Hovedbestyrelsens udvalg og politikker

Hovedbestyrelsen har nedsat en række udvalg, som du kan læse om her på siden:

Lønudvalg
Tjenesteboligudvalg
Arbejdsmiljøudvalg
Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg
Kommunikationsudvalg

Hovedbestyrelsens arbejdsplan

Du kan læse mere om udvalgene i Hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2018/19 (PDF).

Lønudvalg

Medlemmer: Christen Staghøj Sinding (formand), Per Bucholdt Andreasen, Jens Peder Baggesgaard og Esper Silkjær.

Præsteforeningens lønpolitiske prioriteringer:
 • En bedre og mere rimelig dimensionering af præstebevillingen.
 • En ordentlig og fyldestgørende information om, hvilke lønmidler, der er til lokal forhandling, og hvad grundlaget for beregningen er.
 • Mulighederne i det nuværende lønsystem for præster skal udnyttes efter hensigten.
 • Hovedbestyrelsen tager udgangspunkt i de lønpolitiske sigtelinjer, der var tilslutning til på sidste års repræsentantskabsmøde. Den lokale løndannelse skal reelt være en integreret del af og bidrage til den samlede løndannelse og regelmæssige lønudvikling for alle præster.
 • Særligt fokus på overenskomstansattes lønudvikling skal sikre, at tillægsdannelsen for OA-præster giver en samlet lønudvikling svarende til tjenestemandsansatte.
 • Der skal snarest igen gang i forhandlingerne med Kirkeministeriet om den fælles lønpolitik.

Biskoppernes lønforhold
 • Forhøjelse af tillæg, så biskoppernes lønniveau bliver mere i overensstemmelse med sammenlignelige chef-grupper i det offentlige

Provsternes lønforhold
 • En ny lønform for provster, så alle provster aflønnes med udgangspunkt i et niveau, der svarer til LR 37. Målet er, at provsternes lønniveau bliver mere i overensstemmelse med sammenlignelige chef-grupper i det offentlige

Emeriti
 • Emeriti skal sikres en honorering for deres arbejde svarende til overenskomstmæssig løn.
 • Ansættelse af emeriti skal i alle tilfælde ske i henhold til gældende regler for opslag og besættelse af præstestillinger i folkekirken.

Præster i kirke

Tjenesteboligudvalg

Medlemmer: Signe Høg (formand), Niels Vincens Grunnet, Christen Staghøj Sinding og Esper Silkjær.

Hovedbestyrelsens arbejdsplan vedrørende boligen:
 • Præsternes tjenesteboligpligt er et gennemgribende område, da det både berører præstens arbejdsliv og privatliv. Hvad det indebærer at bo i tjenestebolig både for den enkelte præst, og hvilken betydning det har for folkekirken som sådan, er et væsentligt tema for Præsteforeningens hovedbestyrelse. Da der i de senere år er kommet mange flere præstestillinger uden embedsbolig, er Præsteforeningen interesseret i at følge denne udvikling nøje. Fundamentet for hovedbestyrelsens boligpolitik er den lovgivne bestemmelse (§ 18 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.), at der til stillingen som tjenestemandsansat sognepræst er knyttet en tjenestebolig. Det er arbejdsgiver, hvilket vil sige Kirkeministeriet, der afgør, hvorvidt det skønnes nødvendigt for varetagelsen af præsteembedet.
 • Til en embedsbolig hører et tjenstligt kontor, da det er omdrejningspunktet for præstens funktioner i tjenesteboligen og udgør i den henseende en afgørende præmis for boligpligten. Derfor vil hovedbestyrelsen arbejde for, at alle tjenesteboliger skal etableres med et tjenstligt kontor.
 • Vi ønsker at vedligeholde, udbygge og implementere relevante vejledninger om tjenesteboligerne i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Allerede eksisterende vejledninger vedr. tjenesteboligen bør være kendte og anvendte i alle provstier og sogne (herunder vejledning om skimmelsvamp). Der skal følges op på problematikken omkring radon.
 • Embedsboligernes energimæssige stand har Præsteforeningen fokus på. Vi arbejder på at få løftet boligerne op i en tidssvarende energimæssig stand, gerne i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og provsterne. Der skal desuden være rimelige ordninger for betaling af forbrug i tjenesteboliger.
 • Med hensyn til embeder uden tjenesteboliger vil hovedbestyrelsen arbejde for, at der stilles separate kontorer til rådighed, hvad enten det drejer sig om fastansættelse eller vikariater. Alle bør sikres ordentlige kontorforhold. Det er i Præsteforeningens interesse, at der fastholdes embeder uden boligpligt også.
 • Boligudvalget arbejder ihærdigt på at udforme en ny boligpolitik baseret på disse grundsten og vil i løbet af foråret 2019 inddrage medlemmerne i vore overvejelser og en debat om kursen.

Præstebolig

Arbejdsmiljøudvalg

Medlemmer: Jens Christian Bach Iversen (formand), Signe Høg, Jens Peder Baggesgaard og Jørgen Degn Bjerrum.

