Barsel

Graviditetsorlov

Nye barselsregler er trådt i kraft den 2. august 2022.

Dine rettigheder som gravid

Som tjenestemandsansat eller overenskomstansat præst har du ret til at gå på barsel med løn (graviditetsorlov) 6 uger før termin. Dette gælder både fuldtids- og deltidsansatte.

Hvis du er ansat som vikar og går på barsel, mens du er ansat i vikariatet, får du løn i overensstemmelse med overenskomsten. Når vikariatet udløber får du barselsdagpenge efter de almindelige regler.

Orlovens længde

Føder du før termin forkortes din graviditetsorlov uden efterfølgende forlængelse.

Føder du efter termin forlænges graviditetsorloven. Det ændrer ikke på længden af din efterfølgende orlov, som samlet set forlænges.

Som nyuddannet (dimittend) kan du få barselsdagpenge svarende til dimittendsatsen.

Læs mere

Barselsloven
Her kan du læse barselsloven.

Barselsvejledning
Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) i 2012 (PDF).

Barselsplanlæggeren
Planlæg din orlov med barselsplanlæggeren fra borger.dk.

Gravid med job
Vejledning og oversigt over reglerne når man er gravid på jobbet.

Varslingsreglerne

Før fødsel

Graviditetsorlov: Du skal underrette provst/stift om planlagt terminsdato senest 3 måneder før forventet fødsel. På samme tidspunkt skal du orientere provst/stift om planlagt fravær inden fødslen.

Fædreorlov/orlov for medmor: Du skal orientere provst/stift om, at du ønsker at holde fædreorlov (fravær i de første 10 uger efter fødsel) senest 4 uger før forventet fødsel.

Efter fødsel

Mor/far/medmor skal underrette arbejdsgiveren om afholdelsen af forældreorloven (fraværsperioden efter d. 10. uge) senest 6 uger efter fødslen. Falder forældreorloven i flere perioder, skal der ved varslingen gives underretning om påbegyndelse og længden af senere fravær.

Ved retsbestemt udskudt orlov skal du underrette arbejdsgiveren senest 8 uger efter fødslen. Efter de nye regler skal man som lønmodtager varsle afholdelsen af den retsbestemte udskudte orlov senest 8 uger før fraværets begyndelse.

Barselsvejledning

Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) i 2012.
Du kan læse barselsvejledningen her (PDF).

Reglerne for fravær efter fødsel

Samlet fravær med dagpengeret for forældre efter fødsel

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge for forældrene er 48 uger efter fødsel. Sådan var det også med de gamle regler. Ændringen med den nye barselslov består i, at de 48 uger bliver fordelt ligeligt, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov med dagpengeret.

En anden væsentlig ændring med den nye barselslov er, at andre familiekonstellationer får bedre vilkår for at dele orlovsugerne.

Fra 1. januar 2024 bliver det således muligt for LGBT+-familier og enlige forældre, at overdrage dele af orloven til andre, eksempelvis en bedsteforælder til den nyfødte eller den tredje part i en regnbuefamilie

Forældre kan overdrage orlov med dagpengeret til hinanden – hvor meget man kan overdrage, afhænger af om man er lønmodtager eller ej.

Er man ikke lønmodtager, men i stedet f.eks. selvstændig, ledig eller studerende, er man ikke omfattet af lovens regler om øremærkede uger. Der gælder i disse tilfælde nogle andre regler for overdragelsen af orloven.

For forældre som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpengeretten efter fødslen, se således ud:

Hver af forældrene har 2 ugers øremærket barselsorlov som skal tages i forbindelse med fødslen eller adoption. Desuden har hver af forældrene 9 ugers øremærket barselsorlov, som ikke kan overdrages til hinanden. Der er altså 11 uger som er øremærkede, og som skal afholdes inden der er gået ét år fra fødslen hvis ikke de skal gå tabt (medmindre der har været en konkret barselshindring).

Udover de 11 øremærkede uger, har forældrene hver især 13 ugers barselsorlov med dagpengeret, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder (der gælder særlige regler hvis moderen vil overdrage barselsorlov fra 2. til 10. uge efter fødslen. Kontakt sekretariatet hvis det er et emne)

Soloforældre sidestilles

Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til 46 ugers barsel som i dag. Det nye er, at solofædre og solomødre sidestilles, så begge har ret til 46 ugers barsel. Fra 1. januar 2024 kan eneforældre overdrage orlov til et nært familiemedlem.

Dette kan enten være til den nyfødtes bedsteforældre eller søskende til moderen/faderen. Hvis den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder 1 år.

Barselsfravær med løn som tjenestemands- eller overenskomstansat præst

Er du tjenestemands- eller overenskomst ansat præst, har du som andre ansatte i staten ret til lønnet orlov i en del af dit fravær.

Som tjenestemand- og overenskomst ansat præst har du som mor ret til fravær med din sædvanlige løn i 14 ugers barselsorlov efter barnet er født.

Herefter har du ret til en lønnet fraværsperiode på 6 uger og så har man derudover 6 uger med løn til deling med sin ægtefælle/partner, hvis vedkommende også er omfattet af barselsaftalen for ansatte i staten.

Hvis begge forældre er ansatte i staten, deles den lønnede periode efter de første 14 ugers barselsorlov således op i 6+7+6 uger, hvor af 6 uger er forbeholdt moderen, 7 uger er forbeholdt faderen og 6 uger er til deling.

Hvis kun den ene forælder er ansat i staten, er der ret til 6+6 ugers orlov til moderen eller 6+7 uger til faderen.

Forældreorlov

 • Efter den 10. uge efter fødsel har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov.
 • Forældrene kan holde forældreorloven samtidig, forskudt eller i forlængelse af hinanden
 • Hver af forældrene har ret til forlængelse af forældreorloven i 8 uger. Beskæftigede har ret til forlængelse forældreorloven i 8 eller 14 uger. Det er som noget nyt alene friheden (og ikke dagpengene), der kan forlænges.
 • Denne forlængede forældreorlov (til 40 eller 46 uger) skal holdes i sammenhæng.

Genoptagelse af arbejdet

Beskæftigede lønmodtagere kan efter aftale med stiftet/provsten genoptage arbejdet delvist (NB! Ikke moderen i de 2 første uger efter fødslen). Det kan aftales, at fraværsretten forlænges med den tid, arbejdet har været genoptaget. Ved fravær begrundet i en forlængelse af forældreorloven med de 8 til14 uger som nævnt ovenfor, kan arbejdet ikke genoptages delvist i denne periode.

Dagpengeperioden forlænges ved genoptagelse af arbejdet. Det vil sige, at dagpengeperioden følger udnyttelsen af forældreorloven. Der udbetales ikke dagpenge i uger, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid.

Husk

Du skal senest 6 uger efter fødslen meddele, hvordan du bruger dine orlovsmuligheder – herunder hvornår du vender tilbage til embedet.

Dåb

Udskydelse af forældreorloven

Aftalt (med stiftet) udskydelse af forældreorlov:

 • Aftalt udskudt orlov udskyder også dagpengeretten for perioden.
 • Den aftalte udskudte orlov skal ikke holdes i sammenhæng, men kan holdes i flere omgange.
 • Den aftalte udskudte orlov skal udnyttes, inden barnet fylder 9 år, ellers bortfalder den.
 • Udnyttelsen af den udskudte orlov ved efterfølgende jobskifte er betinget af, at lønmodtageren indgår en aftale med den nye arbejdsgiver.
 • Afslår den nye arbejdsgiver at indgå aftale om udskydelse, står den udskudte orlov og ”venter”.

Udskudt retsbestemt forældreorlov (udskydelse af forældreorloven som man har ret til):

De nye barselsregler ændrer på antallet af forældreorlovsuger, som man har ret til at udskyde. Efter de gamle regler kunne den ene af forældrene udskyde mellem 8 og 13 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet bliver 9 år.

Efter de nye regler har begge forældre ret til at udskyde op til 5 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet bliver 9 år.

 • Den udskudte orlov skal udnyttes i en sammenhængende periode.
 • Ved jobskifte følger retten til forældreorlov med til den nye arbejdsgiver.

Det er en god ide, at du sikrer dig dokumentation fra stiftet på, at der er varslet udskudt orlov, så der ikke opstår tvivl om dette ved et evt. jobskifte.

nadver