Arbejdsmiljø

Fokus på arbejdsmiljø

Præsteforeningen har fokus på trivsel og et velfungerende arbejdsmiljø for alle medlemmer. Særligt det psykiske arbejdsmiljø har foreningens bevågenhed.

Foreningen samarbejder med en række andre organisationer for at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø.

Her på siden kan du læse mere om vores rådgivning, når det gælder arbejdsmiljø, samt finde links til mere viden og en række vejledninger, rapporter, råd etc.

Supervision

En af konklusionerne fra Paraplyprojektet og den netop offentliggjorte arbejdsmiljøundersøgelse er, at supervision er et vigtigt redskab til større arbejdsglæde. Præsteforeningen har efter aftale på bispemødet i januar 2024 iværksat en vidensindsamling om, hvilke tilbud stifterne har om supervision og rammerne herfor.

Oversigt over stifternes supervision

Arbejdsmiljøkonference

Præsteforeningen holdt i 2016 en arbejdsmiljøkonference. Her kan du finde præsentationer fra mødet.

Det grænseløse arbejde
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning

Vejledninger, cirkulærer og politikker

Personalepolitik

En arbejdsgruppe under Kirkeministeriet – med Præsteforeningen som aktiv medspiller – har udgivet ’Personalepolitik for præster i folkekirken’. Politikken er under revision og vil blive opdateret.
Personalepolitik for præster i folkekirken (PDF)

Psykisk arbejsmiljø

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø.
Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Livsfasepolitik

Formålet med Præsteforeningens livsfasepolitik er at give præster redskaber til arbejdslivet igennem at
indgå i samspil med ledelse og kollegaer om at opretholde og udvikle folkekirken som en attraktiv arbejdsplads med balance mellem præsters arbejds -og privatliv.
Præsteforeningens livsfasepolitik 2021

Vejledning om arbejdsmiljø for præster

Vejledningen gør det nemt at sikre et godt arbejdsmiljø og overholde de gældende regler uden at skulle nærlæse samtlige love og bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet.
Vejledning om arbejdsmiljø for præster (PDF)

AT-vejledning af 4. november 2021 om stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen er til arbejdsgivere, ledere, arbejdsmiljøorganisationen samt andre
ansatte, der arbejder med arbejdsmiljø.
Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres (PDF)

AT-vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet

Arbejdstilsynet kan hjælpe med at forebygge stress – også når det handler om uklare og modstridende krav. Klare forventninger til de ansattes arbejde kan være en vej.

Læs den nye vejledning om uklare og modstridende krav her

AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker og om relevante forebyggende tiltag. Læs mere her

Læs mere om dette hos Arbejdstilsynet her

Værd at vide om vold

Trusler om fysisk vold, trusler eller chikane skaber skabe utryghed i hverdagen og i værste fald få meget alvorlige konsekvenser. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet materiale om, hvad man kan gøre. Læs mere her

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster

Her kan du læse den fulde tekst (retsinformation.dk)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes holdning til og mening om arbejdspladsen, arbejdet og trivsel på arbejdspladsen.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelser skal gennemføres hvert tredje år.
Her kan du læse mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Arbejdsmiljørepræsentanter

Her kan du finde din arbejdsmiljørepræsentant

Graviditet

Er du gravid, skal du være opmærksom på, at der kan findes forskellige påvirkninger og forhold i dit arbejdsmiljø, som kan udgøre en fare for graviditeten.
Gravides og ammendes arbejdsmiljø
Gravid med job

Boligens tjenstlige lokaler

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.
Vejledningen er en hjælp til at sikre de mest optimale fysiske rammer, med det formål at forebygge aggressiv adfærd ved et besøg.
Vejledningen indeholder gode råd til en mere fredelig indretning, samt nogle generelle opmærksomhedspunkter.
Her kan du se vejledningen (PDF)

Samtaleguide

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har udarbejdet en samtaleguide, der kan inspirere til en fælles dialog om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Guiden indeholder konkrete forslag til, hvordan samarbejde, kommunikation og trivsel kan drøftes i løbende samtaler om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen eller f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.Du kan downloade og læse guiden her

Samvirke

En arbejdsgruppe i Helsingør Stift har udarbejdet et dialogværktøj, der gennem cases skaber refleksion over faldgruber og muligheder og kan være med til at fremme samtalen i menighedsrådet.