Hovedbestyrelsens arbejdsplan for arbejdsmiljøet:
 • Konsekvent inddragelse af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) ved mobning og konflikt på de folkekirkelige arbejdspladser, sådan at problemerne håndteres af en kompetent aktør, der besidder psykologisk-faglige kompetencer og indsigt i folkekirken. Provstier og menighedsråd skal derfor også gøres langt bedre opmærksom på FAR’s muligheder for at bidrage til arbejdsmiljøet i folkekirken.
 • Udbredelse af materialet, udarbejdet af Præsteforeningen og Provsteforeningen efteråret 2017, til den obligatoriske årlige arbejdsmiljødrøftelse i provstierne om mobningsundersøgelsens resultater og relationen præst-provst.
 • Iværksættelse af ”Den gode kollega 2.0” i samarbejde med Provsteforeningen og konsulenthuset Etikos: Et dialogværktøj til at styrke den kollegiale kultur mellem præster og relationen præst-provst og dermed forebygge mobning.
 • Udnyttelse af den pågående evaluering af APV til at sikre tillid til systemet hos alle involverede. Det forudsætter en klar vejledning for hele processen, blandt andet om hvem, der læser hvad, og hvem, der har ansvar for hvad.
 • Deltagelse i styregruppen bag 3-årigt paraplyprojekt om præsters psykiske arbejdsmiljø. Her skal blandt andet afprøves forskellige metoder og tilgange til at imødegå udfordringer knyttet til præstearbejdet.
 • Deltagelse i arbejdsgruppe under Kirkeministeriet med henblik på en redigering og relancering af Kirkeministeriets personalepolitik for folkekirkens præster.
 • Udarbejdelse af vejledning til de obligatoriske trivselsundersøgelser med henblik på løbende afdækning af problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
 • Udarbejdelse af vejleding til sikker kontorindretning for præster.
 • Præsteforeningen ønsker, at der bliver sat fokus på provsternes psykiske arbejdsmiljø: Stress, balancen mellem provstedelen og præstedelen i embedet, APV for provster m.v.

Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Medlemmer: Niels Grunnet (formand), Ole Bjerglund Thomsen, Signe Høg og Jørgen Degn Bjerrum.

Hovedbestyrelsens arbejdsplan for uddannelse og efteruddannelse:
 • Hovedvejen til præstembedet er den forskningsbaseret kandidateksamen på vores universiteter. Foreningen vil være i løbende dialog med Københavns og Aarhus universiteter om indholdet af teologistudiet. Hovedbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at der er et godt og tæt samarbejde mellem universiteterne, efteruddannelsen og folkekirken og fortsat styrke kontakten til de teologistuderende og introducere dem til Præsteforeningen.
 • Vi vil arbejde for, at de økonomiske rammer og muligheder for frihed under efteruddannelse bliver forbedret og bliver så ensartede som muligt for præsterne i landets stifter. Vi vil understøtte, at der gives teologistuderende mulighed for, i samarbejde med FUV og stifterne, at lave pilotprojekter i folkekirken, herunder mulighed for praksisstudier. Vi ser frem til at støtte op om præsternes nye pastoraluddannelse Ny Præst med større vægtlægning på praksis og introduktion til embedet.
 • Hovedbestyrelsen ønsker efteruddannelse såvel lokalt som nationalt. Vi støtter, at efteruddannelse også iværksættes lokalt i provstier og stifter. Men vi anser naturligt FUV for at være den nationale garant for efteruddannelse af bedste kvalitet, og at FUV derfor i videst muligt omfang benyttes i efteruddannelsesregi.
 • Hovedbestyrelsen ser gerne i fremtiden større fleksibilitet på studieorlovsområdet. Man kunne eksempelvis forestille sig, at man som præst hvert år sparede én uge op til brug til fri efteruddannelse.
 • Alle præster udøver såvel teologisk som administrativ ledelse. Derfor finder vi det naturligt, at ledelsesdelen nu er blevet en del af den pastorale uddannelse i Ny Præst. Dette bør suppleres af en ledelsesuddannelse af præster, der ønsker yderligere kompetencer inden for dette område.

Studerende

Kommunikationsudvalg

Medlemmer: Ole Bjerglund Thomsen (formand), Per Bucholdt Andreasen, Jørgen Degn Bjerrum og Niels Vincens Grunnet.

Hovedbestyrelsens arbejdsplan for kommunikation:
 • Præsteforeningen arbejder for en god og tæt kommunikation med medlemmerne gennem Præsteforeningens Blad, hjemmesiden, Facebook og gennem det personlige møde ved medlemsmøder, konferencer og inddragelse af eksempelvis fokusgrupper. Præsteforeningens platforme skal løbende udvikles, og det skal sikres, at der er et ensartet visuelt udtryk.
 • Målet er eksternt at sikre foreningens stemme i spørgsmål af strategisk vigtighed for foreningen, og målet er internt at gøre foreningens arbejde og holdninger kendte og sikre nærheden mellem foreningen og medlemmer. Kommunikationen skal styrke medlemmernes faglige identitet og inspirere dem til deres fortsatte teologiske og pastorale udvikling.
 • Aktuelt ønsker Præsteforeningens hovedbestyrelse at styrke synligheden af den samfundsmæssige værdi af præsters arbejde: Hvad bidrager præster med på et værdimæssigt plan? Hvad betyder præstens rolle ind i menneskers liv, i lokalsamfund, kultur, åndsliv, dannelse og tradition? Den gode historie skal fortælles. Dette samfundsbidrag kan og skal også bruges som løftestang i argumentationen for, at præster skal have en bedre løn.
 • Som et led synliggørelsen af præsters samfundsbidrag arbejder Præsteforeningen på at inspirere præster til selv at tage til orde og skabe synlighed gennem medieindlæg. I mødet med medlemmerne og gennem foreningens egne medier gives idéer til, hvilke vinkler præsten har på spørgsmål om liv og eksistens, som kan have offentlighedens interesse.