Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne er Præsteforeningens lokale led, der står klar til at vejlede og hjælpe dig med ansættelsesmæssige spørgsmål. Tillidsrepræsentanten kan over for provsten og biskoppen forelægge forslag, henstillinger og klager fra præsterne samt optage forhandling med biskoppen, provsten og menighedsrådene om lokale spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten indgår i stiftsbestyrelsen sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter fra stiftet, hvor de blandt andet drøfter aktuelle forhold og holde møder med biskoppen. Præsteforeningens hovedbestyrelse deltager med en repræsentant til møderne, så der er en dialog mellem foreningens lokale led og hovedbestyrelsen.

Tillidsrepræsentanten indkalder mindst en gang årligt til et fagligt møde, hvor du vil blive orienteret om Præsteforeningens arbejde, få mulighed for at stille spørgsmål og debattere aktuelle fagpolitiske emner.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne udgør sammen med provsten provstiets lokale arbejdsmiljøgruppe. Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave sammen med provsten at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i provstiet blandt andet gennem APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

I hvert stift er der valgt to arbejdsmiljørepræsentanter som sammen med to valgte provster og biskoppen udgør stiftets arbejdsmiljøudvalg.

Overlap mellem de to

Tillidsrepræsentanten er en del af Præsteforeningen og det arbejdsretlige system, mens arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt i henhold til arbejdsmiljølovgivningens regler. Tillidsrepræsentanten varetager de forhold, der har med løn- og ansættelsesforhold at gøre, mens arbejdsmiljørepræsentanten varetager de arbejdsmiljømæssige forhold. Der kan være overlap mellem de to områder.

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller din lokale tillidsrepræsentant.

Her finder du en oversigt over tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i dit stift