FAQ om Corona

FAQ om Coronavirus

Her samler vi løbende information, vejledning, retningslinjer m.v  om corona.
Vi lægger også løbende spørgsmål og svar om corona, som du kan finde på denne side.

Seneste nyt

Retningslinjerne for folkekirken udfases

1. september 2021

Kirkeministeriet oplyser, at i lyset af den seneste tids udfasning af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med corona/Covid-19, som har betydet, at der pr. 1. september 2021 ikke længere er sektorspecifikke restriktioner for folkekirken og andre trossamfund, har regeringen besluttet, at de sektorspecifikke retningslinjer kan udfases og afvikles helt fra samme tidspunkt.

 

De af Kirkeministeriet udsendte retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund vil derfor blive ophævet pr. 1. september 2021.

Kirkeministeriet vil derfor ikke længere linke til retningslinjerne fra hjemmesiderne www.km.dk og www.folkekirkenspersonale.dk, men vil i stedet linke til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. FAQ’en vil fortsat blive opdateret med relevante oplysninger.

Spørgsmål og svar

Kan jeg nægte at udføre en arbejdsopgave under henvisning til coronavirus/covid-19?

Hvis du nægter at udføre en arbejdsopgave under henvisning til coronavirus/covid-19, er det som udgangspunkt provsten, der vurderer, om risikoen for sikkerhed og sundhed (princippet om liv, ære og velfærd) berettiger hertil. Dette vil også gælde med hensyn til risici hidført fra kolleger. Provsten  bør i sådanne tilfælde søge at afklare forholdene, evt. ved at søge bistand fra myndigheder eller læger, hvis omstændighederne er tilstrækkelig kvalificerede.

Spørgsmål og svar relateret til “Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19

Gælder den indgåede aftale også for tjenestemandsansatte præster?

Ja, aftalen gælder for såvel tjenestemandsansatte som for overenskomstansatte præster.

Kan jeg blive pålagt arbejdsopgaver, mens jeg holder ferie?

Nej, dette følger af aftalen. Der skal således ikke udføres opgaver på de dage, hvor man er pålagt ferie.

Er dette en generel ændring af ferieaftalen, eller gælder den blot nu?

Det fremgår af aftalen, at denne bortfalder den 14. april 2020.

Jeg har allerede afholdt 5 særlige feriedage fra den 16. marts og frem. Skal jeg nu afholde yderligere frihed?

Det fremgår af aftalen, at feriedage og særlige feriedage, som medarbejderen allerede har afholdt i perioden 13. til og med den 27. marts, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.

Vil Præsteforeningen anbefale, at det er ferie, man afholder, eller hellere de særlige fridage, hvis der pålægges ferie?

Dette kan der ikke svares generelt på. Ikke-afholdt ferie ud over 4 uger kan overføres efter nærmere regler, og vi har et særligt år i år, da vi overgår ny ferielov, hvor overført ferie vil kunne være nyttigt. Også de særlige feriedage kan overføres under særlige omstændigheder og efter nærmere aftale. Du kan også anvende omsorgsdage eller seniordage, hvis du er omfattet af disse regler. Det fremgår af aftalen, at der skal være en dialog mellem dig og provsten, hvilken form der anvendes.

Med hvor langt varsel skal der pålægges ferie?

Der kan pålægges ferie med dags varsel.

Vil det altid være sådan, at det er 5 dage, der skal afholdes?

Nej, det står alene “op til 5 dage”. Det kan derfor også være færre.

Hvordan forholder stifterne sig ansøgninger?

Stifterne har meldt ud, at ansøgning fortsat skal sendes til  biskoppen.  Du vil få  en kvittering fra stiftet, som efterfølgende kontakter dig  og oplyser om den videre proces.

Hvis du er medlem af en a-kassen, vil Præsteforeningen anbefale, at du også kontakter a-kassen og hører mere om,  hvordan du er stillet som dagpengemodtager i denne situation.

Jeg er netop blevet konstateret smittet med coronavirus. Jeg har hørt, at der er en i menighedsrådet, som jeg var til møde med for en uges tid siden, som muligvis var smittet med coronavirus. Vil dette kunne anerkendes som en arbejdsskade?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skriver på deres hjemmeside følgende:

“Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19.

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Det kræves også, at diagnosen COVID-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.”

Du kan læse mere på www.aes.dk, hvor det også beskrives, hvorledes du skal anmelde sygdommen igivet fald.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver bedt om at gå til et møde i sognet, selvom der er udstukket retningslinjer for vores arbejde?

Arbejdsmiljøloven fastslår, at en arbejdsgiver skal sørge for, at den ansatte kan udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Herunder skal man gøres bekendt med eventuelle sygdomsfarer. Du skal derfor ikke påtage dig arbejde, hvor du risikerer at blive syg. Hvis der er tale om hjemmebesøg, kan du eventuelt tilbyde telefonisk samtale. hvis dette giver anledning til udfordringer, vil vi foreslå, at du kontakter provsten.

Læs også biskoppernes vejledning om, hvorledes du skal forholde dig her.

Nu, hvor jeg ikke kan udføre mit sædvanlige arbejde, får jeg da fuld løn stadig?

Ja, du er berettiget til fuld løn, selvom du ikke kan udføre alle dine opgaver. Generelt gælder der det, at man efter omstændighederne kan sættes til at udføre andre opgaver end de sædvanlige, omend disse også skal ligge indenfor, hvad man er ansat til. Præsteforeningens opfattelse er, at det umiddelbart ikke vil være relevant for præster, da alle præster er i samme situation, hvorfor det er vanskeligt at se, hvilke andre opgaver en præst kan sættes til. 

Hvad må jeg egentlig, hvis jeg er hjemsendt og ikke kan udføre mit arbejde?

Præsteforeningen anbefaler, at du aftaler nærmere med provsten, hvorledes du skal forholde dig i situationen.

Biskopperne har udsendt en generelt vejledning, som vi anbefaler, du læser. Du kan læse den her:

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/biskopper-gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

Jeg lider af en kronisk sygdom, og er i en af risikogrupperne i forhold til coronasmitte. Hvordan skal jeg forholde mig nu?

Ifølge Kirkeministeriets vejledning kan du ikke blive bedt om at arbejde, hvis du tilhører en særlig risikogruppe. Du skal i det hele følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og overveje, hvordan du beskytter dig bedst muligt. Du skal derfor udføre de opgaver, du kan i det omfang, det er muligt uden at udsætte dig selv for risiko, det vil fx sige administrative opgaver, telefonsamtaler mv.

Du kan også se biskoppernes vejledning på følgende link, hvoraf det blandt andet fremgår, at det er præsten, som afgør, om og hvordan den kirkelige handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold.

 

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-biskopperne

Jeg er ledig og søger præstestillinger, men hvordan skal jeg forholde mig i disse coronatider?

Hvis du er medlem af a-kassen, vil Præsteforeningen anbefale, at du først kontakter a-kassen og hører mere om,  hvordan du er stillet som dagpengemodtager i denne situation. Du skal spørge a-kassen, om det har betydning for  dig, at regeringen har vedtaget en hjælpepakke for ledighedsberørte.

Du kan desuden kontakte stiftet, hvor du søger embede og høre, hvordan de håndterer ansøgere og ansøgningsprocessen. Du kan også bede om  et videomøde med biskoppen, hvis I ikke allerede har talt sammen.

Præsteforeningen vil desuden anbefale, at du kontakter menighedsrådsformanden telefonisk, ligesom du også kan kontakte provsten telefonisk, hvis du har spørgsmål til embedet.

Jeg er som sognepræst blevet spurgt, om jeg vil tillade, at der livestreames fra en bisættelse, som jeg har i næste uge. Er det overhovedet lovligt?

Det er i udgangspunktet ikke forbudt, men der er en række regler, der skal overholdes i den forbindelse. En sådan kirkelig handling er jo privat. Først og fremmest er det vigtigt, at du som præst er enig i, at dette sker. Dernæst kan der være blandt andet persondatamæssige regler, der skal iagttages.

Jeg vil anbefale, at du læser Kirkeministeriets udmelding herom af 20. marts 2020, hvor du kan læse mere om, hvilke forhold der skal tages i betragtning vedrørende dette.

Find flere oplysninger

Myndighedernes opfordringer
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Retningslinjer fra Kirkeministeriet (opdateret 18.juni)
Kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i
folkekirken og andre trossamfund

Ny bekendtgørelse (opdateret 24.mar)
Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Arbejdstilsynets vejledning
Arbejdstilsynets vejledning om forbyggelse af coronasmitte ved kontorarbejde

FAQ fra Folkekirken om COVID-19
Folkekirkens personale har udarbejdet nogle spørgsmål og svar omkring deres tiltag i forbindelse med Corona

Vejledning af arbejsskader grundet COVID-19
Beskæftigelsesministeriet har udsendt vejledning om “vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19”.

Retningslinje for sjælesorg i hjemmet
Her kan du læse retningslinjerne for, hvis du modtager henvendelser om at komme på sjælesorgsbesøg i hjemmet eller en institution.

Aktuelt i Kirkeministeriet
Følg med i aktuelle ændringer fra Kirkeministeriet

Medarbejder og kompetencestyrelsen 
Læs Medarbejder og kompetencestyrelsen spørgsmål og svar her.

Rejseforsikring hos Tryg
Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker og se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.