vedtægter

§ 6
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning fra stiftsbestyrelsen
3) Beretning fra hovedbestyrelsen
4) Behandling af stillet forslag til repræsentantmødet
5) Valg af repræsentanter og suppleanter
6) Eventuelt

Desuden skal de i denne vedtægts § 3 nævnte valg finde sted på mødet, hvis der er behov for det. Der skal også være mulighed for, at tillidsrepræsentanten kan holde særskilt møde med de præster, der har stemmeret til tillidsrepræsntantvalg..

II Arbejdsområder

Sydslesvigs Præsteforening (SP) er som en delforening under Den danske Præsteforening både fagforening og standsforening.

At det er en standsforening, betyder, at der inden for foreningen skal være plads til at drøfte det præstefaglige arbejde, kirkepolitik og vores teologiske grundlag. Det sker i Præsteforeningens Blad og forlag og på Præsteforeningens hjemmeside med teologiske ressourcer og debatfora. Det skal også ske lokalt på SPs lille delforeningsside, hvor vi har planlagt en underside “Fagligt forum”. På den kan vi drøfte de særlige præstefaglige problemer, vi har i grænselandet, og udveksle ideer. SP vil også på siden under rubrikken “Nyheder” lægge henvisninger til kalendet, til andre møder og give plads for omtale af særlige initiativer.

Som fagforening er vores vigtigste opgave at forhandle overenskomst med løn og ansættelsesvilkår. Det gør vi med DSUKs bestyrelse og sekretariat. Det er Den danske Præsteforening, der har forhandlingsretten. Derfor er det i første række hovedbestyrelsen og sekretariatet, der står for forhandlingerne. Men det sker i snævert samarbejde med SP. Sekretariat og hovedbestyrelse er repræsenteret på vores medlemsmøder og følger med i vores ønsker. SPs bestyrelse er i løbende kontakt med forhandlingsdelegationen, fordi formanden er deltager i forhandlingerne.

I snæver sammenhæng hermed er det også fagforeningens opgave at sørge for, at vilkårerne overholdes, og bestemmelserne tolkes rigtigt. Her er det lokale niveau det første og det vigtigste.

Hvis et medlem har et konkret problem, føler sig snydt eller klemt, så er det normalt tillidsrepræsentanten (TR), man skal henvende sig til. TR kan give råd og vejledning, kan forhandle med vores lokale arbejdsgivermodpart (provsten) og kan også bruges som bisidder, hvis der skal holdes møde om sagen. TR kan også søge hjælp i Præsteforeningens sekretariat, og hvis sagen spidser til, sætte medlemmet i forbindelse med en sekretariatsmedarbejder.

Får et medlem øje på et problem af principiel betydning for os alle sammen, er det SPs bestyrelse, der skal kontaktes. Så kan vi gå ind og se på det og forhandle med vores modpart i DKS og DSUK. Vi har så også den mulighed at søge assistance på sekretariatet.

Endelig skal en del af overenskomsten følges op på det lokale plan. Det gælder især lokalløn. Men vi har også forhandlet køreslsordning lokalt. Hvad lokallønnen angår, er der enighed med DSUK og DSK om, at den især skal gå til studieorlov. Efter overenskomsten skal det forhandles mellem Præsteforeningen og DSUK. Præsteforeningen har delegeret kompetancen til SPs bestyrelse. Vi kan håbe på, at DSUK tilsvarende vil delegere kompetancen til provsten.
Som fagforening kan Præsteforeningen i et vist omfang rådgive om generelle problemer.

Sekretariatet giver orientering om generelle regler, som skatteregler, regler for efterløn, pensionering og orlov. Men her er det, de danske regler, man kender til. Når det gælder os, følger vi på afgørende punkter reglerne i Tyskland og særregler for udlandsdanskere, og der har sekretariatet ikke særlig ekspetise. Det kan vi bedre klare ved selvhjælp. Nøgleordene er videndeling og erfaringsudveksling. SPs bestyrelse har taget flere initiativer.

Vi har lavet en underside på vores hjemmeside: “Problemknuseren”. Det er ikke meningen, at SPs bestyrelse vil knuse alle problemerne selv. Det er en fællesopgave for os alle. Vi vil beskrive generelle problemer, som vi kommer ud for, fordi vi lever i et anderledes opbygget samfundssysten og har særregler som udsendte. Dernæst skal der være en liste over problemer, man typisk kommer ud for, og hvordan de er bleve løst i konkrete tilfælde. Der beder vi alle om medvirken, så det bliver en interaktiv side.

I forbindelse med opbygningen af siden vil vi holde et ekstraordinært medlemsmøde, fredag den 13. november 2009 kl. 9-14 i Det danske Hus i Sporskifte. Det skal netop dreje sig om de problemer, som vi kommer ud for, fordi vi lever i et anderledes opbygget samfundssysten og har særregler som udsendte. Det skal være erfaringsudveksling. Men vi vil finde nogle eksperter inden for den jungle, der kan hjælpe os videre.

SP vil også kontakte andre lokale danske fagforeninger eller faglige klubber med henblik på at dele erfaringer med dem.

Af formand Søren Agersnap – på bestyrelsens vegne

Overenskomst

DSUK overenskomst (PDF)

Øvrige udland

Præster (primært DSUK) samt missionærer i det øvrige udland.

Præsteforeningen har indgået overenskomst med DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker. Overenskomsten definerer således de overenskomstmæssige ansættelsesretlige vilkår, når man ansættes i en stilling under DSUK i udlandet. Det er derudover dansk lovgivning, der er gældende.

Der er tale om en varig ansættelse, men aftalen signalerer en tidsbegrænset ansættelse forstået på den måde, at ansættelsen forlænges automatisk, såfremt præsten ønsker dette. Det er således op til den enkelte præst selv at vælge, om man ønsker ansættelsen forlænget.

Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår, og man optages i Pensionskassen af 1950.

Som ansat præst i DSUK er man underlagt tilsyn af en dansk biskop.

Præsteforeningen opfordrer til, at man gør sig bekendt med overenskomsten og øvrige regler, der gælder, såfremt man overvejer ansættelse i DSUK.

Bestyrelse

Mogens Bering Rasmussen (formand)

Overenskomst

DSUK overenskomst (PDF)

DSUK overenskomstaftale (PDF)

Årsberetning

Læs årsberetning 2021 (PDF)

Foreningen af Fængsels- og Arresthuspræster

Hér finder du forskellige informationer, som vi mener må være relevante at kende til for dig, som enten er fængsels- og arresthuspræst eller som ønsker at vide mere om vores arbejde. Vi har samlet alle informationerne i en håndbog, hvor du blandt andet finder foreningens vedtægter, hvem der udgør bestyrelsen, hvem der er arresthus- eller fængselspræster hvor samt diverse jura på vores område.

Kontakt:
Formand Thomas Munk Rønberg
Vibevej 4, 3600 Frederikssund
Tlf. 26 70 68 13
Mail: tmr@km.dk

Håndbog for fængsels- og arresthuspræster

Bestyrelsen for Foreningen af fængsels- og arresthuspræster har udgivet en håndbog for fængsels- og arresthuspræster med relevant information (PDF).

Årsberetning

Læs årsberetning 2021 (PDF)

PRIS – Præster i Sundhedssektoren

PRIS er med sine godt 100 medlemmer en af Præsteforeningens største delforeninger. Foreningen deltager med observatørstatus til repræsentantmødet.

Bestyrelse

Annette Vinter Hedensted (formand, repræsentant for Region Midtjylland)
Tlf. 21 46 21 39
Mail: avh@km.dk

Jens Buchwald Andersen (næstformand, repræsentant for Region Syddanmark)
Tlf. 65 41 32 08
Mail: jba@km.dk

Karen Søe Pedersen (repræsentant for Region Nord)
Uldalsevej 8A, 9400 Nørresundby
Tlf. 20 25 87 22
Mail: kspe@km.dk

Linda Ishøj Frederiksen (repræsentant for Region Sjælland)
Halfdansgade 49, 3., 2300 København S
Tlf. 51 85 59 36
Mail: lif@km.dk

Trine Kern Kernel (repræsentant for Region Hovedstaden)
Jagtvej 59 a, 2. tv., 2200 København N
Tlf. 20 19 78 97
Mail: tkke@km.dk

Jeppe Carsce Nissen (valgt af generalforsamlingen)

Vedtægter for PRIS (Præster i Sundhedssektoren)

Formål

§ 1
PRIS, der er en del af Den danske Præsteforening, har til formål at fungere som fagligt forum for og at fremme interesserne hos de af Den danske Præsteforenings medlemmer, der arbejder i sundhedssektoren.

Medlemmer

§2
Adgang til at blive medlem af PRIS har ethvert medlem af Den danske Præsteforening, der er ansat ved et hospital, sygehus, hospice eller lignende institution, eller hvis arbejde gennem ansættelsesbrev eller regulativ er henlagt til en af ovennævnte institutioner med mindst 25 % af en fuldtidsstilling. Generalforsamlingen kan dispensere fra denne regel efter indstilling fra landsbestyrelsen.

Stk.2
Medlemmerne bevarer deres hidtidige tilknytning til de respektive provstikredse og medlemsmøder i Den danske Præsteforening, hvor de også i præsteforeningssager udøver deres stemmeret.

Stk. 3
Adgang til at få del i PRIS’ midler til deltagelse i relevante konferencer og lignende er forbeholdt medlemmer, der har betalt kontingent.

Stk. 4
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til PRIS’ kasserer. Medlemmer, der i to på hinanden følgende år ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldt.

Stk. 5
Hvis et medlem overgår til en ansættelse, der ikke umiddelbart giver adgang til medlemskab af PRIS, bevares medlemskabet indtil førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling

§3
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle PRIS’ anliggender.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. juni og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Det godkendte generalforsamlingsreferat tages til
efterretning med eventuelle kommentarer
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab for PRIS.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag.
7. Nedsættelse af og/eller orientering fra grupper og udvalg
8. Valg
a. Valg af observatør til Den danske Præsteforenings
repræsentantmøde.
b. Valg af revisor.
c. I lige år desuden: Valg af 1 medlem og 1 suppleant til
PRIS’ landsbestyrelse.
9. Eventuelt.

Stk. 3
Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til medlemmerne, så de er disse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed; kun medlemmer har stemmeret, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5
Referatet udsendes senest 2 måneder efter generalforsamlingen. Rettelser skal være bestyrelsen i hænde senest efter yderligere 1 måned. Referatet tages til efterretning med evt. rettelser på den efterfølgende generalforsamling.

Regionerne

§4
I hver region afholdes der mindst et årligt møde for de af PRIS’ medlemmer, der arbejder i regionen.
Hvert andet år vælges der på et regionsmøde 1 regionsrepræsentant og 1 vicerepræsentant. Disse vælges af og blandt de i regionen ansatte medlemmer af sammenslutningen, idet det tilstræbes, at de ikke er fra samme stift.
Regionsrepræsentanten er regionens medlem af landsbestyrelsen.

§5
Regionsrepræsentanten og vicerepræsentanten fordeler arbejdet i regionen mellem sig. De indkalder til regionsmøderne og kan desuden være talsmand for PRIS’ medlemmer og fungere som bisidder i sager, der vedrører gejstlig betjening af sundhedssektoren i regionen.
Andre medlemmer kan efter nærmere aftale i de enkelte regioner inddrages i arbejdet.

Landsbestyrelsen

§6
Landsbestyrelsen består af 6 personer: De 5 regionsrepræsentanter valgt på de respektive regionsmøder (jvf § 4) og 1 bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen (jvf § 3, stk. 2).
Landsbestyrelsen konstituerer sig ved det første møde med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden.

§7
Landsbestyrelsen står til ansvar over for generalforsamlingen for forvaltningen af midler og aktiviteter, herunder bladudgivelse og legatmidler, der er knyttet til PRIS.

Valg til landsbestyrelsen

§8
Landsbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen efter følgende mønster:
I lige år: Region Midt og Region Sjælland vælger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant hver. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
I ulige år: Region Nord, Region Syd og Region Hovedstaden vælger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant hver.

Stk. 2
Valgbare til landsbestyrelsen er alle medlemmer.

Ændring af vedtægter

§9
Ændringer i vedtægterne kan ske med ¾ majoritet på en generalforsamling.

PRIS’ opløsning

§10
Til vedtagelse af opløsning af PRIS kræves ¾ majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2.
Ved PRIS’ eventuelle opløsning skal der træffes beslutning om formuens anvendelse i samråd med Den danske Præsteforening.

