Høringssvar

Præsteforeningen søger aktivt og målrettet at fremme foreningens interesser ved at afgive høringssvar

Her kan du se de seneste høringssvar:

2022
2021
2020
2019
2018
2017

2021

Præsteforeningens svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

2020

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

2019

Høringssvar vedrørende cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav til kirkefunktionærer m.v.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken og udkast til cirkulære om vielse inden for folkekirken

Høring over udkast til cirkulærer til brug for de ordinære valg til menighedsråd i 2020

2018

Svar vedrørende høring over Kirkeministeriets forslag om indførelse af en generel praksis i sager om strukturændringer af provstestillinger

Høringssvar vedrørende høring over vejledning om omplacering af arbejdsgiverkompetencen efter lov om forsøg i folkekirken

Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.)

Høringssvar over betænkning fra Udvalget om præstemangel, herunder udvalget udkast til lovforslag

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

2017

Høringssvar på forslag om ændring af Kirkeloven i Grønland

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om valg til menighedsrådsvalg

Høringssvar vedrørende personregistrering

Høringssvar vedrørende Betænkning 1567 om menighedsrådsvalg i fremtiden

Høringssvar vedr. høring over udkast til cirkulære om obligatoriske udannelseskrav til kirkefunktionærer

Høringssvar vedr. udkast til cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog om udfærdigelse af attester, udskrifter m.m.

Svar vedrørende høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Høringssvar på forslag til ændring af bekendtgørelse om bispevalg

Høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte.)