Omsorgsdage og børns sygdom

Omsorgsdage

Præster og andre offentligt ansatte har i henhold til barselsaftalen ret til at holde omsorgsdage.

Omsorgsdage er dage, hvor du kan holde fri med løn for at være sammen med dit barn.

Omsorgsdagene aftales med provsten, og præstens ønske om placering af omsorgsdag skal så vidt muligt imødekommes. Antallet og afvikling af omsorgsdage afhænger af følgende:

  • Præster, der har fået børn i perioden fra 1. april 1995 til 30. september 2005, har ret til 12 omsorgsdage med fuld løn pr. barn. Der er dog en forudsætning, at du var i embede, da barnet blev født. Omsorgsdagene kan afvikles til og med barnets 17. år, som hele og halve dage eller som et antal sammenhængende dage. Omsorgsdagene kan ikke godtgøres. Ikke-afviklede omsorgsdage fortabes efter barnets 17 år.
  • Præster, der har fået børn fra 1. oktober 2005 og frem, har ret til 2 omsorgsdage med fuld løn pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Retten til 2 omsorgsdage pr. år gælder også i forhold til børn, der er født/modtaget på et tidspunkt, hvor præsten ikke var i embede. Dette gælder dog kun præster ansatte efter 1. oktober 2005. De to årlige omsorgsdage skal afvikles i kalenderåret ellers bortfalder de, med mindre afvikling pga. barsel ikke har været mulig.

Børns sygdom

Barnets 1. og 2. sygedag

Præster har mulighed for at holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Ordningen gælder børn under 18 år og skal aftales med provsten. Er begge forældre præster, kan kun den ene få fri på barnets 1. og/eller 2. sygedage. Der kan således ikke være både en 1. og 2. sygedag for faren og moren inden for den samme sygeperiode

Pasning af alvorligt syge børn

Forældre med alvorligt syge børn under 18 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis det er nødvendigt at helt eller delvist at opgive lønarbejdet, jvf. Barselsloven § 26.

Det er en betingelse, at barnets sygdom medfører behov for indlæggelse på hospital i 12 dage eller mere. Pleje i hjemmet kan i nogle tilfælde sidestilles med ophold på hospital.

Er du sognepræst, er det muligt at aftale helt eller delvis tjenestefrihed med løn til at passe et barn. Ordningen gælder børn under 18 år. Det er en forudsætning, at kommunen betaler dagpenge fordi, du bliver nødt til helt eller delvist at ophøre med at arbejde for at passe dit barn.

Børn med varigt nedsat funktionsevne

Det er muligt under særlige omstændigheder at få tjenestefrihed og løn for tabt arbejdsfortjeneste, når dit barn har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Barnets hospitalsindlæggelse

Skal dit barn indlægges på hospitalet, har du som præst ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage. Ordningen gælder børn under 14 år. Er begge forældre præster kan den samlede tjenestefrihedsperiode højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen.

Læs mere

Barselsloven
Her kan du læse barselsloven.

Barselsvejledning
Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) i 2012.

To præster der smiler

Sorgorlov til forældre, der mister et barn

Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år.

1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Loven betyder, at begge forældre har mulighed for at holde sorgorlov med dagpenge i op til 26 uger, såfremt man mister sit barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år. Samtidig skal man opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge efter barselsloven, bl.a. kravet om at have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan finde information og vejledning om sorgorlov samt kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark på www.borger.dk/sorgorlov.