Forlig i en sag om forskelsløn til en emeritus

Forlig i en sag om forskelsløn til en emeritus

Præsteforeningen har på vegne af et medlem rejst en sag om forskelsløn. Den pågældende præst, som er pensioneret, fik tilbudt en konstituering i et vikariat i nogle måneder. Som emeritus er man ikke omfattet af overenskomsten og kan ikke ansættes som tjenestemand. Lønnen forhandles derfor individuelt. Dog kan det ikke være vilkårligt, idet lovgivningen foreskriver, at der skal ydes lige løn for samme arbejde.

Den løn, som pågældende fik stillet i udsigt i den konkrete sag, var sædvanlig tjenestemandsløn med fradrag af den tjenestemandspension, som præsten i forvejen modtager.

Præsteforeningen rejste spørgsmålet overfor det pågældende stift, idet udbetaling af løn med fradrag af tjenestemandspension ifølge Præsteforeningen er ulovlig aldersdiskrimination. I forskelsbehandlingsloven er det fastsat, at der foreligger forskelsbehandling med hensyn til lønvilkår, ”…hvis der ikke ydes lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi”.

Ved at fradrage den pension, som den tidligere tjenestemand fik udbetalt fra tidligere ansættelse, ville pågældende blive stillet ringere end tilsvarende ikke-pensionerede kollegaer. Præsteforeningen tilkendegav, at spørgsmålet ville blive indbragt for Ligebehandlingsnævnet, såfremt parterne ikke kunne blive enige om en rimelig løsning.

Sagen blev forligt ved, at stiftet skulle betale den pågældende emeritus et beløb på kr. 50.000 til afgørelse af sagen. I forligsteksten er det blandt andet anført, at stiftet ”..fremover ikke agter at anvende difference-/forskelsløn ved ansættelse af emeriti forstået som modregning af tjenestemandspension i den løn, som emeriti ellers ville have modtaget.”

Det fremgår endvidere af forligsteksten følgende:

”Parterne er enige om, at lønfastsættelsen for emeriti sker på baggrund af individuel forhandling, idet [stiftet] samtidig anerkender, at stiftet ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Forskelsbehandling med hensyn til lønvilkår foreligger, hvis der ikke ydes lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Forskelsbehandling skal i denne sammenhæng forstås i overensstemmelse med definitionen i forskelsbehandlingslovens § 1. Der kan derfor ikke (direkte eller indirekte) på grund af alder ydes lavere løn til emeriti. Lønfastsættelsen vil således skulle ske under skyldig hensyntagen til forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.”

Formand for Præsteforeningen, Per Bucholdt Andreasen udtrykker tilfredshed med, at sagen har fundet sin løsning, og udtaler: ”Det er godt, at vi har fået afklaret spørgsmålet om forskelsløn. Vi forventer, at stifterne fremover vil administrere i henhold til den enighed, der opnået i forliget. Det er vigtigt at fastholde, at der skal ydes lige løn for samme arbejde, også når det gælder emeriti.”

 


Kategorier:
Løn og ansættelse, Præsteforeningen