Præsten som leder

Præsten har som embedsindehaver en særlig rolle i forhold til menighedsrådet, de ansatte og sognet.

Præsten er født medlem af menighedsrådet og samvirker med menighedsrådet om det kirkelige liv i sognet.  Præsten har som menighedsrådsmedlem en arbejdsgiverfunktion i forhold til kirkefunktionærerne.

I forhold til kirkelige handlinger, kirkebog, gudstjenester m.v. har præsten instruktionsbeføjelse.

Endelig kan præsten vælges som daglig leder / kontaktperson.

Det er vigtigt, at du som præst sætter dig ind i de ledelsesmæssige opgaver. Derfor har vi her samlet regler, artikler m.v. om disse aspekter ved præsteembedet.

Præsten som menighedsrådsmedlem

Præsten er, som født medlem af menighedsrådet, fuldgyldigt medlem af rådet. Det fremgår af lov om menighedsråd § 2.

Præsten skal derfor indkaldes til alle menighedsrådsmøder. Præsten deltager og medvirker i drøftelserne og beslutningerne på lige fod med de valgte læge medlemmer.

Forudsætningen om, at menighedsrådet er sammensat af læge og gejstlige repræsentanter, understreger vigtigheden af, at præsten er opmærksom på sin særlige funktion som teologisk sagkyndig i samvirket med menighedsrådet. Dette er nøje beskrevet under samvirke i bemærkningerne til lov om menighedsråd (PDF).

Præsten som arbejdsgiver

Som medlem af menighedsrådet har præsten en arbejdsgiverfunktion i forhold til kirkefunktionærerne.
For så vidt angår kirkelige handlinger, gudstjenester, kirkebogsføring med videre har præsten instruktionsbeføjelse, jf. lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 18 Stk. 2. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger skal de anvisninger, som gives af præsten, efterkommes.

Læs mere her i et notat fra Kirkeministeriet (PDF)

Præsten som daglig leder

Det har siden december 2008 været muligt at vælge præsten som daglig leder / kontaktperson jf. lov om menighedsråd § 10.

Præster, som vælges til funktionen, kan enten varetage funktionen alene eller dele den med et valgt medlem af menighedsrådet. Præsten honoreres for funktionen. Aftale om det pensionsgivende funktionstillæg indgås mellem biskoppen og Præsteforeningen.

Kirkekassen betaler tillægget til stiftet. Præsten får funktionstillægget med sin løn.

Cirkulæret om honorering af præsten som er valgt som daglig leder/kontaktperson

Ny daglig leder/kontaktperson?

Er du blevet valgt til funktionen som daglig leder eller kontaktperson, skal du rette henvendelse til Præsteforeningen, som herefter vil sørge for, at du får et tillæg for funktionen.

Læs mere

Cirkulære
Læs cirkulæret om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder.

Bemærkninger til L 160
Læs bemærkningerne til lovforslaget om muligheden for at vælge præsten som daglig leder (PDF).

Bemærkninger til lovforslag om samvirke
Læs bemærkningerne til lovforslag om samvirket mellem menighedsråd og præst (PDF).

Samvirke, uddrag af bogen ”tilsyn i folkekirken”
Læs uddrag af bogen ”tilsyn i folkekirken” (PDF).

Samvirke 2021
Læs Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråds fællesskrivelse fra 2021 til alle menighedsråd (PDF).

Samvirke 2016
Læs Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråds fællesskrivelse fra 2016 til alle menighedsråd (PDF).

Samarbejde i folkekirken
Læs Kirkeministeriets udgivelse (PDF).

Personalepolitik for præster i folkekirken
Læs udgivelsen fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke (PDF).

Præsten som leder / kontaktperson
Her kan du læse en artikel om præsten som leder – skrevet af tidligere afdelingschef kirkeministeriet Stefen Brunes. (PDF).

Kirkeministeriets afgørelse om “Præsten som leder”
Her kan du læse kirkeministeriets afgørelse om “Præsten som leder”.

Præsten som provst – provsten som præst
Her kan du læse provst Grete Wigh-Poulsens studieorlovsprojekt om forventninger, forandring og fremtid for provsteembedet