Danmarks gejstlige Brandsocietet

Danmarks gejstlige Brandsocietet er præsternes egen forsikringsforbindelse, som i en lang årrække har virket gennem en samarbejdsaftale med forsikringsselskabet Tryg. Hovedparten af danske præster og deres efterlevende ægtefæller har deres private forsikringer løbende i Tryg, efter at Brandsocietet opløstes som forsikringsvirksomhed i 1970.

Brandsocietetet udøver agenturvirksomhed, og det er i vedtægterne fastslået, at formålet dels er at forvalte den formue, der blev frigjort ved ophævelsen i 1970 af societet som forsikringsselskab, dels at videreføre forsikringstagernes interesser over for Tryg.

Præsteforeningens Dispositionsfond modtager en meget væsentlig del af de midler, der tilvejebringes af Brandsocietet gennem agenturvirksomhed og formueforvaltning, hvorved der bliver mulighed for at støtte medlemmernes fælles interesser og holde medlemskontingentet nede.

Aftalen omfatter Præsteforeningens medlemmer og indebærer, at der ydes rabat på private skadesforsikringer, som fx:

 • Familieforsikring (indbo, ansvar mv.)
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Villaforsikring
 • Fritidshusforsikring (inkl. indbo)
 • Hundeansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring

Aftalen omfatter desuden kapitalpension for Præsteforeningens medlemmer samt ægtefæller og samlevere. Aftalen giver mulighed for oprettelse af fordelsagtige private pensionsordninger, herunder kapitalpension i Tryg Pension.

Kapitalpensionen er velegnet til at imødegå eventuelle økonomiske problemer, der opstår ved flytning fra tjenestebolig i tilfælde af såvel dødsfald, uarbejdsdygtighed samt ved alderspensionering. Den frivillige aftale har blandt andet følgende fordele:

 • Lave administrationsomkostninger
 • En kontorente, der er blandt markedets højeste
 • Fordelagtige forsikringsdækninger.

Du kan kontakte Tryg på telefon 44 20 25 25.

Læs mere

Årsregnskab 2021
Se årsregnskab 2021 for Danmarks gejstlige Brandsocietet (PDF).

Vedtægter
Se vedtægter for Danmarks gejstlige Brandsocietet nederst på siden.

Bestyrelsen

Pernille Vigsø Bagge (formand)
Per Bucholdt Andreasen
Peter Fischer-Møller
Eva Tøjner Götke
Lars Qvistgaard (direktør)
Signe Ettrup (sekretær)

Vedtægter

Agenturvirksomheden Danmarks gejstlige Brandsocietet

I. Almindelige bestemmelser

§1. Danmarks gejstlige Brandsocietet har hjemsted i København.

§2. Societetets formål er, at varetage forsikringstagernes interesser overfor den af bestyrelsen valgte samarbejdspart, og i forbindelse hermed at drive virksomhed som forsikringsagentur.
Agenturet omfatter medlemmer af Den danske Præsteforening.

II. Societets styrelse

§3. Societetets anliggender varetages af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

§4. Repræsentantskabet, der danner societetets generalforsamling, består af bestyrelsen og de stemmeberettigede på repræsentantmødet for Den danske Præsteforening.

§5. Repræsentantskabet samles ordinært hvert år samtidig med Præsteforeningens ordinære repræsentantmøde. Indkaldelse til ordinær generalforsamling med foreløbig dagsorden sker samtidig med indkaldelsen til Den danske Præsteforenings ordinære repræsentantmøde.
Forslag, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være Brandsocietetet i hænde senest 1. marts.

§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Beretning og regnskab
 • Forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlem
 • Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 skal være statsautoriseret
 • Eventuelt

§7. Beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. Forandring af selskabets vedtægter kræver dog vedtagelse med 2/3 af samtlige repræsentanters stemmer, jfr. dog § 14.

De på repræsentantmødet stemmeberettigede kan kun udøve deres stemmeret ved personlig fremmøde og ikke ved fuldmagt.

§8. Direktøren og en eventuel direktion har ret til at overvære repræsentantskabets forhandlinger uden stemmeret og til at tage ordet under forhandlingerne.

§9. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Præsteforeningens formand er født medlem af bestyrelsen og formand for denne. Her ud over vælger repræsentantskabet 3 bestyrelsesmedlemmer blandt societetets forsikringstagere efter indstilling fra bestyrelsen.

Valget gælder for 3 år. Hvert år vælges 1 bestyrelsesmedlem. De afgåede kan genvælges.

Afgår et bestyrelsesmedlem i perioden afholdes suppleringsvalg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af societetets anliggender og skal i det hele påse, at societetets tarv befordres.

Stk. 2. Societetets virksomhed udøves af direktøren.

Stk. 3. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§ 11. Forsikringstagerne hæfter ikke for societetets forpligtelser og betaler intet kontingent. Societetets indtægter fremkommer dels fra forvaltning af societetets formue dels fra provisionsindtægter ved agenturvirksomheden.

§ 12. Societetet har en grundkapital på minimum 100.000 kr.

III. Regnskabet

§ 13. Societetets årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for ikke erhvervsdrivende fonde og foreninger og i overensstemmelse med lovgivningen m.v.
Societetets regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor.
Revisoren fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor.
Societetets årsregnskab løber fra 1. januar til 31. december.

IV. Andre bestemmelser

§ 14. Beslutning om societets opløsning kan kun træffes, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer af repræsentantskabet stemmer derfor. Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne, så kan 2/3 af de mødte beslutte, at et nyt møde sammenkaldes med 14 dages varsel inden 3 måneder, og beslutning om opløsning kan da vedtages, når 2/3 af de mødte stemmer derfor.

§ 15. Foretages der forandring i vedtægterne, skal dette bekendtgøres på Præsteforeningens hjemmeside.
Vedtages opløsning af societetet, indgår societetets formue i et fond, hvis midler stilles til rådighed for Den danske Præsteforening med henblik på løsning af særlige opgaver for præstestanden.

§ 16. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2013.
Vedtægterne træder i kraft den 1. juni 2013.