Nyheder

  • Alle
  • Arbejdsmiljø
  • Blogindlæg
  • Ikke-kategoriseret
  • Kirkepolitik
  • Løn og ansættelse
  • Om præster
  • Præsteforeningen

Her kan du se de tre vindere af Præsteforeningens videokonkurrence. Bedømmelsesudvalget glæder sig over bidragene til konkurrencen og takker for dem alle. De indsendte bidrag vidner alle om stort engagement og meget hjerte i præsters måde at varetage deres embede på....

Tirsdag den 28. og onsdag den 29. september holder sekretariatet lukket grundet 125 års jubilæum og repræsentantskabsmøde...

Danmarks Provsteforening har afholdt generalforsamling på Hotel Nyborg Strand, den 21. september 2021, og efter valget konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Annette B. Bennedsgaard, Horsens Provsti Næstformand: Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti Kasserer: Kirsten K. Sønderby, Aabenraa Provsti Sekretær: Betty G. Ahrenfeldt, Skive Provsti Menigt...

Kirkeministeriet oplyser, at i lyset af den seneste tids udfasning af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med corona/Covid-19, som har betydet, at der pr. 1. september 2021 ikke længere er sektorspecifikke restriktioner for folkekirken og andre trossamfund, har regeringen besluttet, at...

Præsteforeningens hovedbestyrelse har fastsat datoen for ordinært nyvalg af hovedbestyrelsen til onsdag den 24. november 2021, kl. 12. Valget afvikles i overensstemmelse med foreningens vedtægter elektronisk. Medlemmer, der ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan stemme pr. brev. Den 10. september 2021...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen har ophævet anbefalingerne om 1 meters afstand mellem personer og 2 meter, når der synges. Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer Covid-19: Forebyggelse af smittespredning kan læses her. Det betyder, at de såkaldte arealkrav også kan ophæves, herunder i folkekirken og andre trossamfund....

Hvilke personoplysninger må menighedsrådet indsamle for at arrangere en sogneaften? Må der transmitteres lyd og billeder fra en gudstjeneste eller kirkelig handling? Hvordan behandler man personfølsomme oplysninger, hvis sognegården udlånes til begravelseskaffe? Sådanne spørgsmål kan man finde svar på i en...

Både teologiuddannelsen på Aarhus og Københavns Universiteter melder om et stort optag. Ved midnat natten til i dag tirsdag fik i alt 221 besked om, at de var optaget på teologi, skriver Kirke.dk onsdag den 28. juli 2021....

Præsteforeningen og Danske Sømands- og Udlandskirker har den 30. juni 2021 underskrevet en aftale om fornyelse af overenskomsten. Aftalen indeholder blandt andet en forhøjelse af udetillægget. Endvidere er det aftalt, at overenskomstens ordlyd opdateres i løbet af perioden, at samarbejdet mellem...

Som følge af nye regler er retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret pr. 2. juli 2021. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Det indendørs forsamlingsforbud er pr. 1. juli 2021 hævet fra 100 til 250...

Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet. De væsentligste ændringer er: Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021. Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli...

- nyt initiativ skal imødegå præstemangel   Kirkeministeriet har givet tilsagn om at støtte projektet "Læs teologi og bliv præst - rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken.  Bag projektet står en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, biskopperne og...

Bogen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken”, som er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, tegner et samtidsbillede af danskernes religiøsitet og forhold til folkekirken anno 2020. Læs mere her....

Panlægger du at ansøge Akademiker fondspuljerne til efteruddannelse, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Husk at provsten skal godkende ansøgningen. Puljerne er igen er åbne den 1. juni 2021 kl. 10. Læs mere her...

På baggrund af regeringens aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne er opdateret med følgende: Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs. Ophævelse af...

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) gennemfører en anonym spørgeskemaundersøgelse om præsters psykiske arbejdsmiljø med særligt fokus på de følelsesmæssige belastninger i arbejdet. Præsteforeningen opfordrer alle præster, som får invitationsmailen, til at deltage. Ca. halvdelen af folkekirkens præster bliver inviteret. Svarfrist for undersøgelsen...

Kirkeministeriet har opdateret retningslinjer. Opdatering omhandler muligheden for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader. Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne...

Kirkeministeriet har den 6. maj 2021 indkaldt medlemmerne af Pensionskassen af 1950 til et virtuelt møde med henblik på omdannelse og nedlæggelse af Pensionskassen. Læs her Præsteforeningens skrivelse til Kirkeministeriet i den anledning....

I skrivende stund er både Akademiker-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen midlertidigt tømt for midler, men den 1. juni kl. 10 åbner puljerne igen. Læs mere her...

Der er denne gang foretaget en række ændringer, herunder: • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v. • Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm...

Præsteforeningen overgår i juni måned til opkrævning af kontingent via FarPay. Dette vil i første omgang omfatte medlemmer, der er ansat som præster og provster i folkekirken, som aktuelt betaler kontingent via månedslønnen. Omlægningen sker for både forudlønnede (tjenestemænd) og bagudlønnede...

Akademikernes medlemsorganisationer har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Af de 26 organisationer, der er tilsluttet Akademikernes forhandlingsaftale, blev resultatet samlet set, at 95,5 pct. stemte ja og 4,5 pct. stemte nej til...

I en fællesskrivelse fra folkekirkens taskforce opfodres kirkeministeren til at overveje genåbning af folkekirken. Læs skrivelsen her...

På baggrund af de senest opdateringer vedr. forsamlingsforbud, bl.a. i forbindelse med aktiviteter på plejehjem, har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Du kan se de opdaterede retningslinjer her...

PFA udbyder en række gratis live webinarer til deres kunder, som giver dig indblik i at få det bedste ud af din pensionsordning og dine muligheder. Til alle webinarer vil der være erfarne rådgivere og mulighed for at stille spørgsmål...

Præsteforeningen har aftalt nye takster  med Bispeforeningen for emeritis varetagelse af enkelttjenester. De vejledende takster er følgende: Højmesser og øvrige kirkelige handlinger: 1.900 kr. pr. gang. Efterfølgende gudstjenester med samme prædikentekst aflønnes med 600 kr. pr. gang. Præsteforeningen opfordrer stifterne til fremover...

Præsteforeningen hilser det velkomment, at der er fremsat forslag til folketingsbeslutning om ændring af dimensioneringen for optaget på teologiuddannelserne. Det er et af de områder Præsteforeningen har peget på som et af flere tiltag for at imødegå præstemangel. Forslaget er...

Lønsatserne og andre satser er opdaterede pr. 1. februar 2021. Du kan se de opdaterede satser her...

Der er nu landet en aftale, der sikrer en ansvarlig og rimelig lønudvikling for 80.000 akademikere i staten over de næste tre år. Præster kan, som andre akademikere i staten, se frem til generelle lønstigninger på 4,42% over de næste...

Akademikerne (AC) har netop indgået en ny 3-årig overenskomst med staten for 80.000 akademikere. I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. Læs mere her Billede af Lars Quistgaard af Ulrik Jantzen...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har lagt sidste hånd på Præsteforeningens livsfasepolitik. Livsfasepolitikken er drøftet med tillidsrepræsentanter og med medlemmer på tre webinarer. Læs livsfasepolitikken her...

Præsteforeningen og Kirkeministeriet har december 2020 indgået aftale om lønpolitik for præster. Aftalen vil danne grundlag for fremtidige lokale lønforhandlinger, blandt andet forhandlingerne om lønforbedringer i efteråret 2021. Hensigten med aftalen er at skabe et fælles grundlag for lokale lønforhandlinger,...

Parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksætter igen en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Indsatsen er for alle ansatte under Akademikerne i staten – og ikke kun de, der almindeligvis arbejder med digitalisering og it. Erfaringer fra...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens redegørelse for foreningens rolle i folkekirkens håndtering af coronakrisen. Læs det her (PDF)      ...

I forlængelse af nyhed fra 7. januar om den negative lønregulering på 0,25 % pr. 1. februar er det oplyst, at Danmarks Statistik efterfølgende har fundet en fejl i datagrundlaget. Reguleringen skal derfor nyberegnes og den negative regulering forventes at blive...

Gratis webinarer fra PFA ’Sådan overlever du hjemmeskoling som forælder’ og ’Mental trivsel på hjemmearbejdspladsen’ samt rabataftale hos MentorDanmark Vi ved, at tidens restriktioner påvirker vores mentale trivsel, og det kan være svært at jonglere imellem hjemmearbejde og hjemmeskole. PFA har...

PFA skriver til Præsteforeningen i en pressemeddelelse: Selvom coronapandemien stadig raser, og vi fortsat må være sammen hver for sig, så har det sidste halve år været præget af optimisme på finansmarkederne, som er kommet hurtigt tilbage efter et dramatisk forår...

Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år. 1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark. Loven betyder, at...

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt...

I lyset af, at dansk økonomi – ligesom resten af verden – har været hårdt ramt af coronakrisen, er den private lønudvikling i 3. kvartal 2020 blevet markant lavere end forventet, da OK18 blev aftalt. Akademikerne (AC) oplyser, at reguleringsordningen...

Retningslinjerne blev yderligere skærpet tidligere i dag på baggrund af nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De seneste retningslinjerne kan læses her. Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet...

Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster,...

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Præsteforeningen har efter møde den 17. december 2020 i den folkekirkelige taskforce udsendt en fælles meddelelse. Kære alle præster, ansatte og menighedsråd Smittesituationen er alvorlig, og regeringen indførte i går en række nye restriktioner. Det fremgik...

Her kan du downloade og læse provst Grete Wigh-Poulsens studieorlovsprojekt om forventninger, forandring og fremtid for provsteembedet. En afdækning af provsteembedets rolle og udvikling og ikke mindst en undersøgelse af, hvad det betyder, at det er en præst, der er provst....

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og...

Så er der hjælp fra forskerne til arbejdspladserne til at sikre coronatrivsel skriver Akademikerne i en pressemeddelelse om en ny hjemmeside om corona. ”Vores arbejdsliv er fra den ene dag til den anden blevet vendt på hovedet på grund af coronakrisen....

Medlem af Kirkeudvalget for Det Konservative Folkeparti Birgitte Bergman har i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger), stillet kirkeministeren følgende spørgsmål: Vil...

Da den tidligere formand for Provsteforeningen, provst Peter Birch, Gentofte provsti, er blevet valgt til biskop over Helsingør Stift, har Provsteforenings bestyrelsen på sit møde d.22. november 2020 har valgt Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens provsti, som ny formand.   Derudover er konstitueringen...

Præsteforeningen vil gerne indhente erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen. Foreningen har derfor udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til foreningens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. Har du ikke modtaget link til undersøgelsen fra din tillidsrepræsentant, er du velkommen til at udfylde...

FUVs rapport har udarbejdet en rapport om, hvordan folkekirken håndterede coronaperioden i foråret 2020 Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til...

Mere end 100 præster kan nu komme i LG3 fortæller Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen i forbindelse med, at der er indgået aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Akademikerne og Præsteforeningen. I forbindelse med OK18 blev der aftalt et periodeprojekt vedrørende...

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser imidlertid en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor...

Præsteforeningens medlemmer inviteres til at diskutere hovedbestyrelsens udkast til livsfasepolitik. Det sker på tre Teams-møder den 27.-28. oktober. Udkastet blev lagt på Præsteforeningens hjemmeside 28. september undervejs i årets repræsentantskabsmøde, da det er hovedbestyrelsens ønske, at medlemmerne bliver inddraget i...

Kirkeministeriet har udsendt pressemeddelelse om de nye corona-tiltag: Som meddelt af statsministeren på et pressemøde i dag betyder det stigende antal smittede med corona-virus, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene til smitteforebyggelse. Det får også betydning for folkekirken og andre...

Har du oplevet skimmelsvamp i din tjenestebolig? Præsteforeningen har brug for din hjælp, fordi foreningen indsamler erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen Skimmel er svampe, der findes overalt. De kan findes i huse i sådanne mængder, at de kan være sundhedsskadelige. Det...

Provst Peter Birch er blevet valgt som ny biskop i Helsingør Stift. Præsteforeningen ønsker tillykke med valget og ser frem til samarbejdet. Bispevalget i Helsingør Stift blev afgjort i en enkelt runde. Peter Birch fik 53 procent af stemmerne. De øvrige kandidater, Ulla Thorbjørn...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen i deres bemærkninger til ministeriets retningslinjer har ønsket, at: Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst...

Sofie Petersens afløser på posten som biskop er fundet. Det bliver provsten Paneeraq Siegstad Munk, der har fået flest stemmer foran tre konkurrenter, og dermed bliver hun den nye biskop i Grønlands Stift. Paneeraq Siegstad Munk er 43 år og kommer...

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane”...

PFA inviterer til to webinarer med temaet penisonsplanlægning. Find det webinar som passer til dig og tilmed dig hos PFA. For dig, der går på pension indenfor 3 år Det gode seniorliv kræver god planlægning af både økonomi og trivsel. På PFA’s...

Præsteforeningens Kalender 2021 er udsendt sammen med blad 26-27/2020 Vær opmærksom på, at den altid udsendes i plastikomslag. Ønsker du som medlem af Præsteforeningen yderligere eksemplarer, kan kalenderen rekvireres i sekretariatet for 50 kr. pr. stk. incl. porto. Er du ikke medlem af...

Danmarks Provsteforening afholdt generalforsamling på Hotel Milling Søpark i Maribo, tirsdag d.22.9.20. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen fremover består af 6 medlemmer, mod tidligere 5, grundet mange udvalgsopgaver. På valg var Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa og Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive, der begge...

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har skrevet en fællesskrivelse. Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med...

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar: Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt...

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Dvs. der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden...

Hvis du vil søge kompetencefonden, skal du sende din ansøgning senest tirsdag den 2. september 2020 kl. 23.59. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00. Læs mere her...

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse...

Hvad skete der i folkekirken under coronakrisen? FUV indsamler bidrag, der kan gøre folkekirken klogere på sig selv FUV er på vej med den første landsdækkende undersøgelse af, hvordan folkekirken fungerede under nedlukningen. Formålet med undersøgelsen er på nationalt plan at opsamle...

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har i sit høringssvar til Kirkeministeriet vedrørende lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken understreget, at foreningen fortsat ser den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men foreningen anerkender, at...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid....

I år har både Københavns og Aarhus universiteter været nødt til at afvise ansøgere til teologi. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag den 28. juli 2020. Det betyder ifølge avisen, at alle optagne har teologi som første prioritet. Sidste år søgte 226 teologi...

Et rekordstort antal unge har valgt at søge ind på en videregående uddannelse. Teologi har den største relative stigning på 22 pct., hvilket svarer til 50 personer, oplyser Undervisnings- og forskningsministeriet. I år har i alt 276 søgt ind på teologi. Sidste...

Hvad skete der i folkekirken i corona-perioden? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter efterlyser præsters bidrag til at gøre folkekirken klogere på sig selv. Læs mere her...

Læs her Præsteforeningens undersøgelse af tjensteboligerne baseret på tillidsrepræsentanternes undersøgelser Præsentation af boligundersøgelsen 2020 (PDF) Status på tjenesteboligerne 2016-2019 (PDF)...

Lån & Spar har besluttet at medlemskunderne i banken kan få pengene udbetalt allerede nu. Hvis du er kunde hos Lån og Spar så kontakt din rådgiver, så finder de en god og individuelt løsning, hvor du får beløbet ind på...

Kirkeministeriet har torsdag den 11. juni 2020 udskrevet valg til valget af en ny biskop i Helsingør Stift. Afstemningen indledes 22. september, og hvis en af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmer, kan valget være afgjort allerede den...

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav Folkekirken får derfor nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv....

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.   Læs bekendtgørelsen her...

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter...

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere,...

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser. Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere...

Danmark er ved at åbne op igen efter den største sundhedskrise i nyere tid. Nu står vi foran en økonomisk krise, som ingen kender omfanget af. Krisepakker, konkurser og restriktioner er fulgt i kølvandet på nedlukningen, og det er endnu...

Kirkerne må genåbne den 18. maj 2020. Mange præster efterlyser i den anledning retningslinjer. Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen sidder med til de sektorbaserede dialogmøder med folkekirkens øvrige parter og forstår godt utålmodigheden. "Det er vigtig, at retningslinjerne for en ansvarlig...

Præsteforeningen har deltaget i den arbejdsproces, som Kirkeministeriet har indbudt til med henblik på sektordialogen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken. Udover Præsteforeningen har de øvrige kirkelige faglige organisationer med repræsentanter for biskopperne,...