Opsigelse

Ansøgt afsked/egen opsigelse

Tjenestemand

Er du tjenestemand, skal du indgive din afsked med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

Afskedsansøgningen stiles til biskoppen. Aflønnes tjenestemanden i LR 36 eller derover, stiles afskedsansøgningen til Dronningen og sendes ad tjenstlig vej.

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat sognepræst, skal du opsige din stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned – det vil sige løbende måned + 1 måned.

Pensionering

Hvis du fratræder pga. pensionering, så læs mere under Pension.

Uansøgt afsked/opsigelse

Det gælder generelt for alle former for uansøgt afsked, at ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at iagttage almindelige/gældende saglighedsprincipper, herunder proportionalitetsgrundsætningen, hvorefter den i forhold til den konkrete situation mindst indgribende foranstaltning skal anvendes. En sanktion over for en ansat skal stå i et rimeligt forhold til forseelsen.

Du har også ret til at blive hørt efter forvaltningslovens regler. Du kan få bistand fra Præsteforeningen i forbindelse med høringen.

Tjenestemand

Inden en tjenestemand afskediges uden ansøgning, skal der, bortset fra afsked grundet alder, gives såvel vedkommendes centralorganisation (AC) som tjenestemanden selv adgang til at udtale sig, medmindre forhør har været afholdt.

Der skal endvidere indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet om tjenestemandens krav på pension. Det samme gælder ved ansøgt afsked, når afskedsansøgningen skyldes helbredsmæssige årsager.

Afskedigelse af en tjenestemand kan ske uansøgt med tre måneders varsel som en disciplinær straf for en alvorlig tjenesteforseelse. Forud for afskedigelse efter denne bestemmelse afholdes tjenstligt forhør, idet der i lov om tjenestemænd er fastsat nærmere regler for disciplinærforfølgning af tjenestemænd.

Diskretionær afskedigelse

Uansøgt afskedigelse kan endvidere ske diskretionært efter tjenestemandsloven med tre måneders varsel. Skønnet er dog underlagt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, ligesom ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at iagttage de gældende saglighedsprincipper, proportionalitetsgrundsætningen mv.

Afskedigelse efter ”skilsmissebestemmelsen”

Endelig kan afskedigelse af en præst ske efter tjenestemandslovens § 43 – den såkaldte ”skilsmissebestemmelse”. Afsked efter denne bestemmelse sker efter indstilling fra provst og biskop, såfremt der mellem præsten og menigheden gennem en årrække har bestået en dybtgående uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted. Ved afsked efter tjenestemandslovens § 43 bevarer præsten fuld løn i tre år og optjener fortsat pensionsanciennitet.

Der er ikke tale om en bestemmelse, som den enkelte præst selv kan påberåbe sig, og den er desuden sjældent anvendt.

Stillingsnedlæggelse

En tjenestemandsstilling kan blive nedlagt på grund af omstrukturering eller lignende.

Tjenestemanden er i den situation berettiget til rådighedsløn i tre år, såfremt pågældende ikke ansættes i anden passende stilling.

Afsked grundet sygdom

Forud for afsked af helbredsmæssige årsager skal der indhentes pensionsudtalelse fra Helbredsnævnet. Dette gælder tillige ved ansøgt pension af helbredsmæssige årsager.

Se nærmere under afsnittet om pension og sygdom.

Afsked grundet alder

Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.

Pensionsmæssige følger

Tjenestemandens krav på pension afhænger af afskedigelsesårsagen. Der er for tjenestemænd fastsat regler om de pensionsmæssige virkninger af opsigelse. Der kan eksempelvis ved afskedigelse af en tjenestemand af årsager, der ikke kan tilregnes tjenestemanden, være ret til egenpension eller opsat pension.

Som nævnt ovenfor er der tillige fastsat regler for afsked af helbredsmæssige årsager.

Ved diskretionær afskedigelse og afskedigelse på grund af utjenstdygtighed, på grund af sygdom og ved diskretionær afskedigelse overgår tjenestemanden til henholdsvis svagelighedspension (evt. kvalificeret) henholdsvis egenpension. Det forudsætter mindst 10 års pensionsalder (ansættelsesanciennitet).

Læs mere under Pension og efterløn

Overenskomstansat

Ved afskedigelse af en overenskomstansat præst afhænger varslet af ancienniteten og er således stigende op til 6 måneders varsel efter 9 års ansættelse, jf. funktionærlovens bestemmelser.

 Ved opsigelse inden du har været ansat i mere end  Skal du have et varsel på
5 måneder Løbende måned + 1 måned
2 år og 9 måneder Løbende måned + 3 måneder
5 år og 8 måneder Løbende måned + 4 måneder
8 år og 7 måneder Løbende måned + 5 måneder
Derefter Løbende måned + 6 måneder

Det fremgår af overenskomsten, at der ved afskedigelse af en ansat ikke må finde vilkårligheder sted. Der er i overenskomsten fastsat nærmere bestemmelser om proceduren for behandling af sager om urimelige afskedigelser.

Afsked grundet alder

Der gælder ingen pligtig afgangsalder for overenskomstansatte.

Kors