Rådgivning

Dine arbejdsforhold er vores speciale, og vi står klar til at hjælpe dig

I Præsteforeningens sekretariat sidder medarbejdere med specialiseret viden om og erfaring i præsters ansættelses- og arbejdsforhold.

Mange spørgsmål om præsters løn- og ansættelsesforhold kræver skøn og fortolkning. Det er derfor altid en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller sekretariatet.

På disse sider kan du læse meget mere om en lang række emner inden for ansættelses- og arbejdsforhold: fra barsel til seniorliv, fra ledighed til pension, fra tjenestebolig til flytning.

Præstens særlige vilkår
Vi har samlet information om nogle af de særlige forhold, som vedrører præstens arbejde. Det er emner som præsten som leder, konfirmandundervisning, regulativer m.m.

Rammer for Præsteforeningens varetagelse af medlemssager
Præsteforeningen varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Foreningen varetager således blandt andet de ansættelsesretlige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for medlemmerne. Det fremgår af vedtægternes § 2. Interessevaretagelsen sker blandt andet på baggrund af drøftelser med det medlem, som sagen vedrører og/eller pågældendes tillidsrepræsentant. Involvering af tillidsrepræsentanten sker efter aftale med medlemmet.

De skridt, der sker i sagen, sker på baggrund af disse drøftelser. Alle samtaler med Præsteforeningen er fortrolige. Er Præsteforeningen involveret på begge sider af en konflikt, fx når der er en konflikt mellem to medlemmer, er der under sagsbehandlingen i Præsteforeningen vandtætte skotter mellem sagerne. Alle tiltag i en sag sker i tæt dialog med medlemmet. Det er dog i sidste ende Præsteforeningen, der vælger, hvilke tiltag der mest hensigtsmæssigt kan tages i sagen på baggrund af en helhedsvurdering af sagens oplysninger, de juridiske muligheder, medlemmets ønsker mv..

Det står et medlem frit for at vælge en anden rådgiver end Præsteforeningen. Præsteforeningen vil dog i disse situationer udtræde af sagen, blandt andet så der ikke overfor modparten er to eller flere forhandlingsparter.

Lønforhold

Præster der sidder i en kirke

Din løn afhænger af, om du er ansat som tjenestemand eller efter overenskomsten på enten nyt eller gammelt lønsystem. Her kan du læse mere om de forskellige ordninger.

Arbejdsmiljø

To præster der smiler

Præsteforeningen har fokus på trivsel og et velfungerende arbejdsmiljø for alle medlemmer. Særligt det psykiske arbejdsmiljø har foreningens bevågenhed.

Ansættelsesforhold

Præst smiler ved låget til kirkegård

Her har vi samlet information om alt, der handler om ansættelsesforhold: Barsel, ferie, fridage, seniorliv, opsigelse, kørsel, tjenestedragt – og meget mere.

Vi har samlet svarene på en lang række hyppige spørgsmål. Gå på opdagelse og se, om du nemt kan finde svar på det, du er i tvivl om.

Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller sekretariatet …

… hvis du bliver indkaldt til sygfraværssamtale.

… hvis du kommer ud i en konflikt på dit arbejde.

… hvis du får ansættelsesretlige problemer, hvor du bliver indkaldt til tjenestelig samtaler.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til sekretariatet eller ringe mandag til fredag kl. 10.00 – 15.00.

Telefon: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk