Tjenestedragt

Folkekirkens præster har pligt til at bære tjenestedragt

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger har præsten pligt til at bære tjenestedragt, undtagen når præsten er iført messeklæder. Hertil skal præsten indhente tilladelse fra biskoppen med samtykke fra menighedsrådet.

Tjenestedragtens udseende er fastlagt i en aftale mellem Kirkeministeriet og Præsteforeningen.

Tjenestedragten stilles til rådighed for præsten

Bestilling af en tjenestedragt sker ved at præsten retter henvendelse til stiftsøvrigheden, der udsteder en skriftlig tilladelse til anskaffelsen og betaler tjenestedragten. Tjenestedragten leveres med følgeseddel i to eksemplarer. Den ene følgeseddel beholder præsten. Den anden følgeseddel underskriver præsten og returnerer til leverandøren, når tjenestedragten er modtaget og fundet fuldt tilfredsstillende.

Leverandøren yder en 2-årig garanti omfattende vederlagsfri afhjælpning af eventuelle fejl og mangler.

Vedligeholdelse og forsikring

Kirkekassen afholder udgiften til vedligeholdelse af tjenestedragten inden for brugsterminen. Herunder hører rens, vask og pibning.

Tjenestedragten er i brugsterminen omfattet af folkekirkens selvforsikringsordning. Det påhviler altså ikke præsten at holde dragten forsikret mod tyveri og brand og skader.

Vejledning i den bedste måde at vedligeholde præstekjolen på finder du til højre her på siden. Vejledningen er udarbejdet af Lone Dehn Bang, særlig fagkonsulent for Kirkeministeriets udvalg for udbud af præstekjoler.

Brugsterminen

Tjenestedragten er inden for brugsterminen folkekirkens ejendom.

Brugsterminen for en tjenestedragt er sædvanligvis for tjenestemandsansatte præster 8 år.

For tjenestedragter til præster på Færøerne er brugsterminen 7 år.

For døvepræster og præster for hørehæmmede er brugsterminen 6 år.

For præster, der er førstegangsansat efter den 1. juli 1996, er brugsterminen for de 2 første tjenestedragter 16 år, således at den anden dragt kan stilles til rådighed efter en ansættelsesperiode på mindst 4 år. Der kan således bestilles sommertjenestedragt efter 4 års tjeneste.

Ejerforhold

Tjenestedragten tilhører folkekirken, indtil brugsterminen er udløbet.

Hvis præsten afgår fra tjenesten inden udløbet af brugsterminen, skal tjenestedragten afleveres til stiftsøvrigheden.

Overenskomstansatte

Ansættelsesperioder som overenskomstansat sognepræst medregnes kun fuldt ud i brugsterminen, hvis beskæftigelsesgraden er 50% eller derudover.

Ansættelsesperioder med en lavere beskæftigelsesgrad medregnes halvt.

Tjenestefrihedsperioder

Tjenestefrihedsperioder uden løn medregnes ikke i brugsterminen.

Læs mere

Aftale om tjenestedragt
Aftale om tjenestedragt mellem Kirkeministeriet og Præsteforeningen (PDF)

Cirkulære om tjenestedragt
Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster (PDF)

Vedligehold af tjenestedragt
Råd og vejledning til vedligehold af tjenestedragten (PDF)

Tjenestedragt