Vedtægter for Præsteforeningen

§1 NAVN OG FORMÅL

Stk. 1. Foreningens navn er Den danske Præsteforening. Foreningen kan også officielt benævnes Præsteforeningen. Foreningens internationale navn er The Danish Pastors’ Association.

Stk. 2. Den danske Præsteforenings formål er at varetage medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Foreningen varetager således de ansættelsesretlige, uddannelsesmæssige, tjenstlige og økonomiske interesser for medlemmerne, herunder indgår foreningens overenskomster for Den danske Folkekirkes præster samt for medlemmer, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret.

Stk. 3. Præsteforeningen er som præsternes forhandlingsberettigede organisation tilsluttet Akademikerne (AC).

Stk. 4. Foreningen er uafhængig af kirkelige retningers indbyrdes forhold. Foreningen er uafhængig af partipolitisk tilhørsforhold.

 

§2 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver præst i Den danske Folkekirke.

Stk. 2. Som medlem kan optages cand. theoler, BA theoler og stud. theoler.

Stk. 3. Enhver, der er ordineret til tjeneste i frie folkekirkelige organisationer og folkekirkelige ydre missionsselskaber, og som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan optages som medlem.

Stk. 4. Præster, der har været ansat jf. stk. 1 og 3, kan optages som medlemmer.

Stk. 5. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesvilkår ydes kun i sager, som er opstået efter indmeldelse. Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har betalt forfaldent kontingent. Såfremt hovedbestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.

Stk. 6. Afskediges et medlem fra sin stilling som præst i Den danske Folkekirke som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed, der har gjort medlemmet uskikket til at forblive i stillingen som præst i folkekirken, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet. Hovedbestyrelsen kan endvidere ekskludere medlemmer, der i ord eller handling skader foreningens interesser, eller som trods påkrav undlader at betale forfaldent kontingent.

Stk. 7. Forinden der træffes bestemmelse om eksklusionen, skal der gives medlemmet adgang til at udtale sig over for hovedbestyrelsen, ligesom medlemmet er berettiget til at give møde ved eller tillige med en bisidder, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Stk. 8. I arbejdskonfliktsituationer skal alle medlemmer respektere de af hovedbestyrelsen givne anvisninger, jf. § 7.

Stk. 9. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Præsteforeningen til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. Præsteforeningen kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer eventuelt via Akademikerne.

Stk. 10. Medlemmerne er ansvarlige for at oplyse Præsteforeningen om ændringer i relation til ansættelse, kontaktoplysninger, lønindplacering, e-mailadresse mv. Anvender Præsteforeningen den seneste af medlemmet oplyste e-mailadresse, kan denne anvendes af foreningen med frigørende virkning.

 

§3 PROVSTIKREDSE

Stk. 1. Provstiet udgør en provstikreds.

Stk. 2. Medlemmer ansat i folkekirken, der kan vælge tillidsrepræsentant, indordnes efter deres hovedtjenestested i provstikredse.

Stk. 3. Provstikredsenes formål er bl.a. at arbejde for at fremme de kollegiale relationer mellem med- lemmerne og øge medlemmernes indsigt i og interesse for fagligt organisatorisk arbejde.

Stk. 4. Provstikredsene afholder mindst et møde årligt forud for medlemsmødet. Til provstikredsmødet indkaldes alle fungerende præster i provstiet, som kan vælges til tillidsrepræsentanter, og som er medlem af foreningen. Emeriti, der er ansat i et embede i provstiet, kan ligeledes deltage i provstikredsmødet. Tillidsrepræsentanterne indkalder til mødet og udsender en dagsorden senest 2 uger før mødet. Tillidsrepræsentanterne leder mødet og sørger for, at der udarbejdes referat, som sendes til de til mødet indkaldte medlemmer af Præsteforeningen og stiftskredsbestyrelsen.

 

§4 STIFTSKREDSBESTYRELSER

Stk. 1. Stiftskredsbestyrelsen består af de i stiftet valgte tillidsrepræsentanter. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og sekretær og udarbejder en forretningsorden.

Stk. 2. Stiftskredsbestyrelsens opgaver består blandt andet i at udvikle og konsolidere Præsteforeningens faglige arbejde lokalt, arrangere medlemsmøder, udpege forhandlere til de årlige lønforhandlinger mv.

