Studieorlov

Studieorlover til tjenestemands- og overenskomstansatte præster

I 2021 er et antal studieorlover åbne for ansøgere. Studieorloverne opslås under forbehold for stifternes bevilling.

Studieorlov gives til præsters frie efteruddannelse inden for et bredt spektrum af emner fra almenteologiske, praktisk teologiske eller religionspædagogiske temaer til samfundsvidenskabelige, psykologiske, filosofiske, litterære eller kunstneriske forhold, som kan være med til at styrke præstens kompetencer og dygtiggørelse.

Til studieorlov kan der ydes tjenestefrihed i en periode på tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution. Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater. I studieorlovsperioden optjener præsten ikke løn- og pensionsanciennitet.

Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

  • Bredde i studieemner og orlovsformål
  • Ligelig fordeling af køn
  • Præstens tjenestealder
  • Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser
  • Hensyn til at tilgodese kollegaer og i bredere forstand folkekirkens satsningsområder eller evt. indsatsområder i stiftet
  • Personlige forhold
  • Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov

Det er en forudsætning, at præsten efter afholdt studieorlov sender en kort redegørelse af studieforløbet til biskoppen.

Ansøgning vedlagt redegørelse for det faglige formål med studieorloven samt seneste lønseddel stiles til biskoppen og sendes ad tjenestevejen.

Afgørelse om ansøgningerne træffes i de enkelte stifter efter forhandling mellem biskoppen og Præsteforeningens stiftsbestyrelsers forhandlingsudvalg.

Ansøgningen skal være provsten i hænde senest fredag den 28. august 2020, kl. 12.00.

Aarhus universitet teologi