Seniorliv

Seniorordninger i staten

I staten er der indgået en rammeaftale, der giver mulighed for at aftale seniorordninger både for overenskomstansatte og for tjenestemænd. Seniorordninger kan aftales med henblik på, at du bliver på arbejdspladsen, at du trækker dig gradvist tilbage, eller at du fratræder på gunstige vilkår.

Seniordage

Præster, provster og biskopper får ret til to seniordage

Bliver du 62 år i 2022, eller er du allerede 62 eller ældre, får du fra 1. april 2022 ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af din årsløn. Fra 1. januar 2023 kan du vælge i stedet for bonussen at få to seniorfridage. Ordningen erstatter ikke den gældende mulighed for at holde 12 seniordage

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 blev der aftalt en seniorbonus til alle medarbejdere, herunder præster, provster og biskopper fra og med det kalenderår, hvor man fylder 62 år. Seniorbonussen træder i kraft den 1. april 2022, men den optjenes for hele kalenderåret fra 1. januar 2022.

Bonussen er på 0,8 procent af din årsløn. Du kan, i stedet for at få bonussen udbetalt, veksle den til 2 seniorfridage. Bemærk, at du har ret til de to ekstra fridage årligt, ligesom du har ret til alternativt at få seniorbonussen udbetalt. Biskoppen kan derfor ikke pålægge dig at holde de to ekstra fridage, hvis du vil have udbetalt bonussen. Stiftet skal have besked om dit ønske om veksling til seniordage senest den 1. oktober.

Du kan først bede om at afholde de to seniordage fra den 1. januar 2023. De aftalte bestemmelser om seniorbonus har virkning fra den 1. april 2022.

Det er også muligt at få bonussen indbetalt som et ekstra pensionsbidrag.

Hvis du fratræder i løbet af året, har du ret til udbetaling af en forholdsmæssig andel af bonussen.

Aftalen om 12 seniordage gælder fortsat

Rammeaftalen om 12 seniordage gælder fortsat. Er du fyldt 62 år, giver rammeaftalen i staten mulighed for, at du og biskoppen kan indgå en senioraftale om fastholdelse. I kan aftale, at du får op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Friheden kan du afvikle som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng og som enkelttimer.  Vær opmærksom på, at du modsat aftalen om seniorbonus/2 seniorfridage, ikke har ret til at få de 12 seniordage.

Du aftaler seniordage med din provst/biskop. Det er Præsteforeningen, der indgår den endelige aftale.

Gradvis tilbagetrækning

En seniorordning om gradvis tilbagetrækning kan bestå i enten nedsat arbejdstid (deltid) eller reduceret ansvar (retræte) eller af en kombination af begge dele.

Er du medlem af efterlønsordningen, kan du evt. få delvis efterløn. Kontakt din A-kasse herom. Akademikernes A-kasse har tlf. 33 95 03 95.

Ansatte, der er født senest den 31. december 1958 har evt. mulighed for at søge om offentlig delpension efter nærmere regler som et supplement. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne herom. Udbetaling Danmark kan kontaktes på tlf. 70 12 80 82.

Deltid som seniorordning

En seniorordning med nedsat arbejdstid forudsætter:

  • at du er fyldt 60 år
  • at du har været ansat i staten i sammenlagt ti år og
  • at arbejdstiden udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.
  • Efter aftale kan du optjene pension op til niveauet i din hidtidige stilling.

Det er ikke muligt at få lønkompensation for den nedsatte arbejdstid.

Retræte som seniorordning

En retræteordning indebærer, at du får mindre ansvar, end du hidtil har haft. Retræteordningen er primært, men ikke udelukkende, tiltænkt chefer. Ordningen er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer.

Det er kun muligt at aftale en retræteordning, hvis:

  • du er fyldt 55 år
  • du efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling
  • du har været ansat på fuld tid i de seneste ti år i en stilling i staten med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling med hensyn til indhold og omfang.

Det er muligt at aftale, at du optjener pension maksimalt svarende til din hidtidige stilling.

Det er også muligt at aftale, at du får et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg. Tillægget må højst svare til forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og i retrætestillingen. Tillægget skal være aftrappet efter højst tre år, og det skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder. Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, du har opnået den gældende pensionsalder.

Der gælder særlige regler, hvis I aftaler, at du fratræder efter en periode på højst 7 år.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger
Cirkulære om aftale – Personalestyrelsen (PDF).

Senior – og fortsat på vej
Fokus på seniorer i staten – Personalestyrelsen (PDF).

Smilende medarbejder

Frivillig fratræden

Du kan indgå en aftale om frivillig fratræden som seniorordning i tilfælde af, at der er tale om nødvendige personalereduktioner, hvor det i den forbindelse er hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Kontakt sekretariatet, hvis du kommer i denne situation.

Senior- og fratrædelsesordninger
Cirkulære om aftale – Personalestyrelsen (PDF).