Seniorliv

Seniorordninger i staten

I staten er der indgået en rammeaftale, der giver mulighed for at aftale seniorordninger både for overenskomstansatte og for tjenestemænd. Se cirkulæret i linket til højre.

Fx giver rammeaftalen i staten, hvis du er fyldt 62 år, mulighed for, at der kan indgås en senioraftale om fastholdelse. I kan aftale, at du får op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Friheden kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng og som enkelttimer.

Der er tale om en mulighed – ikke en rettighed.

Du aftaler seniordage med din provst/biskop. Det er Præsteforeningen, der formelt indgår den endelige aftale med biskoppen.

Seniorbonus

Ved OK21 blev der indgået en aftale om seniorbonus på statens område. Aftalen giver medarbejdere ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af lønnen fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Det blev i den forbindelse aftalt at seniorbonussen skulle udbetaltes en gang årligt efter kalenderårets udløb, medmindre man forud herfor valgte at konvertere bonussen til to seniordage eller til pensionsbidrag.

Aftalen er med virkning fra 1. januar 2024 ændret. Reglerne er således fra 1. januar 2024:

Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes faste månedsløn. Der indbetales pensionsbidrag, svarende til den sædvanlige pensionssats for den ansatte, af seniorbonussen.

Bonussen vil blive udbetalt automatisk hver måned sammen med den faste løn. Beløbet beregnes på baggrund af den faste månedsløn og er pensionsgivende for såvel overenskomstansatte som tjenestemænd.

Det er ikke længere muligt at konvertere seniorbonussen direkte til pensionsbidrag eller betalt frihed. Dog kan det aftales, at der afholdes seniordage med lønfradrag:

Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, kan således afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år.

Ansatte har i de efterfølgende kalenderår efter det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til at afholde 2 seniordage. Man kan også vælge at indbetale ekstra pensionsbidrag mod lønfradrag

Overgangsordning for medarbejdere på nuværende ordning
Den nye seniorbonusordning træder i kraft den 1. januar 2024. Der er aftalt en række overgangsbestemmelser for ansatte, der i 2022 og 2023 har været omfattet af den gældende ordning.

Gradvis tilbagetrækning

En seniorordning om gradvis tilbagetrækning kan bestå i enten nedsat arbejdstid (deltid) eller reduceret ansvar (retræte) eller af en kombination af begge dele.

Er du medlem af efterlønsordningen, kan du evt. få delvis efterløn. Kontakt din A-kasse herom. Akademikernes A-kasse har tlf. 33 95 03 95.

Ansatte, der er født senest den 31. december 1958 har evt. mulighed for at søge om offentlig delpension efter nærmere regler som et supplement. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne herom. Udbetaling Danmark kan kontaktes på tlf. 70 12 80 82.

Deltid som seniorordning

En seniorordning med nedsat arbejdstid forudsætter:

  • at du er fyldt 60 år
  • at du har været ansat i staten i sammenlagt ti år og
  • at arbejdstiden udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.
  • Efter aftale kan du optjene pension op til niveauet i din hidtidige stilling.

Det er ikke muligt at få lønkompensation for den nedsatte arbejdstid.

Retræte som seniorordning

En retræteordning indebærer, at du får mindre ansvar, end du hidtil har haft. Retræteordningen er primært, men ikke udelukkende, tiltænkt chefer. Ordningen er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer.

Det er kun muligt at aftale en retræteordning, hvis:

  • du er fyldt 55 år
  • du efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling
  • du har været ansat på fuld tid i de seneste ti år i en stilling i staten med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling med hensyn til indhold og omfang.

Det er muligt at aftale, at du optjener pension maksimalt svarende til din hidtidige stilling.

Det er også muligt at aftale, at du får et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg. Tillægget må højst svare til forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og i retrætestillingen. Tillægget skal være aftrappet efter højst tre år, og det skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder. Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, du har opnået den gældende pensionsalder.

Der gælder særlige regler, hvis I aftaler, at du fratræder efter en periode på højst 7 år.

Læs mere

Cirkulære om aftale om seniorordninger
Cirkulære om aftale – Personalestyrelsen (PDF).

Senior – og fortsat på vej
Fokus på seniorer i staten – Personalestyrelsen (PDF).

Cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage

Smilende medarbejder

Frivillig fratræden

Du kan indgå en aftale om frivillig fratræden som seniorordning i tilfælde af, at der er tale om nødvendige personalereduktioner, hvor det i den forbindelse er hensigtsmæssigt at fremme den frivillige fratræden.

Kontakt sekretariatet, hvis du kommer i denne situation.