Kørsel og tjenesterejser

Kørselsgodtgørelse

Tjenstlig kørsel

Som tjenstlig kørsel anerkendes kørsel til kirkelige handlinger, som præsten forestår til husbesøg, plejehjems- og sygehusgudstjenester og plejehjems- og sygehusbesøg.

Herudover er følgende eksempler på tjenstlig kørsel:

 • Kørsel til posthus
 • Kørsel i forbindelse med menighedsrådsærinder
 • Kørsel i forbindelse med udgivelse af kirkeblad
 • Kørsel til sammenkomst (fx begravelseskaffe) i forbindelse med kirkelig handling
 • Kørsel i forbindelse med anskaffelse af præstekjole, når anskaffelse sker i embede
 • Konventer, når de er anerkendt eller godkendt af biskop eller provst eller indeholder drøftelse af tjenstlige anliggender
 • Ordination, såfremt der er indbydelse fra stiftet
 • Lejre arrangeret for sognets indbyggere fx ældrelejre og konfirmandlejre.

Følgende er derimod ikke tjenestelig kørsel:

 • Landslejre for spejdere og FDF/FPF
 • Møde for landsdækkende organisation
 • Konventer omfattende en mindre kreds
 • Private studiegrupper.

Tilbageholdelse af udbetaling må kun finde sted for de kørsler, der ikke umiddelbart kan anerkendes.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan forelægges sekretariatet, ligesom afgørelser kan indbringes for Kirkeministeriet.

Kilometergodtgørelse

Med en skriftlig kørselsbemyndigelse er du berettiget til kilometergodtgørelse ved tjenstlig kørsel omfattet heraf.

Indberetning af kørsel sker som hovedregel ved udfyldelse af digitalt skema eller undtagelsesvist på trykt skema til godkendelse ved provst/provstisekretær.

Med henvisning til sikring af præsters tavshedspligt bør navne og specifikke adresser ikke indberettes.

Satser for kilometergodtgørelse pr. 1. januar 2024

• Indtil 20.000 km i et finansår 379 øre pr. km.
• Udover 20.000 km i et finansår 223 øre pr. km.

For knallerter og cykler ydes der godtgørelse med 62 øre pr. km.

Satser for kilometergodtgørelse pr. 1. januar 2023

• Indtil 20.000 km i et finansår 373 øre pr. km.
• Udover 20.000 km i et finansår 219 øre pr. km.

For knallerter og cykler ydes der godtgørelse med 61 øre pr. km.

Sognepræster uden bopælspligt

For sognepræster uden bopælspligt, overenskomstansatte præster, vikarer etc. dækker kørselsgodtgørelsen ikke kørsel fra hjemmet til arbejdspladsen (sognegrænsen). I stedet er der med de nuværende skatteregler mulighed for befordringsfradrag for kørsel over 24 km dagligt.

Beskatning af kørselsgodtgørelse

Kørsel mellem arbejdspladser er altid skattefri.

For kørsel mellem præstebolig og arbejdspladser gælder følgende regler:

 • Kørsel til og fra kirken og andre faste tjenestesteder som fx kirkegård, sygehus og plejehjem er skattepligtig, når der er kørt mere end 60 arbejdsdage til eller fra samme tjenestested inden for de seneste 12 måneder.
 • Tjenstlig kørsel i øvrigt er skattefri, medmindre præsten har kørt mere end 60 arbejdsdage til eller fra samme sted inden for de seneste 12 måneder, eksempelvis til posthuset.

Beskatning af rådighedskørsel

Rådighedskørsel er skattefri medmindre præsten har kørt mere end 60 arbejdsdage til eller fra samme arbejdssted inden for de seneste 12 måneder. Det kan fx være tilfældet ved rådighedsturnus på hospitaler, plejehjem eller arresthus.

Med hensyn til optællingen af de 60 dage inden for de seneste 12 måneder gælder det, at når der er forløbet mindst 60 på hinanden følgende arbejdsdage, siden præsten sidst har været på et arbejdssted, nulstilles optællingen for det pågældende arbejdssted. Friweekender, feriedage, sygedage med videre medregnes ikke, men afbryder heller ikke perioden.

Pernille Leding, sekretariatet

Tjenesterejser

Ved tjenesterejser under 24 timer refunderes rimelige merudgifter til måltider og lignende mod dokumentation.

Ved tjenesterejser over 24 timer med overnatning ydes der normalt time- og dagpenge efter følgende satser (ureducerede satser for ophold i Danmark, 2024):

 • Dagpenge 494,00 kr. (Staten) 574,00 kr. (Skat maxsats)
 • Timepenge 20,58 kr. (Staten) 23,92 kr. (Skat maxsats)
 • Udokumenteret nattillæg 246,00 kr.

Hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene med 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for aftensmad. Udlæg til overnatning på hotel refunderes mod dokumentation. Der udbetales udokumenteret nattillæg ved privat overnatning. Godtgørelserne er ikke skattepligtige.