Barsel

Graviditetsorlov

NB: Nye barselsregler er trådt i kraft 2. August 2022. Vær opmærksom på at hjemmesiden ikke er opdateret endnu. Vi arbejder på at opdatere snarest.

Dine rettigheder som gravid

Som tjenestemandsansat eller overenskomstansat præst har du ret til at gå på barsel med løn (graviditetsorlov) 6 uger før termin. Dette gælder både fuldtids- og deltidsansatte.

Hvis du er ansat som vikar og går på barsel, mens du er ansat i vikariatet, får du løn i overensstemmelse med overenskomsten. Når vikariatet udløber får du barselsdagpenge efter de almindelige regler.

Orlovens længde

Føder du før termin forkortes din graviditetsorlov uden efterfølgende forlængelse.

Føder du efter termin forlænges graviditetsorloven. Det ændrer ikke på længden af din efterfølgende orlov, som samlet set forlænges.

Som nyuddannet (dimittend) kan du få barselsdagpenge svarende til dimittendsatsen.

Læs mere

Barselsloven
Her kan du læse barselsloven.

Barselsvejledning
Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) i 2012 (PDF).

Beregn din barsel
Regn barselsforløbet ud for både mor og far ved hjælp af borger.dk.

Gravid med job
Vejledning og oversigt over reglerne når man er gravid på jobbet.

Barselsorlov

Som tjenestemands- og overenskomstansat præst har du som mor ret til fravær med din sædvanlige løn i 14 ugers barselsorlov, efter barnet er født.

Hvis du som konstitueret vikar går på barsel, mens du er ansat i vikariatet, får du løn indtil vikariatet udløber. Herefter får du barselsdagpenge efter de almindelige regler.

Som privatansat med henvisning til funktionærlovens regler har du ret til halv løn under de 14 ugers barselsorlov.

Fars orlov i forbindelse med fødslen

Er du tjenestemands- eller overenskomstansat præst, har du som far ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med barnets fødsel, eller når barnet kommer hjem. De 2 uger kan dog holdes på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen efter aftale med provsten. De 2 uger skal holdes i sammenhæng og må ikke holdes som enkelte dage i 14 ugers perioden. Faderens 2 uger kan ikke overtages af moderen.

Barselsvejledning

Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) i 2012.
Du kan læse barselsvejledningen her (PDF).

Forældreorlov

Forældreorlov træder i kraft 14 uger efter barnets fødsel, dvs. efter de 14 ugers barselsorlov. Der er dels tale om fælles regler, som gælder alle med tilknytning til arbejdsmarkedet – dels supplerende regler for præster og andre offentligt ansatte.

Generelle regler

Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele, hvordan du bruger dine orlovsmuligheder – herunder hvornår du vender tilbage til embedet.

32 ugers forældreorlov

De generelle regler om barsel og adoption giver forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til fravær og dagpenge i 32 uger. De 32 uger udgør forældreorlovsperioden. Forældre har mulighed for at dele orloven. Dog er der kun ret til i alt én dagpengeydelse svarende til 32 uger. Ugerne kan deles efter forældrenes egne ønsker.

Orloven kan fx tilrettelægges sådan her:

  • Den ene forælder kan holde alle 32 uger og modtage dagpenge i hele perioden.
  • Forældre kan dele orloven ligeligt, med 16 ugers forældreorlov til hver. Begge vil modtage dagpenge i perioden. Orloven kan holdes samtidig eller i forlængelse.
  • Forældre kan dele orloven “skævt”, så mor fx holder 22 ugers orlov, og far de resterende 10 uger. Begge kan i så fald modtage dagpenge i hver deres orlovsperioder.

Forlængelse af forældreorlov – med reduceret dagpengeydelse

De 32 ugers fravær med dagpengeret kan forlænges med enten 8 eller 14 uger. Der gives dog kun dagpengeydelse svarende til 32 uger. Forlænges orloven vil den månedlige dagpengeydelse derfor blive reduceret, eller man kan få almindelig udbetaling i 32 uger og efterfølgende holde 8/14 uger uden dagpenge.

Vær opmærksom på, at forlængelse af de 32 uger skal varsles senest 8 uger efter fødsel.

Udskydelse af forældreorlov

Den ene forælder har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt. Den udskudte orlov skal holdes, inden barnet fylder 9 år.

Vær opmærksom på, at udskudt orlov skal aftales inden 8 uger efter fødslen.

Forældreorlov med løn

Er du tjenestemands- eller overenskomst ansat præst, har du som andre ansatte i staten ret til lønnet orlov i en del af de 32 uger.

Hvis begge forældre er ansatte i staten, deles den lønnede periode op i 6+7+6 uger, hvor af 6 uger er forbeholdt moderen, 7 uger er forbeholdt faderen og 6 uger er til deling.

