TR-cirkulæret

Tillidsmandsordning for præster

Kirkeministeriets cirkulære af 7. august 2006

Begreb

§1. Ved en provstitillidsmand forstås en person, der repræsenterer de i et provsti tjenestemandsansatte præster og præster ansat efter overenskomst for akademikere i staten.

Valg af tillidsmænd

§ 2. Provstitillidsmanden vælges af og blandt de under § 1 nævnte personer. Provsten deltager ikke i valget og kan ikke vælges som tillidsmand. Valget godkendes af Præsteforeningens hovedbestyrelse og anmeldes skriftligt over for biskoppen. Biskoppen er berettiget til over for Præsteforeningen at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at biskoppen har modtaget anmeldelsen fra Præsteforeningen.

Stk. 2. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted.

Opgaver

§ 3. Tillidsmanden varetager sit hverv under ansvar over for Den danske Præsteforening. Tillidsmanden skal som talsmand for præsterne i provstiet gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold mellem præsterne indbyrdes og mellem præsterne og menighedsrådene, provsten og biskoppen med henblik på samtidig at sikre den bedst mulige varetagelse af det præstelige arbejde i provstiet og gode arbejdsforhold for præsterne.

§ 4. Som talsmand for provstiets præster kan tillidsmanden over for provsten og biskoppen forelægge forslag, henstillinger og klager fra præsterne samt optage forhandling med biskoppen, provsten og menighedsrådene om lokale spørgsmål.

Stk. 2. Det forudsættes, at der af biskoppen (provsten) tages selvstændigt initiativ til, at der efter forhandling med tillidsmanden fastlægges principper, hvorefter rådighedsordningen administreres.

Hvervets udførelse

§ 5. Hovedreglen er, at tillidsmandshvervet skal varetages i fritiden, ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning.

Stk. 2. Det påhviler såvel vedkommende provst som tillidsmanden at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

§ 6. Såfremt varetagelse af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller tjenestebytning, kan provsten efter forhandling med tillidsmanden tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger (for tiden 111 timer) på årsbasis.

Stk. 2. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med styrelser og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, forretningsudvalg mv.

§ 7. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 8. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af stiftet, hvor tillidsmanden er ansat.
Ikrafttrædelse 

§ 9. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære af 10. juli 2001 om en tillidsmandsordning for præster.

Præst - prædikestol