Du kan downloade og læse materialet her

Dilemmakatalog: Den gode kollega

Præsteforeningen har i samarbejde med en repræsentant for biskopperne, provsterne samt en arbejdsmiljørepræsentant udarbejdet et samtaleværktøj der kan sætte gang i en dialog om kultur og holdninger på en måde, der giver plads til den professionelle uenighed.

Du kan downloade det fulde dilemmakatalog her, guiden til kataloget her, og pixiudgaven her

Præster i Grundtvigskirken

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder med ansatte skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Her skal I sammen drøfte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer I står overfor.

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, se mere her.

Der skal således i alle provstier afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Drøftelsen skal omhandle både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljødrøftelsen skal som minimum behandle følgende fire obligatoriske punkter:

 1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
 2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
 3. Vurdere, om det foregående års mål er nået.
 4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

Vejledning

Arbejdstilsynet har udarbejdet to vejledninger til, hvordan man med fordel kan gribe den årlige drøftelse an. Du finder dem her:

Vejledning til det fysiske arbejdsmiljø (PDF)

Vejledning til det psykiske arbejdsmiljø (PDF)

Der findes endvidere regler om Arbejdstilsynets handlemuligheder, når de kommer ud. Arbejdstilsynet har eksempelvis generelt ret til at tale med medarbejdere, uden at der er andre til stede. Arbejdstilsynet har også adgang til at afholde gruppesamtaler uden ledelsens tilstedeværelse i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet skønner, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen forspildes ved ledelsens tilstedeværelse. På den måde har Arbejdstilsynet bedre mulighed for at få oplysninger frem, som kan være vanskelige at få frem, hvis arbejdsgiver er til stede. Reglerne tænkes  anvendt i forbindelse med undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Inspiration fra andre organisationer

Kirketrivsel.dk
Kirketrivsel.dk er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken. Siden indeholder en lang række værktøjer som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
(FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø.

Grøn Kirke
Inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen – både i den lavpraktiske hverdag og i fx gudstjenesten.

Stress

Mange mennesker bliver ramt af stress. Her har vi samlet en række links, der kan gøre dig klogere på risikofaktorer og symptomer, ligesom du kan få gode råd om håndtering, undersøgelse og forebyggelse.

Hvis du har symptomer på eller spørgsmål om stress, kan du også kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant. Deres e-mailadresse og telefonnummer finder du her.

Du er også velkommen til at kontakte Præsteforeningens sekretariatet på telefon 35 26 05 55 eller ddp@praesteforening.dk.

Viden om stress

Arbejdstilsynets beskrivelse af stress og risikofaktorer.
Se mere her

Inspiration

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø har udviklet 10 råd om stressforebyggelse, der kan være med til at sætte stress på dagsordenen på din arbejdsplads.
Se mere her

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø har udarbejdet et arbejdshæfte om, hvad vi hver især kan tage af initiativer for enten at forebygge stress på arbejdspladsen eller for at håndtere belastninger, der kan føre til stress.
Se mere her

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø står bag en serie på 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.
Se mere her

Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ giver svar på, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget.
Se mere her

Arbejdsmedicinske klinikker

Oversigt over de specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.
Se mere her

Spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Præsteforeningens sekretariat.

Telefon 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk.

Sekretariatet har åben for telefonerne mandag til fredag mellem kl. 10.00 – 15.00.

Arbejdsskader

Der findes to typer arbejdsskader – dvs. arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, skal det anmeldes til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan være:

 • Hvis du har været ude for en ulykke i forbindelse med dit arbejde (arbejdsulykke)
 • Hvis du har fået en sygdom, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde (erhvervssygdom)

I langt de fleste tilfælde skal du ikke selv gøre noget, for at skaden bliver anmeldt.

Ved arbejdsulykker er det arbejdsgiveren, der er forpligtet til at anmelde. Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsskaden digitalt gennem det elektroniske anmeldersystem EASY (via www.aes.dk).

Læger kan anmelde arbejdsulykker – men har ikke pligt til det.

Ved erhvervssygdomme har læger og tandlæger (men ikke psykologer) pligt til at anmelde sagen til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er de forpligtet til, når de gennem deres arbejde konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en arbejdsbetinget sygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger i arbejdet. Anmelderpligten

er uafhængig af, om lægen forventer, at sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Pligten til at anmelde gælder også for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstiden.

Du kan også selv vælge at anmelde en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Skaden skal anmeldes elektronisk. Det kan gøres lettest gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker, EASY: Se mere her

Du kan finde yderligere oplysninger om arbejdsskader hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring www.aes.dk

Du kan også læse mere om sagsbehandlingen i følgende pjecer:

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt (psykiske sygdomme)

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt (fysiske sygdomme)

Du er naturligvis velkommen til at kontakte Præsteforeningen, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
Læs om arbejdsskadesikringsloven på retsinformation.dk

Chikane og mobning

Chikane og mobning

Her kan du læse Kirkeministeriets vejledning vedr. foranstaltninger i forbindelse med borgeres vold mod og chikane af præster.

Vejledning vedr. foranstaltninger i forbindelse med borgeres vold mod og chikane af præster (PDF)

Nej til seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden.
Læs pjecen her (PDF)

Arbejdstilsynets vejledninger

Arbejdstilsynet har udsendt en At-vejledning  om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
Du kan læse vejledningen Læs her
Læs også skriv om kampagne med fokus på seksuel chikane Læs her

Vejledninger om håndtering af krænkende handlinger
Vejledning til at lave en handlingsplan mod krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane: Læs her
Vejlening til at klage over krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane: Læs her
Arbejdstilsynets dialogkort til at starte samtalen omkring krænkende handlinger Læs her

Rapport om mobning

En analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken, maj 2017.
Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken (PDF)

Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken, oktober 2018
Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken (PDF)

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden.
Hent pjecen her og læs mere

Håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser. Alle tre vejledninger er udarbejdet i af samarbejde med Kirkeministeriet. De er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte.

Her finder du alle tre vejledninger

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Den nye vejledning giver konkrete forslag på opmærksomhedspunkter til dialog på arbejdspladsen, når man gerne vil forebygge at medarbejdere udsættes for belastninger som følge af verbale eller fysiske udfald fra borgere. Dialogen kan med fordel foregå ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse – eller ved det årlige medarbejdermøde.

Læs vejledningen her.

Læs mere

Arbejdstilsynet omkring sexchikane
Se en samling af indhold fra Arbejdstilsynets hjemmeside omkring sexchikane

Whistleblowerordning

Kirkeministeriet har oprettet en whistleblowerordning, som omfatter personer, som er ansat af eller i Kirkeministeriet.
Tidligere ansatte kan også benytte whistleblowerordningen.

x
Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

x
Du kan læse mere her

Skærmbriller

Ansatte, som arbejder ved en skærm, har ret til øjenundersøgelse, hvis der opstår synsproblemer, som kan skyldes computer-arbejdet.

Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Viser undersøgelsen, det er nødvendigt med skærmbriller, skal arbejdsgiver betale brillerne.

Læs mere på folkekirkenspersonale.dk

Præster, som arbejder ved en skærm, har således krav på øjenundersøgelse og et par skærmbriller, hvis undersøgelsen viser det er nødvendigt. Menighedsrådet betaler udgifterne til øjenundersøgelsen og skærmbrillerne (standard stel og standard glas).

Kontakt eventuelt provsten, hvis du har behov for skærmbriller.

Vejledning om skærmbriller

Vejledning vedrørende anskaffelse af arbejds- og terminalbriller (folkekirkenspersonale.dk).

Trivselslinjen

– få professionel rådgivning til at passe godt på dig selv

Et sundt arbejdsliv går hånd i hånd med din trivsel. I Præsteforeningen går vi også op i din trivsel.

Derfor har du mulighed for at få telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du fx har smerter, føler dig stresset, eller du gerne vil leve sundere.

Trivselslinjen er gratis, og du er helt anonym, når du ringer.

Læs mere her