Ikrafttrædelse

§11
Disse vedtægter er vedtaget af PRIS’ generalforsamling den 22. maj 2012.

Dirigent: Svend Erik Søgaard
Referent: Jens Rasmussen
Revideret af PRIS’ generalforsamling den 2. juni 2015.
Revideret af PRIS’ generalforsamling den 16. maj 2018.

Liturgisk vejledning
Standardregulativer for hospitalspræstestillinger
Nødvielser
Nyttig viden og inspiration for hospitalspræster

En arbejdsgruppe under Præsteforeningen bestående af foreningens formand Per Bucholdt Andreasen og repræsentanterne for PRIS Anna Bojsen-Møller, Inger Marie Bojesen, Ingeborg Kastberg Nielsen og Christian Juul Busch har indgående drøftet hospitals- og hospicepræsters arbejdsforhold. Arbejdet har mundet ud i fem dokumenter til brug og inspiration i forbindelse med ansættelse af en hospitalspræst eller en præst på en lignende institution.

Dokumenterne består af en standard for hospitalspræster, der forholdsvis detaljeret beskriver, hvad en hospitalspræstestilling kan omfatte. Standarden kan forhåbentlig give institutionsledelsen og andre, der involveres i hospitalspræstens arbejde, et indblik i hospitalspræstens arbejde. Der ud over er der udarbejdet et udkast til stillingsbeskrivelse, som kan anvendes, såfremt institutionen stiller krav om en sådan. Ligeledes er der en liste over nødvendige hjælpemidler, der må være tilgængelige, når hospitalspræsten skal udføre sit arbejde. Endelig er udarbejdet udkast til regulativer for hospitalspræstens arbejde, afhængig af præstens kvote på institutionen.

Det er arbejdsgruppens håb, at dokumenterne kan være til nytte og inspiration for nuværende og kommende hospitalspræster, hospitalsledelser, tillidsrepræsentanter, provster og biskopper.

Standarder
Detaljeret beskrivelse af, hvad en hospitalspræstestilling kan omfatte.
Standard for hospitalspræster (PDF)

Stillingsbeskrivelse
Stiller institutionen krav om en sådan, kan du finde et udkast her.
Stillingsbeskrivelse for hospitalspræsten (PDF)

Hjælpemidler
Liste over de nødvendige hjælpemidler, der må være tilgængelige for hospitalspræsten.
Nødvendige ressourcer og hjælpemedler (PDF)

Standardregulativer for hospitalspræstestillinger
Udkast til regulativer for hospitalspræstens arbejde, afhængig af præstens kvote på institutionerne.
Standardregulativ A (PDF)
Standardregulativ B (PDF)

Rapport om hospitalspræsternes arbejde
Rapport om hospitalspræsters arbejde (PDF)

Nødvielser
Procedurevejledning om nødvielse og vielse på sygelejet (PDF)
Procedurevejledning om nødvielse og vielse på sygelejet – Bilag (Word)

Kompetenceprofiler
Årsberetning
PRIS - Frederiksberg Hospital

Meld dig ind i PRIS

Skriv til Karen Søe Pedersen på kspe@km.dk

PRIS bestyrelse

Bestyrelsen for delforeningen ”Præster i Sundhedssektoren” (PRIS)

Universitets- og studenterpræster

Foreningen af Universitets- og Studenterpræster i Danmark er en delforening under Præsteforeningen med formand og bestyrelse. Universitetspræsterne deltager i repræsentantmødet. Medlemmerne – samt tilknyttede medarbejdere mødes to gange om året til arbejdskonvent.

Bestyrelse

Lene Crone Nielsen, Odense (formand)
Mail: lecn@km.dk
Tlf. 29 27 87 13

Charlotte Cappi Grunnet, København/Frederiksberg (næstformand)
Mail: ccg@km.dk
Tlf. 30 30 64 94

Nicolai Halvorsen, København (sekretær/medlem af FU)
Mail: praest@sund.ku.dk
Tlf. 28 75 70 94

Vedtægter

– for Foreningen af Universitets- og Studenterpræster i Danmark

§ l. Foreningen af Universitets- og Studenterpræster, der er en del af Den danske Præsteforening, har til formål at fremme universitets- og studenterpræsternes interesser.

§ 2. Adgang til at blive medlem af foreningen har ethvert medlem af Den danske Præsteforening, der er ansat som præst i folkekirken med særligt henblik på betjening af studerende ved universitetet og de højere læreanstalter på det pågældende sted, samt de øvrige medarbejdere, der er medlemmer af Den danske Præsteforening.

§ 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 4. Foreningen kan af Den danske Præsteforening bemyndiges til på præsteforeningens vegne at føre forhandlinger med de myndigheder, der er omfattet af forhandlingsretten. Herudover kan foreningen indtræde som bisidder i forhandlinger, der føres af præsteforeningens hovedbestyrelse ved drøftelser, der vedrører universitets- og studenterpræstearbejdet.

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4) Formandens beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt valg af bestyrelse.
7) Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved. almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en uges varsel.

§ 6. Ændringer i vedtægter kan ske med 3/4 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling og skal godkendes af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse.

Stk. 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves 3/4 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Foreningen er stiftet i januar 1987, og disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. august 1990 med senere ændringer på ordinær generalforsamling den 13. januar 2004.

Christen Staghøj Sinding
Formand for Foreningen af universitets- og studenterpræster i Danmark

Universitets- og studenterpræsternes arbejde

Målsætning og rammer for Universitets- og Studenterpræsternes arbejde.

Indledning

Universitets- og Studenterpræsterne er ansat af Den danske folkekirke og er tilknyttet de videregående uddannelsesinstitutioner.

Overordnet tilhører Universitets- og Studenterpræsterne gruppen af funktions- og institutionspræster.

Arbejdet retter sig mod de studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner og er karakteriseret ved at tage udgangspunkt i de studerendes livssituation. Aldersmæssig befinder de fleste studerende sig i overgangen mellem ungdom og voksentilværelse. Kendetegnende for denne gruppe er et liv præget af opbrud og nyorientering i flere henseender blandt andet i forhold til mobilitet, deres sociale liv og et liv som studerende generelt. Endvidere er der mange, som ikke har en traditionsbetinget tilknytning til kirkens liv og sprog.

Universitets- og Studenterpræsternes tilbud retter sig mod alle studerende uafhængig af køn, nationalitet og religion.

 

Arbejdsopgaver

Universitets- og Studenterpræsternes primære funktion er at stå til rådighed som en ressource for de studerende herunder at skabe en tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, som indgyder tillid og tryghed.

Dette sker gennem en række forskellige tilbud som personlige, eksistentielle samtaler/sjælesorg og diverse arrangementer for eksempel: foredrag, studiekredse, debatarrangementer, samtalegrupper, sorggrupper, sociale tiltag, studierejser med videre. Visse steder indgår præsterne også i institutionens kriseberedskab, for eksempel omkring studerendes pludselige død.

Universitets- og Studenterpræsterne holder endvidere gudstjenester og står til rådighed for kirkelige handlinger.

Arbejdet på uddannelsesinstitutionerne udformes forskelligt afhængig af blandt andet lokale forhold, ansættelsesforhold og de ressourcer, der er til rådighed.

Arbejdet som Universitets- og Studenterpræst forudsætter, at institutionernes sekulære grundlag respekteres. Det centrale arbejde, som finder sted på uddannelsesinstitutionen, foregår i så nært et samarbejde med institutionens ledelse og ansatte som muligt. Arbejdet forudsætter blandt andet, at den enkelte uddannelsesinstitution skaber rammerne for præstens arbejde ved at stille lokaler og diverse kontorfaciliteter til rådighed.

Universitets- og Studenterpræsterne kan endvidere arbejde sammen med lokale organisationer, medarbejdere og institutioner om at skabe meningsbærende møder med og mellem de studerende

 

Ansættelse af Universitets- og Studenterpræsterne

Universitets- og Studenterpræsterne kan ansættes med tilknytning til en egnet kirke således, at studenterpræstearbejdet udgør en del af eller hele ansættelseskvoten. Der kan udarbejdes et regulativ for stillingen, som godkendes af biskoppen.

I samarbejde med FKUV deltager Universitets- og Studenterpræsterne i et særligt tilrettelagt efteruddannelses-program med relevant fagligt indhold.

Det tilstræbes, at alle Universitets- og Studenterpræsterne deltager i løbende supervision.

Gruppen af Universitets- og Studenterpræster afholder årligt 1-3 møder med udveksling af erfaringer og faglige drøftelser.

Universitets- og Studenterpræsterne er underlagt det almindelige gejstlige tilsyn.

 

Ansættelse af andre medarbejdere

Der kan tilknyttes én eller flere medarbejdere til Universitets- og Studenterpræsternes arbejde.

Medarbejderenes ansættelseskvoter og arbejdsområder tilpasses de lokale muligheder og behov. De kan være akademiske medarbejdere eller have en anden relevant baggrund.

Medarbejdere kan ansættes af stiftsadministrationen efter indstilling fra præsten(erne) eller efter lokal finansiering ved et eller flere menighedsråd.

Medarbejdernes opgave er at indgå i Universitets- og Studenterpræsternes samlede virke. Alt efter kvalifikationer, rammer og behov varetager de opgaver såsom kontorarbejde, økonomi, PR, arrangementsplanlægning og -afvikling, koordination med samarbejdspartnere og relationsarbejde med den tilknyttede uddannelsesinstitution. Medarbejderne fungerer endvidere som sparringspartnere til eksempelvis idéudvikling og vurdering af relevante aktiviteter og tilbud rettet mod de studerende.

 

Økonomi

Udgifterne afholdes delvist af Fællesfonden efter reglerne herom og delvist af lokal finansiering.

Der er betragtelig forskel i financieringen de forskellige steder, både hvad angår midler og finansieringsmodeller. Det tilstræbes, at der findes en mere ensartet model for Universitets- og Studenterpræsternes økonomi, som kan sikre den tilstrækkelige økonomi til såvel lønninger som øvrige driftsudgifter.

Udgifter til særlige formål kan søges dækket af eksterne tilskud, for eksempel fondsmidler.

 

Vedtaget af Universitets- og studenterpræsterne den 21. januar 202

Medlemmer

Studenterpræster og øvrige medarbejdere (marts 2021)

JYLLAND

ÅLBORG: Christen Staghøj Sinding, 100% studenterpræst Aalborg universitet og UCN University College Nordjylland, med tilknytning til Aalborg Budolfi sogn.
Mail: css@km.dk, tlf. 40 34 90 96, www.praesten.aau.dk, facebook.com/studenterpræsterne

ÅLBORG: Nanna Holm, 100 % studenterpræst Aalborg Universitet og UCN, University College Nordjylland, med tilknytning til Aalborg Budolfi sogn.
Mail: naeh@km.dk, tlf. 24 98 46 70, www.praesten.aau.dk, facebook.com/studenterpræsterne

HJØRRING: Martin Johannes Skov, 50 % studenterpræst UCN, University College Nordjylland,
50% sognepræst Hjørring pastorat.
Mail: msk@ucn.dk, tlf. Tlf. 24 62 62 55

HERNING: Mikael Grønhøj Skovgård, 25% studenterpræst Via Design og Handel og Ingeniørhøjskolen (Birkområdet) og 75% sognepræst Gjellerup sogn.
Mail: studenterpraest@gmail.com, tlf.  40 21 20 25

SILKEBORG: Majbritt Fabech Skoch Christensen, 20% studenterpræst Via UC Silkeborg og 80% sognepræst Gjern-Skannerup pastorat.
Mail: mfsc@km.dk / xtmfsc@via.dk, tlf. 86 87 50 27 / 29 36 73 77

ÅRHUS: Loa Mortensen, 90% studenterpræst Aarhus Universitet, 10% sognepræst Møllevang sogn
Mail: pastor@au.dk, tlf. 21 68 55 95, www.studenterpraest-au.dk Facebook.com/studenterpraesterne.aarhus

ÅRHUS: Jens Munk, 90% studenterpræst Aarhus Universitet, 10% sognepræst Møllevang sogn Mail: studenterpraest.au@dk, tlf 60 20 26 40, www.studenterpraest-au.dk Facebook.com/studenterpraesterne.aarhus

ÅRHUS: Kirstine Hansen, 100 % studenterpræst, VIA  University College Århus, Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus
Mail: kir@via.dk / kra@km.dk, tlf. 87 55 30 21

ÅRHUS: Ninni Schaldemose, akademisk medarbejder, Århus Universitet, studenterpræsterne i Århus
Mail: studenterpraestaarhus@gmail.com, tlf. 61 66 56 97

HORSENS: Anette Foged Schulz, 80% studenterpræst VIA University College Horsens, 20% pilgrimspræst Horsens.
Mail: anfs@km.dk, tlf. 87 55 43 36

VEJLE: Anders Michael Raaby Grønfeldt, ungdomspræst v/Ungdomspræsteriet Vejle og studenterpræst UCL Vejle/Jelling
Mail: am@ungpraest.dk eller amgr@km.dk, tlf. 61 20 18 48 – www.ungdomspræsteriet.dk

VEJLE: Marianne Thorsen, ungkirke-kulturmedarbejder v/Ungdomspræsteriet Vejle
Mail: m@ungpraest.dk, tlf. 61 20 11 12

HADERSLEV: Julie Aulkær Glöe, 25% studenterpræst i Haderslev Domsogn UC-Syd og Haderslev Handelsskole, samt EUC-Syd), 75% sognepræst i Hammelev, Haderselv domprovsti.
Mail: juag@km.dk, tlf. 20266513/74507112

 

FYN:

ODENSE: Lene Crone Nielsen, 65% studenterpræst SDU, 35% sognepræst Hjallese sogn.
Mail: lecn@km.dk, tlf. 29 27 87 13, www.studenterpraest-odense.dk, Facebook: studenterpraest-sdu

ODENSE – vakant: University College Lillebælt, UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense og Svendborg

 

SJÆLLAND

ROSKILDE: Ulla Pierri Enevoldsen, 85% studenterpræst RUC og Campus Absalon, 15% sognepræst Himmelev sogn
Mail: upe@ruc.dk, tlf. 46 74 23 94/ 41 58 05 11, www.pastor.ruc.dk

KØGE: Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz, 40% studenterpræst Campus Køge, 35% sognepræst Ejby sogn
Mail: nhk@km.dk, tlf. 30 45 22 99

LYNGBY: Jørgen Bo Christensen, 75% studenterpræst DTU, 25% sognepræst i Lundtofte kirke.
Mail: pastor@pf.dk, tlf. 24 42 59 75

KØBENHAVN/FREDERIKSBERG: Søren Kjær Bruun, 95% studenterpræst Frederiksberg Campus, CBS, Sundhedsvidenskabelig ’Landbohøjskolen’, Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen, Konservatoriet, socialrådgiveruddannelsen Metropol (sidstnævnte er endnu ikke etableret), 5% sognepræst Sct. Thomas Kirke.
Mail: skbr@km.dk, tlf. 30 30 31 95

KØBENHAVN/FREDERIKSBERG: Charlotte Cappi Grunnet, 90% studenterpræst Frederiksberg Campus, CBS, Sundhedsvidenskabelig ’Landbohøjskolen’, Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen, Konservatoriet, socialrådgiveruddannelsen Metropol (sidstnævnte er endnu ikke etableret), 10% sognepræst Sct. Thomas Kirke.
Mail: ccg@km.dk, tlf. 30 30 64 94

KØBENHAVN: Camilla Just Aggersbjerg, 90% studenterpræst, Københavns Universitet, City Campus og Søndre Campus, juridisk, teologisk og samfundsvidenskabeligt Fakulteter, 10% sognepræst Islands Brygges Sogn.
Mail: caag@km.dk, tlf. 51 41 10 50
www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

KØBENHAVN: Inger Lundager, 90% studenterpræst, Københavns Universitet, Søndre Campus, Humaniora, 10% sognepræst Islands Brygges sogn.
Mail: ilk@km.dk, tlf. 40 14 64 26
www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

KØBENHAVN: Nicolai Halvorsen, 75% Studenterpræst, Københavns Universitet, Nørre Campus, Natur- og sundhedsvidenskab, 25% sognepræst Simeon-Sankt Johannes sogn, Nørrebro.
Mail: praest@sund.ku.dk, tlf. 28 75 70 94
www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

KØBENHAVN: Christine Tind Johannessen-Henry, lektor, ph.d. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, ulønnet hjælpestudenterpræst ved studentermenigheden i København, tilknyttet Simeon-Sankt Johannes sogn, Nørrebro
Mail: ctj@km.dk tlf. 45 2041 0115
www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

KØBENHAVN: Katrine Kjeldsholm Linke, 100% Kirke- og kulturmedarbejder, studentermenigheden i København.
Mail: katrine@smikbh.dk, tlf. 61 18 00 49
www.studenterpraesternekbh.dk – Facebook: facebook.com/studenterpraesterneku

Årsberetning

Beretning vedr. årets arbejde 2020

Læs årsberetningen her (PDF)

Emeriti

Delforeningen for emeriti under Præsteforeningen.

Bestyrelse

Nils Roland (formand)
Horsevænget 22, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 24 96 85 65
Mail: ncr@mail.dk

Michael Foersom (næstformand)
Ottesvej 4, 4180 Sorø
Tlf. 88 19 57 26
Mail: hmfoersom@gmail.com

Aage Nielsen (sekretær)
Overgaardsvej 30, 8800 Viborg
Mail: prfemeriti@gmail.com

Egon Christiansen (kasserer)
Hasselbakken 9, Bistrup, 3460 Birkerød
Tlf. 66 18 20 17
Mail: egonellenc@gmail.com

Jan-Ulrik Dyrkjøb (medlem)
Kræmmervej 10, 3100 Hornbæk
Mail: hjukd44@gmail.com

Litten Hjorth (medlem)
Hans Tausens Gade 4B, 1., 5000 Odense C
Tlf. 65 48 18 18
Mail: littenhj@mail.dk

Suppleant

Karen Marie Ravn
Kaj Munks Vej 2, 8620 Kjellerup
Mail: karenmarieravn@gmail.com

Generalforsamling

Emeritiforeningens årsmøde afholdes mandag den 21. juni 2021 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C

Læs programmet her:
Emeriti årsmøde program (PDF)

Emeriti generalforsamlings referat 2021 (PDF)

Vedtægter

1. Formål

Som delforeningen under Den danske Præsteforening er det foreningens formål at være et forum for afgåede og pensionerede præster i den danske folkekirke med henblik på at fastholde og styrke den faglige bevidsthed og tilhørsforholdet til præstestanden og kirken som helhed.

Herved kan emeriti være til stede i kirken som en synlig og kompetent ressource, ligesom man i det ønskede omfang kan støtte hinanden i en meningsfuld udnyttelse af tid og kræfter på en faglig baggrund.

1a. Medlemmer
Medlemskab i foreningen står åbent for alle afgåede og pensionerede præster, som opfylder betingelserne for medlemskab af Den danske Præsteforening.

2. Struktur

Foreningen af emeriti arbejder i tilknytning til Den danske Præsteforening og med støtte fra denne. Foreningen kan i større eller mindre grad organisere sig i de enkelte stifter. Der tilstræbes repræsentation i alle stifter. Der lægges vægt på en god forbindelse til stiftsadministration og provstier.

Foreningen er uafhængig af kirkelige og teologiske retninger og tilsigter bredde og alsidighed i sit virke.

3. Økonomi

Foreningen baserer sin virksomhed primært på medlemmernes kontingentbetaling og er åben overfor alle former for sponsorering af initiativer. Stiftsarrangementer for emeriti kan støttes af foreningens midler.

4. Virksomhed

Foreningen sammenkalder regelmæssigt til møder, stiftsvis og på landsplan. Her lægges vægt på faglig opdatering, i første række af teologisk karakter, men også af tjenstlig art med henblik på emeritis virke som vikarer. I den forbindelse kan samarbejdes med TPC og de teologiske uddannelsessteder. Foreningen kan støtte og stimulere emeriti til fortsat teologisk arbejde, herunder foredragsvirksomhed og artikler.

5. Ledelse

Foreningen ledes af et landsudvalg på 6 medlemmer, valgt for to år ad gangen. Udvalget kan supplere sig, hvis forholdene taler derfor, evt. så der opnås repræsentation fra alle stifter. Udvalget vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ledelsen tilstræber at være opmærksom på emeriti, særligt medlemmer, der har vanskeligheder af personlig eller faglig art.

Ledelsen kan forhandle med Den danske Præsteforening omkring løn og honorarer etc. i forbindelse med emeritis virke som vikarer. I enkelttilfælde kan foreningen tiltræde som bisidder.

6. Årsmøde

Foreningen afholder senest udgangen af marts et årsmøde med generalforsamling, hvor virksomheden drøftes og der vælges medlemmer til landsudvalget. Halvdelen af udvalget er på valg hvert år. Ændring af vedtægter sker på dette møde. Indkaldelse til årsmøde sker med 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes 2 uger før mødet. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer. Alle andre beslutninger træffes med almindeligt flertal.

7. Kommunikation

Foreningen kommunikerer med sine medlemmer gennem ”Præsteforeningens Blad” og via e-mail eller anden elektronisk kommunikation.

8. Medlemsansvar

Foreningens medlemmer påtager sig i kraft af medlemskabet intet folkekirkeligt, tjenstligt ansvar, som f.eks. at stå til rådighed som afløsere.

8. Opløsning

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Den danske Præsteforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Løgumkloster 27.marts 2012

Årsberetning
Nyt fra bestyrelsen

2020

Nyt fra Emeritiforeningen september 2020. Læs det her (PDF)

Nyt fra Ememritiforeningen december 2019. Læs det her (PDF)

Introbrev ved pensionering
Emeritiforeningens indlæg

Emeritiforeningens årsberetning 2015-16

I begyndelsen af 2015 forelå resultatet af Emeritiforeningens undersøgelse af, hvordan emeriti anvendes i folkekirkens tjeneste. Af de 97 medlemmer, der svarede, havde 72 haft en eller flere tjenester, som vedkommende provst havde anmodet dem om at tage. Størstedelen af tjenesterne var fordelt på 30 emeriti, hvoraf 10 også havde haft længerevarende vakancer. Det bemærkes, at undersøgelsen blev foretaget blandt Emeritiforeningens ca. 170 medlemmer, men da der skønnes at være ca. 800 emeriti i alt, må man gå ud fra, at antallet af emeriti, der påtager sig tjenester, er væsentligt større end de nævnte 72.

Emeriti giver derved et ikke ubetydeligt bidrag til folkekirkens virke, især i situationer, hvor det ikke er muligt at finde en tjenstledig præst til akutte opgaver – eller hvor den store forskel i honorar gør det nærliggende for de kirkelige myndigheder at spørge en emeritus, hvis honorar med den nugældende ordning kun er en brøkdel af det, der ville tilkomme en tjenstledig.

Emeritiforeningen arbejder derfor på at få skabt rimelige rammer for ansættelsen, når man fra de kirkelige myndigheders side anmoder om emeritis bistand. Disse rammer skal heller ikke skabe konkurrenceforvridning i forhold til tjenstledige.

Denne sag har i året løb været drøftet på to positive møder med Præsteforeningens formand, næstformand og sekretær, og af hovedbestyrelsens arbejdsplan fremgår det nu, at man vil arbejde for at sikre emeriti ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, når de påtager sig præstearbejde, som ikke dækkes af arbejdsledige. Der er ikke sat nogen tidsfrist for dette arbejde, da det vil indgå i kommende lønforhandlinger.

En anden væsentlig sag var Emeritiforeningens forslag om et afskeds- eller introbrev til præster, der pensioneres. Brevet skulle dels fremhæve de fordele et fortsat medlemsskab af Præsteforeningen rummer, dels opfordre til at tegne medlemskab af Emeritiforeningen. Vi glæder os over, at Præsteforeningen har taget positivt mod dette forslag og allerede sat det i værk, så afgående præster nu modtager et introbrev til pensionisttilværelsen bilagt et brev fra Emeritiforeningen om, hvad vi som delforening kan tilbyde.

En tredje sag, der i længere tid har været drøftet med Præsteforeningen og Kirkeministeriet, var muligheden for at pensionerede præster kunne beholde deres km-mailadresse også efter pensioneringen. Dette er der nu skabt mulighed for, hvis den pensionerede præst fortsat vikarierer i folkekirken, og provst eller biskop godkender det. Man vil i så fald fortsat være undergivet sikkerhedscirkulærets bestemmelser.

Emeritiforeningen har også i år søgt at bidrage til at bevare og styrke emeritis teologiske kompetencer. I september afholdtes et medlemsmøde i Hillerød (Helsingør stift) med foredrag om Schleiermacher og Caspar David Friedrich. I samarbejde med FUV – Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter – har der for nu fjerde gang været afholdt et teologisk emeritikonvent på Løgumkloster Refugium 11. – 14. december 2015 med meget stor tilslutning. De fleste af foredragene handlede i en eller anden forstand om opstandelsens virkelighed i kølvandet af den såkaldte ”Ramsdal-sag”. Ved en meget velbesøgt generalforsamling i Odense 15. marts var det Kirken på kanten – om udkantsproblematikken og folkekirken – og H. C. Andersen og evangeliet, der behandledes af hhv. Viggo Mortensen og Doris Ottesen.

