Telefon og skat af fri telefon

Telefon

Nedenstående er ældre retningslinjer for, hvad præster som minimum skal have stillet til rådighed til telefoni. Telefoniaftalen i staten blev ophævet i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2002, da de centrale aftaleparter ikke længere ville lægge begrænsninger på, hvilke telefoniløsninger der vurderes at være de mest hensigtsmæssige på lokalt niveau. Den teknologiske udvikling og den øgede liberalisering af telemarkedet har siden medført et væld af forskellige lokale løsninger med udbredt brug af smartphones og digital telefoni.

Hvis der ikke findes særskilt kontor i kirken med telefon – eller præsten kun i væsentlig begrænset omfang har adgang til et sådant – får såvel tjenestemandsansatte sognepræster som fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster stillet tjenestestedstelefon til rådighed i boligen.

Menighedsrådet afholder samtlige abonnements- og samtaleudgifter. Præsten betaler selv private udlandssamtaler, vækning, telegram m.v.

Findes der kontor med telefon i kirken, sognegården eller lignende godtgøres abonnementsudgifterne samt 45 kr. pr. kvartal for boligtelefon.

Overenskomstansatte sognepræster får som hovedregel godtgjort samtlige abonnementsudgifter samt 45 kr. Overenskomstansatte sognepræster med kvote 50 eller derover kan dog få en særlig ordning, såfremt samtaleafgifterne overstiger ca. 1.500 kr. årligt, og dette må antages at skyldes tjenstlige opkald. Den særlige ordning består i, at den overenskomstansatte sognepræst får godtgjort abonnementsudgifterne samt 50% af samtaleudgifterne. Denne ordning kan ikke anbefales i dag, da den medfører skat af fri telefon.

Skat af fri telefon

For indkomståret 2012 blev multimedieskatten afskaffet og erstattet af beskatning af fri telefon. Den skattemæssige værdi heraf er sat til 3.200 kr. i 2024. Der gives ægtefællerabat på 25 %, hvis ægtefællen beskattes af fri telefon.  Der gives ikke fradragsmulighed for private telefoniudgifter.

Den skattemæssige værdi er uafhængig af den faktisk betalte pris for den ydede telefonipakke.

Der er mulighed for at blive undtaget beskatning af fri telefon, såfremt der alene tilbydes en mobiltelefon. Adgang til fastnettelefon i boligen udløser altid skat af fri telefon.

Undtagelse forudsætter underskrivelse af en tro & love erklæring på, at den udleverede telefon alene bruges rent tjenstligt. Det er tilladt undtagelsesvist at foretage private korte samtaler. Det må dog ikke få karakter af, at arbejdstelefonen træder i stedet for den private telefon. Endvidere skal arbejdsgiver/menighedsråd påse, at der ikke sker væsentlige afvigelser fra sædvanligt samtalemønster. Sidstnævnte er en lempelse af SKAT’s krav til kontrol, hvor der tidligere var krav om gennemgang af opkaldsoversigter, hvilket ikke kunne opfyldes grundet, at det ville medføre brud på præstens tavshedspligt.

Du kan læse herom på SKAT’s hjemmeside.

Læs mere

Skat af fri telefon
Om fri telefon, computer og internet (Skat.dk).

Undtagelse for arbejdsmobiltelefoner
Dette afsnit beskriver undtagelsen om arbejdsmobiltelefoner til hovedreglen for, hvornår en medarbejder har arbejdsgiverens telefon til rådighed for privat brug (Skat.dk).