Tjekliste ved stillingsskift

Tjekliste, når du vil søge præstestilling

Tjenestemandsansat

Vær opmærksom på at du ved et stillingsskifte ikke automatisk får din nuværende løn med. Har du fx tillæg i din nuværende stilling, skal du derfor overveje at betinge din ansøgning af en lønforhandling. Det gælder uanset, om det er en tjenestemands- eller overenskomststilling, du søger.

Søger du en overenskomststilling, vil du få præstetillæg.

Søger du en stilling, hvor det forudsættes, at du har kompetencer/erfaring, skal du også overveje at betinge dig en forhandling om kvalifikations- eller funktionstillæg. Det gælder uanset, om det er en tjenestemands- eller overenskomst stilling, du søger.

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat og søger en tjenestemandsstilling, vil du automatisk blive indplaceret på ny løn for tjenestemandsansatte præster. Vær opmærksom på, at du som overenskomstansat præst får præstestillæg og muligvis har andre tillæg såsom mobilitetsstillæg og/eller kvalifikations- eller funktionstillæg. De tillæg følger ikke automatisk med, hvis du bliver tjenestemandsansat sognepræst. Du skal derfor overveje at betinge din ansøgning af en lønforhandling.

Søger du en anden overenskomststilling, får du automatisk mobilitetstillægget og præstetillægget med. Har du andre funktions- eller kvalifikationstillæg, følger de derimod ikke automatisk med. Du bør derfor overveje at betinge ansøgningen af en lønforhandling.

Studerende på pastoralseminariet

Du kan søge præsteembede, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på pastoralseminariet.

Har du relevant erhvervserfaring eller andre kvalifikationer, anbefales det, at du kontakter sekretariatet med henblik på en vurdering af lønindplacering og eventuel forhandling af tillæg.

Hvor skriver man sit forbehold for at forhandle løn?

Hvis du vil tage forbehold for dine lønforhold, skal du ikke skrive det i ansøgningen, men i den mail, du sender til biskoppen med din vedhæftede ansøgning.

Hvis biskoppen henviser til lønforhandlingen til hovedforhandlingen

Du har ret til en lønforhandling i forbindelse med stillingsskift.

Hvis en biskop henviser dit ønske om en lønforhandling til efterårets hovedforhandling, skal du være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på, at du så får et tillæg eller rykker op i LG2. Der ligger med andre ord ikke en garanti i denne henvisning.

Du opfordres til at kontakte sekretariatet.

Overvejer du at søge en overenskomststilling kvoteret eller fuldtid som sognepræst med bolig, skal du være opmærksom på:

Det er Præsteforeningens politik, at boligpligt og funktionen som kirkebogsfører skal knyttes til tjenestemandsansættelsen.

Som overenskomstansat har du andre ansættelsesvilkår end de tjenestemandsansatte. Det kan have betydning ikke mindst, hvis du bor i tjenestebolig.

Selvom du er ansat i en kvoteret stilling med boligpligt, skal du betale fuldt boligbidrag og forbrugsudgifter.

Er stillingen helt eller delvist lokalfinansieret, skal du være opmærksom på, at det kan ske, at den lokale kirkekasse ikke længere kan dække udgiften til præstelønnen.  Det kan betyde, at stillingen/kvoten må nedlægges. I sådan et tilfælde kan du risikere at blive afskediget i den del af ansættelsen, der er lokalfinansieret, med dit opsigelsesvarsel (3-6 måneder afhængigt af, hvor længe du har været ansat).

Er stillingen kvoteret, skal du være opmærksom på, at det kan være en særlig udfordring at administrere arbejdstiden, når du bor i præstegården.  Biskoppen skal udarbejde et regulativ for stillingen.
Kontakt din tillidsrepræsentant om regulativ.

Hvis du søger en overenskomststilling med boligpligt, får du selvfølgelig råd og vejledning i Præsteforeningen. Du opfordres til at kontakte sekretariatet, inden du sender din ansøgning.

I forhold til pension og overgang fra tjenestemandsstilling til overenskomststilling, henvises til afsnittet om pension.

Pension

Er du tjenestemand og søger en overenskomststilling, opsættes din tjenestemandspension. Du vil i stedet optjene overenskomstmæssig pension i PFA. Når du går på pension, vil du få udbetalt både tjenestemandspension og overenskomstmæssig pension.

Er du tjenestemand og ansat i LG2, skal du være opmærksom på, at et senere stillingsskifte til en LG1 tjenestemandsstilling har en meget stor pensionsmæssig betydning. Det skyldes, at en tjenestemands ret til pension efter Tjenestemandspensionsloven bl.a. er bestemt af tjenestemandspensionsgivende løn, dvs. løntrinnet på pensioneringstidspunktet.

Har du været overenskomstansat, men bliver ansat i en tjenestemandsstilling, får du fra Kirkeministeriet sammen med dine ansættelsesdokumenter et tilbud om, at du kan få overført din overenskomstmæssige pension til tjenestemandspension. Det er meget vigtigt, at du forholder dig til det tilbud og er opmærksom på, at der er en svarfrist. Kontakt eventuelt sekretariatet og få rådgivning om pensionen.

Det er også vigtigt, at du holder øje med, at du får tilbuddet om at overføre din overenskomstmæssige pension.

Har du været tjenestemand eller optjent pension i Pensionskassen af 1950 – og derefter været overenskomstansat og igen blevet tjenestemand, hvor du på ny optjener tjenestemandspension, vil du ligeledes få tilbudt, at din overenskomstmæssige pension overføres til tjenestemandspensionen.

Bolig

Præsteforeningen anbefaler, at du sætter dig ind i boligens indretning og stand, inden du beslutter dig for, om du vil søge stillingen. Du kan eventuelt kontakte den lokale tillidsrepræsentant.

Præsteforeningen anbefaler desuden, at du beder om oplysning om hidtidigt boligbidrag hos stiftet og forbrugsudgifter (el, varme og vand) eller et overslag over disse hos menighedsrådet, så du kan vurdere dine omkostninger forbundet med tjenesteboligen så realistisk som muligt.