Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Den danske Præsteforening (Præsteforeningen)

Indledning

Læs her mere om, hvordan Præsteforeningen håndterer, bruger og beskytter dine personoplysninger.

Dine personoplysninger tilhører dig. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet
nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne
databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse.

Vi opfordrer dig til at kontakte os via sikker/krypteret mail for at undgå risiko for krænkelse.
Hvordan kan du kontakte os?

Den danske Præsteforening
Rosenvængets Allé 16, 3. sal
2100 København Ø
Tlf: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk

1. Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som du giver Præsteforeningen i forbindelse med dit medlemskab, bliver
indsamlet og behandlet i Præsteforeningens medlemssystem.

Præsteforeningen indhenter og behandler primært personoplysninger såsom navn, adresse,
personnummer og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Præsteforeningen baserer primært
oplysningerne på dine indberetninger. Oplysninger om dig kan dog også komme fra andre parter,
herunder fra tillidsrepræsentanter, stifter, Kirkeministeriet eksempelvis i form af
stillingsudnævnelser, konstitutioner etc., fra samarbejdsparter og myndigheder i DSUK, Grønland
eller Færøerne med videre.

Præsteforeningen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende lovgivning.

2. Formål

Dine personoplysninger bruges til at give dig den bedste rådgivning, til at varetage dine interesser,
til fremsendelse af medlemsblad og til at orientere dig om aktuelle emner med videre.

3. Videregivelse af personoplysninger

Præsteforeningen giver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger videre uden samtykke,
medmindre lovgivningen eller administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre,
at Præsteforeningen kan løfte medlemsserviceopgaver som f.eks. ved forhandling af
overenskomster (herunder lønforhandlinger) og varetagelse af pensions- og forsikringsordninger.

Præsteforeningen kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT,
Forenede Gruppeliv, tillidsrepræsentanter, Kirkeministeriets løncenter (i det omfang der skal
fradrages i lønnen for medlemskab af Præsteforeningen).

4. Vores adgang til at behandle dine oplysninger

Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendig
for vores administration af dit medlemskab. Det betyder, at du ikke giver særskilt samtykke til det
– ud over at du frivilligt har valgt at være medlem hos os. Du kan derfor i mange tilfælde heller ikke
kræve oplysningerne slettet, se nærmere nedenfor om dine rettigheder.

Din indmeldelse bevirker således, at:

 1. Præsteforeningen må behandle og indbyrdes videregive personoplysninger som navn, adresse,
  personnummer og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold til brug for varetagelsen af dit
  medlemskab, til brug for afsendelse af medlemsinformation (herunder også i forbindelse med
  konferencer), til brug for Teologisk Stat med videre.
 2. Præsteforeningen må videregive personoplysninger såsom fx navn, adresse, telefonnummer,
  ansættelsessted til SKAT, Forenede Gruppeliv, tillidsrepræsentanter m.fl. i det omfang det ligger
  indenfor Præsteforeningens legitime aktiviteter. Se herved persondataforordningens art. 9, stk. 2,
  litra d, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, og også databeskyttelseslovens §
  12.

Ved din indmeldelse giver du til gengæld samtykke til, at Præsteforeningen må videregive
oplysninger om dig til Kirkeministeriets løncenter til brug for fradrag af kontingent til
Præsteforeningen.

Ved din indmeldelse giver du også samtykke til, at Præsteforeningen må tage billeder af dig til
Præsteforeningens arrangementer, herunder anvende dem til foreningens kommunikationsplatforme
(såsom eksempelvis Præsteforeningens blad, Facebook, hjemmeside).

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke længere ønsker, at der bliver taget billeder af dig
eller hvis du ikke ønsker at Kirkeministeriet sørger for fradrag af kontingent. Se mere om din
mulighed for at tilbagekalde samtykke nedenfor.

5. Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til den til enhver tid
gældende lovgivning. Præsteforeningen sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er
nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af personoplysningen og baggrunden for opbevaring.
Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår personoplysninger slettes,
men det må påregnes, at eksempelvis oplysninger knyttet til sager, vi har bistået med, opbevares i
mindst 10 år efter udmeldelsestidspunktet eller dødsfaldstidspunkt.

6. Sikkerhed

Præsteforeningen har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at dine
personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver
til gældende lovgivning.

7. Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Præsteforeningen behandler om dig, og mange
af oplysningerne er indhentet fra dig selv. Du har også ret til at gøre indsigelse imod en behandling
af dine oplysninger, ligesom du har ret til at anmode om at få dem slettet. Præsteforeningen vil i
hvert enkelt tilfælde tage konkret stilling.

Som det fremgår, baserer Præsteforeningens behandling af personoplysninger sig dog i vidt omfang
på lovgivningen og på overenskomster mv. Behandlingen kræver derfor ikke, at vi har dit samtykke
efter persondatareglerne, og i mange tilfælde vil Præsteforeningen heller ikke skulle imødekomme
en indsigelse eller en anmodning om sletning, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan
overholde lovgivningen og kan opfylde vores opgave i henhold til gældende overenskomster, aftaler
mv.

I det omfang foreningens behandling baserer sig på dit samtykke, har du til gengæld til enhver tid
ret til at tilbagekalde dit samtykke, jf. også ovenfor.. Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke,
påvirker det ikke lovligheden af Præsteforeningens behandling af dine personoplysninger på
baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller
slettet.

Henvendelse herom kan ske til:

Præsteforeningen
Rosenvængets Allé 16, 3. sal
2100 København Ø
Tlf: 35 26 05 55
E-mail: ddp@praesteforening.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage
kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Ændring af privatlivspolitik

Præsteforeningen kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for
fremtiden. Der vil i givet fald blive orienteret herom på de for foreningen relevante
kommunikationsplatforme.

9. Særligt om brugen af hjemmesiden

Brug af hjemmesiden og dens tjenester forudsætter du accepterer nedenstående privatlivspolitikker for brug af særlig funktionalitet og indhentelse af oplysninger til statistiske formål.

Der er på hjemmesiden opsat en chatbot-funktionalitet som er at betragte som et tilbud til alle besøgende på hjemmesiden. Chatbotten anvender OpenAI’s ChatGPT version 4.0 og datagrundlaget for dets svar er det eksisterende materiale, som ligger under rådgivning på hjemmesiden.

Chatbottens svar kan hverken betragtes som eller erstatte konkret juridisk rådgivning. Chatbottens svar betragtes som søgeresultater for en avanceret søgemaskine med sproglig forståelse. Ved brug af chatbotten accepterer du Chatbase’s privatlivspolitik, som du kan læse her: https://www.chatbase.co/privacy

Der er i perioden 1. juli ’23 – 30. juni ’24 opsat et særligt statistikmodul, der overvåger brugernes adfærd med henblik på optimering og tilpasning af hjemmesiden. Vi vil som forening og dataansvarlig for hjemmesiden ikke tilgå de personhenførbare oplysninger, som måtte blive indhentet i overvågningen som eks. den besøgendes ip-adresse.

Hotjar vil som serviceleverandør alene tilgå oplysninger om de besøgendes ip-adresser, hvis det er begrundet i drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. Oplysninger om en besøgendes ip-adresse gemmes midlertidigt af Hotjar og slettes automatisk efter 30 dage.

Du kan læse om Hotjar’s privatlivspolitik her: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Cookiedeklaration
Længere nede kan du læse om de cookies vi anvender på hjemmesiden.

Cookiedeklaration