Jobsøgning

Ledigheden blandt Præsteforeningens medlemmer er heldigvis lav. Men står du uden job, er vi klar med hjælp og rådgivning.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til stillinger som sogne-, funktions- og institutionspræster stiles til Kirkeministeriet og sendes til biskoppen i det stift, hvor stillingen er opslået. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Ansøgninger om konstitution i barselsvikariater eller i andre vikariater af under et års varighed stiles til biskoppen i det stift, hvor stillingen er opslået, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Ansøgninger til stillinger som provst, domprovst eller værnsprovst stiles til Dronningen og indsendes til Kirkeministeriet, der skal have ansøgningen senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dit navn, bopæl, personnummer, telefonnummer samt eksamen (karakter) og eventuelle tidligere embeder. Har du ikke tidligere har været i embede, skal du vedlægge bekræftet afskrift af eksamensbevis, attest fra Pastoralseminariet.

Det er ikke en betingelse for at søge stilling, at undervisningen er afsluttet, men attesten fra Pastoralseminariet er en betingelse for at blive ordineret.

Ved indsendelse af ansøgning bedes det anført, om du ønsker ansøgningen retur. I modsat fald tilintetgøres ansøgningen med bilag en måned efter stillingens besættelse.

Ansøgere kan hente god vejledning i pjecen “Vejledning vedrørende Præsteansættelse”.

Det er kutyme at rette personlig henvendelse til biskoppen i det stift, hvor du søger stilling.

Akademikernes A-kasse

Præsteforeningen er en fagforening uden egen A-kasse. De fleste af vores medlemmer er også medlemmer af Akademikernes A-kasse, som vi samarbejder med.

Værd at vide før ansættelse som præst eller provst

Præsteforeningen har i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet en guide til dig, der vil søge embede.

Vejledning vedrørende Præsteansættelse (PDF)

Opdateret februar 2021

Tjekliste når du søger embede

Præsteforeningen har udarbejdet en tjekliste med oplysning om forskellige forhold, du skal være opmærksom på, når du søger embede som præst. Er du allerede præst, skal du være særlig opmærksom på dine lønforhold.

https://praesteforening.dk/raadgivning/tjekliste/

Gode råd til ansøgere

I forbindelse med Præsteforeningens møder for ledige har forskellige biskopper og provster givet en række gode råd til ansøgere til præstestillinger. Nogle af dem er gengivet her.

 • Kontakt menighedsrådsformanden.
 • Kontakt altid biskoppen første gang, du søger embede i stiftet.
 • Kontakt altid provsten, når du søger embede.
 • Kontakt tillidsrepræsentanten og spørg om embedet.
 • Kontakt den afgående præst og hør om embedet.
 • Kontakt eventuelt kollega/kolleger.
 • Undersøg pastoratet: Er der skole, plejehjem og hospital, hvem bor i sognet, hvordan er det kirkelige liv osv.
 • Overvej opsætning af ansøgningen, giv gerne en bred margen til læsernes bemærkninger.
 • Læs ansøgningen grundigt igennem. Få gerne en anden til at læse ansøgningen igennem for fejl.
 • Begrund hvorfor du søger lige det embede. Undgå formuleringer som ”det er lige mig”.
 • Læs embedsbeskrivelsen grundigt, nævnes fx børnegudstjenester eller studiekreds, skal du forholde dig til det.
 • Overvej, hvilke kvalifikationer du kan indfri, og skriv det.
 • Giv udtryk for engagement.
 • Ansøgningen må ikke ”lugte” af genbrug.
 • Skriv ikke en lang ansøgning, men en kort og præcis (max. 2 sider).
 • Opdel ansøgning i punkter, undgå at oplysninger og informationer flyder sammen.
 • Husk at både biskop, provst og menighedsråd læser ansøgningen.
 • Overvej, hvordan du har tænkt, embedet skal forvaltes.
 • Skriv hvad dit kirkelige/teologiske omdrejningspunkt er, og vær præcis.
 • Forklar en eventuel lang studietid (fx børn eller arbejde).
 • Forklar, hvad en eventuel ledighedsperiode er brugt til – vend det til noget positivt.
 • Nævn erfaringer såsom ansættelse i plejesektor, kirkelig erfaring/arbejde.

Tre til møde som smiler