Hvis kun den ene forældre er ansat i staten, er der ret til 6+6 ugers orlov til moderen eller 6+7 uger til faderen.

Præsters ret til orlov uden løn

Efter den lønnede orlovsperiode har præster ret til fravær med barselsdagpenge i det resterende antal uger af de i alt 32, som er brugt til lønnet orlov.

Orloven kan fx tilrettelægges sådan her:

  • Har I tilsammen holdt 19 ugers lønnet orlov, er der 13 ugers orlov tilbage med ret til barselsdagpenge. I kan dele de 13 uger eller den ene af jer kan holde dem.
  • Har I kun brugt 12 ugers lønnet orlov, er der 20 ugers forældreorlov tilbage med ret til barselsdagpenge. Disse uger kan ligeledes deles mellem jer eller afvikles af den ene af jer.

Optjening af anciennitet

Der optjenes ferie med løn samt løn- og pensionsanciennitet i den lønnede orlov.

Den tid, hvor en ansat har orlov uden løn, indgår i henhold til ligebehandlingsloven § 8 ved beregning af anciennitet i ansættelsesforholdet, fx løn-, jubilæums- og opsigelsesanciennitet.

Vedrørende pensionsoptjening gælder der det, at du under lønnet orlov optjener normal pensionsret. Der optjenes desuden pensionsret i de ulønnede orlovsperioder. Det er uden betydning, om der ydes dagpenge i perioden.

Hvis forældreorlovsperioden på 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, optjenes der dog ikke pensionsret i de yderligere 8 eller 14 uger. Der optjenes pensionsret, uanset om orloven er udskudt/forlænget på grund af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet.

For overenskomstansatte og andre ansatte med forsikringsmæssige pensionsordninger skal arbejdsgiveren løbende indbetale det sædvanlige arbejdsgiver- og eget bidrag til den ansattes pensionsordning.

For tjenestemænd medregnes orloven i pensionsalderen.

Hvis du har pensionsgivende tillæg, hvoraf der indbetales pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning, indbetales det sædvanlige pensionsbidrag under den ulønnede orlov.

Ferie + barsel = feriehindring

Konstateres det ved ferieårets udløb, at en medarbejder på grund af en feriehindring ikke har holdt hele eller dele af sin ferie, kan den pågældende og ledelsen indgå aftale om, at ferien overføres til et senere ferieår.

I modsat fald udbetales feriepengene kontant.

Medfører en feriehindring, at en medarbejder ikke kan holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), kan den pågældende vælge enten at udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret eller at få udbetalt feriepenge for den ikke afholdte hovedferie.

Ledelsen skal på eget initiativ udbetale feriepengene, hvis medarbejderen ikke positivt har tilkendegivet, at ferien ønskes afholdt senere i ferieåret, eller der er enighed om at overføre ferien.

Barsels- og adoptionsorlov omfatter her graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Husk

Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele, hvordan du bruger dine orlovsmuligheder – herunder hvornår du vender tilbage til embedet.

Dåb

Adoption

Adoptivforældre er som udgangspunkt omfattet af de samme regler som biologiske forældre.

Før modtagelsen har du ret til dagpenge i op til 4 uger, som kan forlænges op til i alt 8 uger inden modtagelsen, hvis du skal modtage barnet i afgiverlandet. Ved modtagelse forstås afgiverlandets godkendelse af, at du kan rejse ud af afgiverlandet med barnet. Retten gælder begge adoptanter.

Skal du modtage barnet i Danmark og er der krav om, at du inden modtagelsen tager ophold på det sted, hvor barnet opholder sig, har du ret til dagpenge i op til en uge, som kan forlænges med op til yderligere en uge.

Der ydes dagpenge ved adoption i indtil 46 uger efter barnets modtagelse i hjemmet. Dagpenge til adoptivforældrene ydes i de første 14 uger til én af forældrene ad gangen, bortset fra i to sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Det er dog en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den ene af forældrene i en periode skal være i hjemmet.

Er du tjenestemands – eller overenskomstansat, har du ret til fravær med sædvanlig løn før modtagelsen i den udstrækning, der er ret til dagpenge. Retten til løn gælder begge adoptanterne. Efter modtagelsen har adoptanter samme ret til løn som biologiske forældre. Der er dog den forskel, at adoptivfaderen kan tage orloven i de første 14 uger efter modtagelsen i stedet for adoptivmoderen. Adoptivforældre er som udgangspunkt omfattet af de samme regler som biologiske forældre.

Adoptanter, der alene er omfattet af funktionærloven, har ikke ret til halv løn ved adoption. Adoptanter kan i stedet modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark.