Skat

Skat – vejledning til årsopgørelsen 2023

Nedenstående er hovedsageligt vejledning angående de skattemæssige forhold, der kan være af særlig interesse for præsten som lønmodtager. Vejledningen er på den baggrund ufuldstændig og foreningen skal henvise til www.skat.dk for yderligere vejledning.

Personlig indkomst

Rubrik 11

Lønindkomst
Udover den almindelige lønindkomst angives som A-indkomst under dette punkt de godtgørelser og tilskud, der ydes efter faste satser, f.eks. varmetilskud (indtil 31. marts 2023 kr. 162 pr. m2. Fra 1. april 2023 kr. 180 pr. m2). Refunderer menighedsrådet en forholdsmæssig del af de dokumenterede udgifter, er refusionen ikke skattepligtig.

Fri telefon

Værdien af fri telefon svarende til kr. 3.100 bliver indberettet af arbejdsgiver og fremgår af rubrik 11. Hvis begge ægtefæller er omfattet, reduceres den skattepligtige værdi med 25%. Telefongodtgørelse beskattes fortsat som lønindkomst under rubrik 11. Telefongodtgørelse beskattes fortsat som lønindkomst under rubrik 11.

Rubrik 20

Legater
Legater, givet som støtte til gennemførelse af uddannelse eller økonomisk støtte i almindelighed, er som udgangspunkt skattepligtige og medregnes i den personlige indkomst under rubrik 20. Legater til studierejser er skattefrie i det omfang legatet dækker udgifter til rejse og udgifter i forbindelse med studierejsen, herunder sædvanlige rejseudgifter, ophold og eventuel kursusudgift. Det gælder dog kun i det omfang, at legatet ikke overstiger følgende satser i 2023: Kost og småfornødenheder: 555 kr. pr. døgn. Logi: 238 kr. pr. døgn.

Ligningsmæssige fradrag

Rubrik 50

Fagligt kontingent
Der er fradrag for kontingent til fagforening. Dog kan fradraget ikke overstige kr. 6.000 uanset om du har betalt mere. Præsteforeningen har indberettet beløbet til skattemyndighederne. (fradragsgrænsen forhøjes til 7.000 kr. i 2024).

Rubrik 51

Befordring

Præster, som ikke bor i tjenestebolig, kan fratrække den daglige befordring fra bopæl til sognegrænsen med 2,23 kr. pr. km for den del af kørslen, der overstiger 24 km og indtil 120 km, og med 1,10 kr. pr. km for kørsel over 120 km. I visse udkantskommuner kan der også fratrækkes 2,23 kr. pr. km for kørsel udover 120 km. SKAT beregner dit befordringsfradrag efter reglerne om transport mellem hjem og arbejdsplads. Hvis du er uenig i SKATs beregning, skal du skrive de rigtige beløb i rubrik 51.

Rubrik 52

Arbejdsløshedsforsikring og efterløn
Der er fuldt fradrag for kontingent til A-kassen. Er man tilmeldt efterlønsordningen indbetales et selvstændigt bidrag til denne ordning i forbindelse med opkrævning til AKA-kontingentet. Dette bidrag er også fradragsberettiget. Kontingent til AKA samt bidrag til efterlønsordning er indberettet til skattemyndighederne.

Rubrik 53

Dobbelt husførelse
Vikarer som midlertidigt må have dobbelt husførelse, kan fratrække merudgifterne til kost og bolig. Det er en forudsætning for fradrag, at dobbelt husførelse skyldes arbejde og at afstanden mellem den midlertidige og den faste bopæl er så stor, at man ikke kan forventes at rejse frem og tilbage dagligt. Såfremt den midlertidige bopæl er en privat indkvartering eller lignende, kan 400 kr. pr uge fratrækkes uden dokumentation. Større fradrag kræver dokumentation. Kun gifte, samlevende eller enlige forsørgere med børn under 18 år kan fradrage udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Der kan maksimalt fradrages 31.600 kr. i 2023 under denne rubrik.
I stedet for fradrag for dobbelt husførelse kan du være berettiget til fradrag efter rejsereglerne.

Rubrik 55

Velgørenhedsgaver

Gaver til velgørende foreninger, stiftelser og institutioner kan trækkes fra i skat, hvis foreningen er godkendt af SKAT til at modtage gaver.

Du skal i 2023 ikke selv oplyse beløbet på årsopgørelsen, men kontrollere at din eventuelle donation er registreret. Det er nemlig modtageren, som skal oplyse SKAT om gaven. Du skal derfor sørge for at oplyse cpr.nr. til modtageren, når du donerer. Du kan højst få fradrag på kr. 17.700 i 2023 ved en samlet gavegivning på 17.700 kr. eller derover fordelt på en eller flere modtagere.

Der er også mulighed for at fradrage løbende ydelser (”gavebreve”) til godkendte foreninger og institutioner med almenvelgørende og almennyttige formål. Herefter kan hele det årlige bidrag op til 15% af ens samlede indkomst fradrages. Man skal dog som minimum forpligte sig for en 10-årig periode. Indberetning af fradrag foretages af den modtagende forening eller institution og fremgår af rubrik 448.

Rubrik 58

Øvrige lønmodtagerudgifter
Her fratrækkes udgifter, som er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Fradraget skal kunne dokumenteres og gives kun, hvis der er tale om en udgift, som knytter sig til det indtægtsgivende arbejde. Det er kun den del af udgifterne, som samlet overstiger kr. 6.700 der er fradragsberettigede.

Faglitteratur
Udgifter til faglitteratur er også fradragsberettiget i det omfang, indkøb er nødvendigt til stillingens varetagelse. Skattemyndighederne er restriktive i vurderingen af, hvad der er nødvendig faglitteratur. Er den fornødne faglitteratur tilgængelig på kirkekontoret anerkendes fradrag som udgangspunkt ikke, medmindre det kan godtgøres, at en så væsentlig del af arbejdet udføres i hjemmet, at en privat anskaffelse af faglitteraturen er nødvendig.

Kursusudgifter
Kursusudgifter er fradragsberettigede, når deltagelse har til formål at vedligeholde og ajourføre den uddannelse, der ligger til grund for det indtægtsgivende arbejde. Skattemyndighederne er i praksis meget restriktive, når den ansatte selv afholder udgiften for deltagelse i kurser.
Kursus med videreuddannelsesformål kan ikke fratrækkes. Giver kurset deltagerne en kompetencegivende uddannelse, vil udgiften for deltagelse derfor ikke kunne fratrækkes.

Flyttegodtgørelse
Flyttegodtgørelse beskattes ved flytning til første embede samt ved fraflytning i forbindelse med pensionering. Ved flytning under samme arbejdsgiver (Kirkeministeriet) eller ved tjenesteskift fra en statslig institution til en anden beskattes den udgiftsafhængige del af godtgørelsen ikke. Evt. supplerende flyttegodtgørelse er skattepligtig. Der kan foretages et skønsmæssigt fradrag afhængig af bohavets og husstandens størrelse. Dette gælder dog ikke ved flytning til første embede. Udgifter ved fraflytning i forbindelse med pensionering kan efter en Landsskatterets afgørelse i marts 2001 (se evt. Præsteforeningens Blad nr. 30/2001) fratrækkes under dette punkt. Udgifterne skal dokumenteres. Herudover kan foretages et skønsmæssigt fradrag afhængigt af husstanden og bohavets størrelse.

Supervision
Præsteforeningen har i november 2004 vundet en skattesag om supervision. Udgifter til supervision er i henhold til afgørelsen i denne sag fradragsberettiget, hvis supervisionen har direkte tilknytning til præstearbejdet og kan dokumenteres. Det skal dog understreges, at fradrag for supervision som udgangspunkt ofte afvises af de lokale skatteforvaltninger (se evt. Præsteforeningens Blad nr. 1-2/2005).

Læs mere

skat.dk
Find yderligere vejledning på skat.dk