 

§5 DELFORENINGER

Stk. 1. Medlemmer kan etablere delforeninger i Præsteforeningens regi. Hovedbestyrelsen godkender optagelsen som delforening under Præsteforeningen, ligesom hovedbestyrelsen kan beslutte, at en godkendt delforening ikke længere skal være en delforening under Præsteforeningen. Ansøgning om optagelse sendes til behandling i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Repræsentanter fra hver delforening kan deltage på repræsentantskabsmødet efter de i § 9 fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. En liste over de til enhver tid eksisterende og godkendte delforeninger offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

§6 STIFTSKREDSE OG MEDLEMSMØDER

Stk. 1. Der afholdes ét ordinært årligt medlemsmøde i hvert stift, dog for Københavns Stifts vedkommende også et på Bornholm. Tidspunktet for medlemsmøder aftales mellem stiftskredsbestyrelsen og hovedbestyrelsen. Adgang til medlemsmødet har alle i stiftet boende medlemmer af Præsteforeningen (stiftskredsen).

Stk. 2. Dagsorden for det ordinære medlemsmøde, som afholdes forud for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra hovedbestyrelsen
 3. Beretning fra stiftskredsbestyrelsen
 4. Behandling af stillede forslag til repræsentantskabsmødet
 5. Valg af repræsentanter og suppleanter
 6. Eventuelt

 

Stk. 3. På det ordinære medlemsmøde vælges repræsentanter til repræsentantskabet af og blandt de præster i embede i folkekirken, som tilhører en provstikreds i stiftet, jf. § 3, stk. 2. Der vælges for hver påbegyndt 50 præster i embede i stiftet, der er medlemmer, opgjort pr. forudgående 1. januar, en repræsentant og en stedfortræder til repræsentantskabet. Der vælges altid mindst to repræsentanter pr. stift. De valgte skal være medlemmer af Præsteforeningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afholdelse af flere ordinære medlemsmøder i et stift fordeles valget af antal repræsentanter forholdsmæssigt, dog for Københavns Stifts vedkommende således, at der så vidt muligt altid vælges en repræsentant på Bornholm.

Stk. 4. Medlemsmøderne tager stilling til foreningens anliggender, herunder sager som hovedbestyrelsen forelægger til drøftelse.

Stk. 5. Når en tredjedel af stiftskredsens medlemmer anmoder om at få sammenkaldt til ekstraordinært medlemsmøde, skal stiftskredsbestyrelsesformanden senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde dertil med mindst otte dages varsel. Mødet skal finde sted senest en måned efter anmodningens modtagelse. Stiftskredsbestyrelsen kan tillige beslutte at indkalde til ekstraordinært medlemsmøde.

Stk. 6. Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret på medlemsmøderne, at medlemmet ikke er i kontingentrestance ud over seks måneder. Hovedbestyrelsen giver stiftskredsbestyrelsesformanden meddelelse om restancer.

 

§7 HOVEDBESTYRELSEN

Stk. 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på ni medlemmer, der vælges efter reglerne i § 8.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og hovedkasserer. Hovedbestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg og fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen kan nedsætte og nedlægge udvalg.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger foreningens politiske retning.

Stk. 4. Formanden leder hovedbestyrelsens møder. Der udarbejdes referat af hovedbestyrelsens for- handlinger og beslutninger.

Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, hovedkassereren og den af hovedbestyrelsen ansatte leder af sekretariatet. Nærmere regler herfor fastsættes i forretningsordenen.

Stk. 6. Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom besluttes ved kvalificeret flertal, det vil sige 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Kun hovedbestyrelsen er berettiget til på foreningens vegne at udtale sig over for myndigheder eller offentligheden om spørgsmål, der henhører under foreningens område.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om varsling og/eller iværksættelse af arbejdskonflikt, i det omfang dette ikke er overladt til Akademikerne (AC). Hovedbestyrelsen kan bestemme, at medlemmer, der omfattes af en arbejdskonflikt, er berettiget til hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der er forårsaget af konflikten, i form af erstatning eller lån eller en kombination heraf. Hovedbestyrelsen fastsætter erstatningens eller lånets størrelse og øvrige vilkår for opnåelse heraf.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan indgå og tiltræde overenskomster og forhandlingsresultater.

 

§8 VALG AF HOVEDBESTYRELSE

Stk. 1. Ordinært valg af hovedbestyrelse finder sted hvert fjerde år i anden halvdel af november måned. Dato for valget fastsættes af hovedbestyrelsen og bekendtgøres den 1. september på de relevante kommunikationsplatforme.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger en valgbestyrelse bestående af formanden, næstformanden og den af hovedbestyrelsen ansatte leder. Den ansatte leder er født formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens navne bekendtgøres den 1. september på de relevante kommunikationsplatforme.

Stk. 3. Valgret og valgbarhed har ethvert medlem, som ikke ved valgets bekendtgørelse står i kontingentrestance udover 6 måneder.

Stk. 4. Medlemmer, der har ret til at deltage i valget, kan frit opstille kandidatlister. En kandidatliste skal indeholde navne på mindst 6 og højest 12 valgbare medlemmer, der opstilles sideordnet, og den skal være underskrevet af mindst 10 og højst 25 medlemmer, der har ret til at deltage i valget.

Stk. 5. Til gyldig opstilling af en kandidat kræves dennes skriftlige samtykke. Ingen kan opstilles på eller være stiller for mere end én liste. Kandidatlisterne skal være formanden for valgbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Listeforbund anmeldes til valgbestyrelsens formand senest 4 uger før valget. Listerne og eventuelt listeforbund bekendtgøres på de relevante kommunikationsplatforme senest 3 uger før valget.

Stk. 6. Stemmeafgivningen foregår som udgangspunkt elektronisk. Valget opgøres efter den d’Hondtske metode. Kun personlige stemmer tages i betragtning ved afgørelse af, hvem der er valgt på den enkelte liste.

Stk. 7. Nærmere retningslinjer i forbindelse med valgets tilrettelæggelse og gennemførelse fastlægges af valgbestyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 8. Den nyvalgte hovedbestyrelse træder i funktion den 1. januar efter valget.

Stk. 9. Udtræder et hovedbestyrelsesmedlem i løbet af en valgperiode, indtræder den kandidat på samme liste, som var nærmest ved valg. Repræsentantskabet kan, når to tredjedele af samtlige stemmeberettigede stemmer for det, beslutte, at der udskrives nyt hovedbestyrelsesvalg. Det ekstraordinære valg af hovedbestyrelse finder sted efter retningslinjerne i stk.1-8.

 

§9 REPRÆSENTANTSKAB

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Det er en betingelse for at deltage i repræsentantskabsmødet, at man er medlem af Præsteforeningen og samtidig er valgt til at deltage, jf. stk. 3-4. Endvidere kan de i stk. 5 nævnte gæster deltage i repræsentantskabsmødet.

Stk. 3. Repræsentantskabet består af de på medlemsmøderne valgte stiftskredsrepræsentanter jf. § 6, stk. 3, samt hovedbestyrelsesmedlemmerne. Endvidere vælges en repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer af følgende grupper:

 • Privatansatte i Danmark
 • Offentligt ansatte, som ikke er i præsteembede
 • Provster
 • Biskopper
 • Færøerne
 • Grønland
 • Sydslesvig
 • Øvrige udland
 • Fuldtidsledige
 • Valg- og frimenighedspræster

De ovennævnte repræsentanter deltager med stemmeret.

Stk. 4. Herudover kan ét medlem af hver af de efter § 5 godkendte delforeninger, som ikke er nævnt ovenfor i stk. 3, 2. pkt., deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret.

Stk. 5. Endelig kan hovedbestyrelsen invitere gæster til deltagelse i repræsentantskabsmødet uden stemmeret.

Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt fem (5) stemmeberettigede forlanger det.

Stk. 7. Repræsentantskabet vælger en dirigent, som sammen med den efter § 13 af repræsentantskabet valgte kritiske revisor godkender referat af forhandlinger og beslutninger.

Stk. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt. Indkaldelse til mødet sker med foreløbig dagsorden på de relevante kommunikationsplatforme senest 4 uger før mødet. Forslag, der ønskes til afstemning på repræsentantskabsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 12 uger forud for repræsentantskabsmødet, således at forslagene kan offentliggøres samtidig med hovedbestyrelsens årsberetning og blive behandlet på de ordinære medlemsmøder. Øvrige forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde senest tre (3) uger før repræsentantskabsmødet. Et stillet forslag skal være støttet af mindst 10 medlemmer eller en provstikreds. Frister for fremsendelse af forslag, jf. ovenfor, offentliggøres med mindst tre (3) måneders varsel på de relevante kommunikationsplatforme.

Stk. 9. Hvervet som repræsentant, jf. § 9, stk. 3 og 4, er gældende frem til det ordinære repræsentant- skabsmøde det efterfølgende år.