Emeritiforeningen har truffet aftale med nogle pensionerede universitetslærere om at bistå emeriti, som gerne seriøst vil arbejde videre med et teologisk emne.

Ved omtalte generalforsamling fratrådte foreningens formand, Christian Dickmeiss, og kasserer Mogens Jensen, der begge var blandt stifterne af foreningen for fire år siden. Nyvalgt til bestyrelsen blev Karen Siersbæk, Horsens. Bestyrelsen består herefter af Jan Ulrik Dyrkjøb, Nils Roland (formand), Karen Siersbæk, Michael Foersom (næstformand), Egon Christiansen (kasserer) og Aage Nielsen (sekretær).

Den 1. juni 2016 – Nils Roland

Bliv medlem

Indmeldelse i foreningen sker på:
prfemeriti@gmail.com eller ved at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Kontingent for medlemskab er 200 kroner.

For at du kan blive medlem af emeritiforeningen er det en forudsætning, at du er medlem af Præsteforeningen.

Emeritikonvent

Emeritiforeningens konvention afholdes 3.- 6. december 2021, Løgumkloster Refugium

Læs programmet her:
Emeritikonventets program (PDF)

Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken

Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken

SSiF er en interesseforening under Præsteforeningen, der varetager interesserne for supervisorer i folkekirken, primært uddannet fra FKUV (se vedtægterne herunder).

Supervision ydes til grupper af sognepræster i de forskellige stifter, hvor grupperne oprettes på initiativ af stifterne. (Se stifternes hjemmesider) Ligesom der gives supervision til institutionspræster og præster, der er i gang med sjælesorgsuddannelse på FKUV. Derudover tilbyder mange supervisorer enkelt-supervision typisk efter henvisning fra stifterne. Ønsker man supervision individuelt eller i gruppe, sker det gennem aftale med provst og/eller biskop.

SSIF arbejder for at udbrede kendskabet til supervision som en frugtbar arbejdsmetode til professionel refleksion over arbejdsmæssige problemstillinger, udvikling af det gode præstearbejde samt forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Ligesom SSiF er sammenslutning for supervisorer, der arbejder med den pastorale vinkel på supervision, så der gives mulighed for at netværke, erfaringsudveksle, dygtiggøre sig og udvikle supervisions særlige felt.

Se listen over supervisorer i Folkekirken på FKUV’ s hjemmeside. Spørgsmål? Kontakt os!

Medlemmer af bestyrelsen i SSiF

Christina Feddersen (formand)
tlf. 2931 9122
Mail: cfe@km.dk

Anne-Marie Nybo Mehlsen (næstformand)
tlf. 57525235
mail: amnm@km.dk

Henrik Vejgaard Kristensen (Kasserer)
tlf. 75221556
Mail: hvk@km.dk

Ingeborg Kastberg (sekretær)
tlf: 22834851
Mail: inkn@km.dk

Fokuspunkter
 1. At arbejde på, at supervision som fagligt funderet arbejdsmetode vinder stadig større anerkendelse blandt folkekirkens præster og ledelse.
 2. At arbejde for, at supervision bliver en naturlig del af arbejdslivet for præster i refleksionen over egen praksis, i et trygt kollegialt fællesskab.
 3. At gøre opmærksom på, at supervision er et tilbud, som er med til at vedligeholde og videreudvikle faglige kompetencer og arbejdsglæde, samt forebygge stress. Og derfor er en naturlig del af en livsfasepolitik, som den Præsteforeningen offentliggjorde i februar 2021: Præstearbejdet indebærer uundgåeligt følelsesmæssige belastninger gennem møder med mennesker i sorg og krise. De følelsesmæssige belastninger kan ramme forskelligt i de forskellige livsfaser, og erfaringen viser, at de kan ophobes gennem arbejdslivet. Der kan imidlertid konstateres et vist behov for (selv)erkendelse af, at præster som alle andre kan rammes af noget, der belaster vores arbejdsevne. Præsteforeningen anbefaler supervision som et tilbud til alle præster i alle livsfaser, ikke mindst i kraft af sin proaktive betydning.
 4. At tydeliggøre, at supervision er væsensforskellig fra erfa-grupper og arbejdskonventer, som ellers på hver deres felter tjener et godt formål.
 5. At være en aktiv medspiller og medtænker på den nye supervisoruddannelse, som udbydes via FUV, samt sikre, at de supervisorer, som påtager sig en opgave i forbindelse med uddannelsen af de nye supervisorer aflønnes herfor i overensstemmelse med deres kvalifikationer og uddannelse.
 6. At tilbyde særlig vederlagsfri supervision i undtagelsessituationer, hvor præster pludseligt kastes ud i nødvendige nye opgaver, der ikke omfattes af katastrofeberedskabet. Eksempelvis under pandemier, hvor ikke-sygehuspræster får opgaver på sygehuse, som det er sket under coronakrisen.

Vedtægter

Se SSiF’s vedtægter her

Ungdomspræster – UP

UP er en delforening under Præsteforeningen, der varetager interesserne for ungdomspræster i folkekirken (se vedtægterne herunder).

UP er også et netværk af ungdomspræster, hvis formål er, at ungdomspræster kan netværke, erfaringsudveksle, dygtiggøre sig og udvikle den særlige faglighed, der kendetegner ungdomspræstefunktionen.

Hvis du er nyansat ungdomspræst eller overvejer at oprette en stilling som ungdomspræst, eller du har andre spørgsmål, så kontakt os endelig.

Bestyrelse

Ungdomspræst i Vejle
Anders Michael Grønfeldt (formand)
Tlf. 61 20 18 48
Mail: am@ungpraest.dk

Ungdomspræst i Aarhus
Marie Pedersen (næstformand)
Tlf. 23 10 40 11
Mail: praest@ungk.dk

Ungdomspræst i Horsens
Sognepræst Sarah Høgh Lodberg (medlem)
Tlf. 20 58 58 26
Mail: shlo@km.dk

Ungdomspræst i Kolding
Benjamin König (medlem)
Tlf. 21 61 76 74
Mail: btk@km.dk

Vedtægter

§ l. Foreningen af Ungdoms- og gadepræster (UP) har til formål at fremme ungdoms- og gadepræsternes interesser.

§ 2. Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der helt eller delvist er ansat eller har virke i folkekirken som ungdoms- og/eller gadepræst med særligt fokus på unge.

§ 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
4) Formandens beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt valg af bestyrelse.
7) Eventuelt.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt en fjerdedel af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne kræver det, så vidt muligt med mindst en uges varsel.

§ 5. Ændringer i vedtægter kan ske med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Stk. 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt forslag efter stk. 1 og 2 uden at være vedtaget har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningen er stiftet på generalforsamling den 10. oktober 2013 i Vejle.

Værnspræsteforeningen

Som værnspræst eller feltpræst har man den særlige opgave, at man er knyttet til en enhed eller et tjenestested indenfor et af forsvarets tre værn: Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Der findes omkring 90 værnspræster rundt omkring i Danmark.

Bestyrelse

Værnepræsteforeningens konstituering efter valget ved generalforsamlingen den 21/8 2019:

 

Formand:

OPR Frank Bjørn Christensen
e-mail:             fbc@km.dk
mobil:               30341685

Næstformand:

FPR Ole Bach Piekut
e-mail:             obp@km.dk
mobil:              29218780

Kasserer:

FPR Marie-Louise Bork Winther
e-mail:             mlbw@km.dk
mobil:              30222199

Sekretær:

FLPR Kåre Egholm Pedersen
e-mail:             kep@km.dk
mobil:              50744437

Medlem

FPR Mads Callesen
e-mail:             mhc@km.dk
mobil:              24219909

—————————————

Suppleanter:

FPR Jens Christian Rothmann
e-mail:             jcr@km.dk
mobil:              64461120

FLPR Peter Kiel Nielsen
e-mail:             pkni@km.dk
mobil:              24248209

OPR Ulrik H. L. Pilemand
e-mail:             up@km.dk
mobil:              23406226

Årsberetning for 2021

Som alt andet har værnspræsternes arbejde været præget af corona nedlukningen. På mange tjenestesteder blev medarbejderne sendt hjem, og kun det absolutte minimum, der var nødvendigt for at opretholde national sikkerhed, var fysisk til stede i isolerede bobler. Under disse omstændigheder har det været endog meget vanskeligt at udføre opsøgende arbejde på tjenestestederne. I takt med at restriktionerne er blevet lempet, er der langsomt kommet gang i arbejdet igen.

Dette gælder ikke de internationale missioner. Der har været udsendt værnspræster med soldaterne til Irak, Afghanistan, Mali, Estland, Kosovo og Hormuzstrædet. Her har værnspræsterne indgået som en naturlig del af de grupper, som er blevet isoleret i forbindelse med missionsforberedende undervisning og træning og har delt de ekstra afsavn og fravær fra familien på linje med de øvrige soldater. Også i missionsområderne har corona situationen betydet ekstra sikkerhedsforanstaltninger og vanskeliggjort kontakten til lokalbefolkningen.

Værnspræsteforeningen har været afskåret fra at holde fysiske møder, men afholdt d. 7. august 2020 et virtuelt møde. I forbindelse med festligholdelsen af 50 året for den nuværende værnspræsteordning d. 25/5-27/5 i Kastellet i København benyttede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer lejligheden til uformelle drøftelser. D. 15. september afholdtes et ordinært bestyrelsesmøde i Slipshavn ved Nyborg. Her blev følgende punkter drøftet:

Et ønske om øget samarbejde mellem præsterne i de forskellige værn. Ved dødsbud ligger der en liste over samtlige værnspræster klar, så man hurtigst muligt kan få fat i en præst.

Generelt er der en stor velvilje i stifterne omkring vores arbejde. Det kniber mere på provstiplan, hvor der ikke altid er forståelse for, at værnspræsterne ud over deres civile præstejob skal passe et militært job, der for eksempel i forbindelse med missionsforberedelser, kan løbe op i mange timer. Det kniber også for nogle menighedsråd at forstå, at værnspræsterne i perioder har dobbelt arbejde. Værnspræsteforeningen vil gerne sætte fokus på denne problemstilling ved oplysning og information.

Frank Bjørn Christensen
Orlogspræst og sognepræst
Formand for Værnspræsteforeningen

Beredskabspræster

Teologi studerende

Teologistuderende ved Københavns og Aarhus Universiteter, der er medlemmer af præsteforeningen. Ved begge uddannelsessteder er der udpeget studenterambassadører blandt studentermedlemmerne

Studenter ambassadører

Københavns Universitet
Kristoffer Schmidt-Hansen
Kirstine Schøler Hjort

Aarhus Universitet
Rasmus Ølholm
Matias Tidemand Sørensen

Beretning inkl. idékatalog

De teologistuderende ved Københavns Universitet organiserer sig i Det Teologiske Fagråd. Udover den sædvanlige repræsentation af de teologistuderende overfor ledelse, undervisere og administration på studiet, har Det Teologiske Fagråd i det forgangne år i særdeleshed arbejdet for at skabe en bedre kontakt til folkekirken – en kommende arbejdsplads for de fleste cand.theol’er. De studerende har således slået til lyd for at de primære folkekirkelige aktører (det være sig bl.a. biskopperne, provsterne, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menigehedsråd, Kirkeministeriet, FUV) arbejder for bedre, flere og mere koordinerede muligheder for praktik – kort som lang – relevante studiejob, fyraftens- og netværksmøder, ekskursioner, prædikenværksteder m.m.

Den 25. februar 2020 inviterede Det Teologiske Fagråd derfor en række repræsentanter fra folkekirken til et møde på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Formålet med mødet var i fællesskab at udvikle en række idéer og forslag til, hvordan der kan skabes bedre muligheder for øget kontakt mellem folkekirken og de teologistuderende. Målet var, at idéer og forslag ikke skulle være hverken økonomisk eller administrativt tunge og samtidig lette at implementere. Vi var meget glade for at opleve deltagernes positive tilgang og konstruktive inputs. De teologistuderende håber derfor, at mange af de idéer, som i fællesskab blev skabt på mødet, i den kommende tid vil blive implementeret – til glæde og gavn for folkekirken såvel som de teologistuderende.

Læs Idékatalog 2020 (PDF) her