Kompetenceudvikling

Medarbejderudviklingssamtale

En MUS – medarbejderudviklingssamtale – er en årlig tilbagevendende samtale mellem præst og provst med henblik på at tilgodese planlægning og udvikling af præstens kompetencer og arbejdsmuligheder.

Her kan du udskrive det officielle vejledningsskema og Præsteforeningens anbefalinger til de lovpligtige medarbejderudviklingssamtaler:

Officiel vejledning (PDF)

Præsteforeningens anbefalinger ved MUS (PDF)

Studieorlov

Præsteforeningens studieorlov er finansieret af lønmidler og kan søges af tjenestemandsansatte og overenskomstansatte sognepræster og provster.

Studieorlov bevilliges som hovedregel for tre måneder. Der optjenes ikke pensions- og lønanciennitet under orloven. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution.

Husk at rette henvendelse til sekretariatet angående dit kontingent, når du bevilges orlov – du skal selv indbetale kontingent under orlov.

Ansøgning om studieorlov

Ansøgningsfrist og andre praktiske oplysninger for ansøgning om studieorlov annonceres hvert år på Præsteforeningens hjemmeside samt i Præsteforeningens Blad.

Anden uddannelsesorlov

Præster kan få bevilget tjenestefrihed uden løn i op til 1 år til uddannelse efter reglerne om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og vil under orloven modtage SVU ydelse svarende til dagpengesatsen. Det kræver ikke medlemskab af en a-kasse.

Uddannelsesorlov kan søges som fuldtids- eller deltidsorlov. Der kan gives SVU til deltagelse i videregående uddannelse, som er udbudt efter lov om åben uddannelse, og som enten er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse eller har form af fagspecifikke kurser. Også ledige kan søge orlov efter reglerne om SVU.

Økumenisk Studielegat

Som præst kan du søge tilskud fra Økumenisk Studielegat til projekter af økumenisk karakter i forbindelse med din orlov.

Læs mere

Aftale om ydelse af merarbejdsvederlag
Her kan du finde aftalen om ydelse af merarbejdsvederlag i forbindelse med provsters studieorlov (PDF).