Stk. 10. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Navneopråb
 3. Forelæggelse af hovedbestyrelsens årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse
 5. Forelæggelse af kontingent for det kommende kalenderår til godkendelse, medmindre der alene er tale om en pristalsregulering
 6. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår til drøftelse
 7. Forslag
 8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Stk. 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, såfremt hovedbestyrelsen med kvalificeret flertal (seks medlemmer) beslutter dette. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal tillige afholdes, når en tredjedel af repræsentanterne kræver det. Anmodningen herom skal ske skriftligt og sendes til Præsteforeningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen skal senest to (2) uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen sker til repræsentanterne, så vidt muligt med en uges varsel.

 

§10 ADMINISTRATIV LEDELSE

Foreningens virksomhed udøves gennem et sekretariat, der ledes af en af hovedbestyrelsen ansat ledelse. Ledelsen deltager som udgangspunkt og uden stemmeret i hovedbestyrelsens og repræsentant- skabets forhandlinger. Ledelse og ansatte i sekretariatet kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen eller vælges til repræsentanter.

 

§11 KONTINGENT

Stk. 1. Hvert medlem betaler et af repræsentantskabet godkendt årskontingent, jf. § 9, stk. 10. Der kan fastsættes uensartede kontingentbeløb for forskellige medlemsgrupper, herunder for studentermedlemmer. De nærmere regler for kontingentets opkrævning fastsættes af hovedbestyrelsen.

Kontingentet betales fra og med indmeldelsestidspunktet, jf. herved § 2, stk. 5.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan med en uges varsel vedtage opkrævning af ekstrakontingent i forbindelse med strejke og lockout. Hovedbestyrelsen kan helt eller delvist undtage grupper af medlemmer for betaling af ekstrakontingent.

 

§12 UDMELDELSE

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med tre (3) måneders varsel. Hovedbestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere herfra.

Stk. 2. Når foreningen har varslet eller iværksat strejke på udmeldelsestidspunktet, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat lockout, fortsætter medlemskabet udover det i stk. 1 fastsatte varsel på tre (3) måneder, indtil konflikten er tilendebragt. Varslet forlænges dermed. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 3. Såfremt udmeldelse af foreningen er sket før varsling af konflikt, som nævnt i stk. 2, men hvor medlemmet alligevel bliver omfattet af konflikten, fortsætter medlemskabet udover det i stk. 1 fastsatte varsel på tre (3) måneder, indtil konflikten er tilendebragt. Varslet forlænges dermed. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 4. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden udmeldelse. Såfremt det senest samtidig med udmeldelsen er vedtaget at udskrive ekstrakontingent, kan udmeldelse kun ske mod betaling af et kapitaliseret beløb/ekstrakontingent fastsat af hovedbestyrelsen ud fra kontingentsatser, konfliktens omkostninger mv., jf. § 11, stk. 2. Endvidere vil et eventuelt lån skulle tilbagebetales senest ved udmeldelsen. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra.

 

§13 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Den administrative ledelse foretager regnskabsførelsen under tilsyn af hovedkassereren. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i forretningsordenen for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal antage en statsautoriseret revisor, der sammen med den af repræsentantskabet valgte kritiske revisor tilstiller repræsentantskabet en skriftlig revisionsberetning.

 

§14 MEDLEMSKOMMUNIKATION

Stk. 1. Foreningen varetager medlemskommunikationen på de relevante kommunikationsplatforme på baggrund af hovedbestyrelsens beslutninger, og kommunikationen ledes i det daglige af den af hovedbestyrelsen ansatte ledelse. Kommunikation kan ske via såvel trykte som digitale medier.

 

§15 ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1. Disse vedtægter kan efter forudgående forhandling på medlemsmøderne ændres på et repræsentantskabsmøde, når to tredjedele af samtlige stemmeberettigede stemmer for det.

Stk. 2. Medmindre andet er anført ved fremsættelse af vedtægtsændringsforslag, træder ændringer i kraft fra vedtagelsen.

 

§16 OPHÆVELSE

Foreningen kan opløses, når opløsningen har været forhandlet på medlemsmøder, og derefter tre fjerdedele af samtlige stemmeberettigede stemmer for det på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Efter at opløsning er vedtaget, træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af foreningens formue.

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. september 2020

Vedtægter
Her kan du hente vedtægterne som PDF.